Usnesení - 01.09.2021

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 1. září 2021

Usnesení č. 55/2021

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 10/2014 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem částí pozemku stpč. 19/4 - zastavěná plocha a nádvoří -- zbořeniště k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 563 m2 označené dle geometrického plánu č. 1139-96/2013 jako stpč. 19/5 o výměře 10 m2 a ppč. 1421 o výměře 36 m2 manželům M. za cenu 4. 784,- Kč.

Usnesení č. 56/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej částí pozemku ppč. 44/6 -- trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 221 m2 označených dle geometrického plánu č. 1422-59/2021jako ppč. 44/7 o výměře 36 m2 a stpč. 856 o výměře 10 m2 manželům M. za cenu 13.800,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 57/2021

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 19/2021 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IZ-12-4000941/VB2 JN-Janov nad Nisou st.p.č. 114, SVOD+SS100 na pozemku ppč. 822/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 58/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IZ-12-4000941/VB2 JN-Janov nad Nisou st.p.č. 114, SVOD+SS100 na pozemku ppč. 822/2 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 3.100 Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 59/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na vybudování kanalizační přípojky k objektu čp. ... Hraničná nad Nisou ve výši 16.800,- Kč panu H.

Usnesení č. 60/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření č. 3/2021

 OdPaPol 
P 3113 2122 43.869,--
P 3113 2229 77.304,25
P   4111 242.180,48
P 1039 2111 360.000,--
V 3113 6121 - 500.000,--
V 3113 5171 500.000,--
V 5512 5139 30.000,--
V 6171 5194 5.000,--
V 5269 5229 200.000,--
V 2321 6121 250.000,--
V 6171 6121 238.353,73

Příjem celkem: 723.353,73

Výdej celkem: 723.353,73

Usnesení č. 61/2021

ZO Janov nad Nisou

1) rozhoduje o poskytnutí finančního daru ve výši 200.000,- Kč Sdružení místních samospráv z.s.

2) schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Janov nad Nisou a Sdružením místních samospráv z.s. o poskytnutí finančního daru ve prospěch účtu č. 6013196329/0800.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h