Usnesení - 26.06.2013

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 26. června 2013

Usnesení č. 42/2013

ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2013 a to na 11. 9.; 9. 10.; 13. 11.; 11. 12.;

Usnesení č. 43/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku ppč. 264/2 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o výměře 159 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 44/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemků ppč. 365/5, 365/6, 376/4 a 872/28 k. ú. Hraničná nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 45/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí s převedením části pozemku ppč. 1297/1 k. ú. Janov nad Nisou, na kterém se nachází asfaltová komunikace do majetku Obce Janov nad Nisou a závoveň souhlasí s vypracováním geometrického plánu na oddělení pozemku.

Usnesení č. 46/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 1382/3 k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha o výměře 173 m2 fy. Stavby Koláček s. r. o., Bedřichov 314, 468 12 za cenu 51. 900,- Kč.

Usnesení č. 47/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč.  1382/2 k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha o výměře 190 m2 fy. Stavby Koláček s. r. o., Bedřichov 314, 468 12 za cenu 41. 808,- Kč.

Usnesení č. 48/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 1365/1 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za celkovou finanční náhradu 56.386,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 49/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku 821 k. ú. Hraničná nad Nisou

Usnesení č. 50/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na oddělení pozemku ppč. 1341/1 k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 51/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou:

  1. souhlasí se změnou kupní smlouvy
  2. schvaluje změnu podmínek o lhůtě dokončení stavby určené k bydlení podle kupní smlouvy uzavřené mezi Obcí Janov nad Nisou jako stranou prodávající a ing. Milanem Zemánkem jako stranou kupující dne 22. 9. 2009 a to tak, že lhůta k dokončení stavby se určuje do do 31. 12. 2014
  3. schvaluje zřízení nového práva předkupního jako práva věcného k ppč.  823/5 – trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou na dobu do 31. 12. 2014 mezi Obcí Janov nad Nisou jako stranou oprávněnou a vlastníkem této parcely jako stranou povinnou. Náklady spojené se sepsáním právních listin pro realizaci usnesení budou hrazeny panem ing. Milanem Zemánkem

Usnesení č. 52/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou:

  1. souhlasí se změnou kupní smlouvy
  2. schvaluje změnu podmínek o lhůtě dokončení stavby určené k bydlení podle kupní smlouvy uzavřené mezi Obcí Janov nad Nisou jako stranou prodávající a ing. Karlou a ing. Milošem  Pospíšilovými jako stranou kupující dne 17. 7. 2008 a to tak, že lhůta k dokončení stavby se určuje do do 31. 12. 2014
  3. schvaluje zřízení nového práva předkupního jako práva věcného k ppč.  823/7 – trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou na dobu do 31. 12. 2014 mezi Obcí Janov nad Nisou jako stranou oprávněnou a vlastníkem této parcely jako stranou povinnou. Náklady spojené se sepsáním právních listin pro realizaci usnesení budou hrazeny ing. Karlou a ing. Milošem Pospíšilovými.

Usnesení č. 53/2013

ZO schvaluje následující rozpočtové změny:

OdPa

Pol

ÚZ

P

4121

30.000,-

dotace na hasiče

V

5512

5137

15.000,-

DHDM

V

5512

5156

15.000,-

phm

P

4122

9.140,-

dotace na úroky

V

6310

5141

9.140,-

úroky

V

5512

5901

- 5.000,-

oprava §

V

5212

5901

5.000,-

krizová rezerva

V

6171

5329

- 5.000,-

oprava §

V

6409

5329

5.000,-

Mikroregion JH

V

3112

5367

- 20.000,-

oprava položky

V

3112

5331

20.000,-

speciální MŠ

V

6171

6121

- 50.000,-

převod

V

6171

5229

50.000,-

sdružení cestovního ruchu JH

Usnesení č. 54/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty a o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství.

Usnesení č. 55/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o úpravě doby nočního klidu.

Usnesení č. 56/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 57/2013

ZO Janov nad Nisou schvaluje nákup vozidel Škoda Rapid 1,2 TSI pro obecní účely a Škoda Yeti 2,0 TDI pro obecní policii a prostředky na uhrazení akontací k jednotlivým vozům budou čerpány z prodeje na protiúčet stávajících obecních vozidel Škoda Fabia a Suzuki SX4.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h