Usnesení - 03.11.2021

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 3. listopadu 2021

Usnesení č. 68/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemků ppč. 217/19 – ostatní plocha o výměře 66 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou a ppč. 900 ostatní plocha o výměře 22 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 69/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku ppč. 1437/13 – trvalý travní porost o výměře 1368 m2 k. ú. Loučná nad Nisou označený dle geometrického plánu č. 370-347/2021 jako 1437/13 o výměře 1200 m2 a části pozemku ppč. 1750/1 – ostatní plocha o výměře 2014 m2 k. ú. Loučná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 372-65/2021 jako 1750/4 o výměře 141 m2.

Usnesení č. 70/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovité věci (pozemku ppč. 471/1 k. ú. Janov nad Nisou) č. 7713/ULB/2021 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Usnesení č. 71/2021

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obnce na zajištění statického posudku na zbylý objekt „Kina“ – čp. 517 Janov nad Nisou. Dále pověřuje starostu obce provizorním zajistěním objektu proti zatékání. V případě kladného statického posudku pověřuje ZO Janov nad Nisou starostu obce zajištěním projektové dokumentace na rekonstrukci střechy a dešťových svodů.

Usnesení č. 72/2021

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený p. O. B. dle důvodové zprávy. Možnost změny stabilizované plochy OK – plochy občanského vybavení – komerční zařízení na stabilizovanou plochu BV – plochy obytné – bydlení v rodinných domech na pozemcích p.č. 60/2, 60/5, 60/6 a st.p.č. 242 v k.ú. Hraničná nad Nisou bude prověřena 1. změnou Územního plánu Janov nad Nisou.

Usnesení č. 73/2021

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený Ing. A. D. dle důvodové zprávy. Možnost vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku p.č. 427/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou bude prověřena změnou Územního plánu Janov nad Nisou, a to za podmínky, že vyhodnocení v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci.

Usnesení č. 74/2021

Zastupitelstvo města Janov nad Nisou neschvaluje

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený pí. M. F. dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 75/2021

Zastupitelstvo města Janov nad Nisou neschvaluje

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 411/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou předložený pí. M. F. dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 76/2021

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou neschvaluje

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený Ing. Mgr. P. K. dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 77/2021

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený p. M. M., dle důvodové zprávy. Možnost změny funkčního využití stabilizované Plochy výroby a skladování VS na Plochu obytnou – smíšenou BS na pozemku st.p.č. 142 v k.ú. Janov nad Nisou pořizovatel navrhuje prověřit 1. změnou Územního plánu Janov nad Nisou. Ta bude zahájena nejpozději na základě zpracované Zprávy o uplatňování ÚP Janov nad Nisou.

Usnesení č. 78/2021

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený Mgr. O. M. dle důvodové zprávy. Možnost vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku p.č. 421/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou bude prověřena změnou Územního plánu Janov nad Nisou, a to za podmínky, že vyhodnocení v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu ÚP Janov nad Nisou prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci.

Usnesení č. 79/2021

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený Ing. M. P. a Ing. Z. P. dle důvodové zprávy. Možnost vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na části pozemku p.č. 144/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou, var. 2, bude prověřena změnou Územního plánu Janov nad Nisou, a to za podmínky, že vyhodnocení v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci.

Usnesení č. 80/2021

Zastupitelstvo města Janov nad Nisou neschvaluje

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 42/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou předložený p. K. R. dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 81/2021

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený Bc. V. Z. a Ing. arch. V. Z. dle důvodové zprávy. Možnost vymezení zastavitelné plochy pro bydlení pro jeden rodinný dům na části pozemků p.č. 121/2 a 121/10 v k.ú. Janov nad Nisou bude prověřena změnou Územního plánu Janov nad Nisou, a to za podmínky, že vyhodnocení v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci.

Usnesení č. 82/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Kontrolního výboru ve výši: R. N. 2.000,- Kč, J. H. 2.000,- Kč.

Usnesení č. 83/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Finančního výboru ve výši: J. Č. 2.000,- Kč, J. L. 2.000,- Kč, P. K. 2.000,- Kč, P. K. 2.000,- Kč, R. J. 2.000,-Kč, P. Š. 2.000,- Kč.

Usnesení č. 84/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Komise péče o krajinu ve výši: P. D. 1.500,- Kč, R. F. 1.500,- Kč, V. P. 2.500,- Kč, M. S. 2.500,- Kč.

Usnesení č. 85/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Komise rozvoje a výstavby ve výši: M. K. 2.000,- Kč, Mgr. M. B. 2.000,- Kč, P. S. 2.000,- Kč, J. Ř. 2.000,- Kč.

Usnesení č. 86/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům SPOZ ve výši: M. P. 2.000,- Kč, M. S. 2.000,- Kč, O. H. 1.500,-Kč, K. Š. 500,- Kč, L. M. 1.500,- Kč.

Usnesení č. 87/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Komise pro kulturu a sport ve výši: L. J. 2.000,- Kč, P. N. 2.000,- Kč, S. Č. 2.000,- Kč.

Usnesení č. 88/2021

ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 90.000,- Kč na akci „Jizerská magistrála 2021/2022“, Jizerské o.p.s.

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce mezi Obcí Janov nad Nisou a Jizerskou o.p.s. na projekt „Jizerská magistrála 2021/2022“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Usnesení č. 89/2021

V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení mimořádné odměny dle § 76 odst.2 zák. o obcích starostovi obce Mgr. Danielu Davidovi ve výši dvojnásobku nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávané funkce za měsíc a to za :

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

zapsala: Milena Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h