Usnesení - 04.11.2020

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 4. listopadu 2020

Usnesení č. 77/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje a vypracování znaleckého posudku na pozemky: 708/3 – trvalý travní porost o výměře 765 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou, 708/4 – ostatní plocha o výměře 212 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou a 708/5 – zahrada o výměře 73 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou.

Usnesení č. 78/2020

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 57/2007 v tomto znění: ZO souhlasí s prodejem pozemku ppč. 451/1 v k. ú. Janov n. N. o výměře 33 m2 paní O. K. za cenu 5. 099,- Kč.

Usnesení č. 79/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 451/1 v k. ú. Janov n. N. o výměře 33 m2 paní O. K. za cenu 4.950,- Kč.

Usnesení č. 80/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Finančního výboru ve výši: J. Č. 1.000,- Kč, J. L. 1.000,- Kč, P. K. 1.000,- Kč, P. K. 1.000,- Kč, R. J. 1.000,-Kč, P. Š. 1.000,- Kč.

Usnesení č. 81/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Kontrolního výboru ve výši: R. N. 2.000,- Kč, J. H. 2.000,- Kč.

Usnesení č. 82/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Komise pro péči o krajinu ve výši: P. D. 1.500,- Kč, V. P. 1.500,- Kč, R. F. 1.500,- Kč, M. S. 2.000,- Kč.

Usnesení č. 83/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům SPOZ ve výši: M. P. 2.000,- Kč, M. S. 1.000,- Kč, O. H. 1.000,-Kč, L. V. 1.500,- Kč, K. Š. 500,- Kč, L. M. 1.500,- Kč.

Usnesení č. 84/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Komise rozvoje a výstavby ve výši: M. K. 2.000,- Kč, M. B. 2.000,- Kč, P. S. 2.000,- Kč, J. Ř. 2.000,- Kč.

Usnesení č. 85/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Komise pro kulturu a sport ve výši: L. J. 1.500,- Kč, P. N. 1.500,- Kč, S. Č. 1.500,- Kč.

Usnesení č. 86/2020

ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 90.000,- Kč na akci „Jizerská magistrála 2020/2021“, Jizerské o.p.s.

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce mezi Obcí Janov nad Nisou a Jizerskou o.p.s. na projekt „Jizerská magistrála 2020/2021“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h