Usnesení - 24.02.2021

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 24. února 2021

Usnesení č. 9/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4011202/VB/002 na pozemku ppč. 887 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši ( minimálně 1.000,- Kč + DPH).

Usnesení č. 10/2021

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 26/2020 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby kanalizačního potrubí na pozemku ppč. 1486/1 k. ú. Loučná nad Nisou pro pana F. H.. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši (minimálně 1.000,- Kč + DPH).

Usnesení č. 11/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby kanalizačního potrubí na pozemku ppč. 1486/1 k. ú. Loučná nad Nisou pro pana P.H.. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši (minimálně 1.000,- Kč + DPH).

Usnesení č. 12/2021

ZO schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti č.j. OLP/440/2021 mezi Libereckým krajem a obcí Janov nad Nisou a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Usnesení č. 13/2021

ZO schvaluje náklady na vodné v roce 2020 ve výši 28,109 Kč/m3 bez DPH a náklady na stočné v roce 2020 ve výši 25,197 Kč/m3 bez DPH.

Usnesení č. 14/2021

ZO schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2021 ve výši - vodné 30,08 Kč bez DPH (33,08 Kč/m3 s DPH) a stočné 26,96 Kč bez DPH (29,66 Kč/m3 s DPH).

Usnesení č. 15/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č.1/2021 o místním poplatku z pobytu.

Usnesení č. 16/2021

a) schvaluje finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy, o. p. s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec – IV Perštýn ve výši 6.820,-

b) schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o. p. s.

c) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s.

Usnesení č. 17/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě s Centrem sociálních služeb o poskytování pečovatelské služby pro obyvatele obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 18/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě s Centrem sociálních služeb o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

zapsala R. Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h