Usnesení - 07.09.2022

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 7. září 2022

Usnesení č. 74/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 523/1 – trvalý travní porost o celkové výměře 326 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označený geometrickým plánem č. 1452-40/2022 jako 523/1 o výměře 230 m2 manželům K. za cenu 61. 000,- Kč.

Usnesení č. 75/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 523/1 – trvalý travní porost o celkové výměře 326 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označený geometrickým plánem č. 1452-40/2022 jako 523/7 o výměře 96 m2 paní J. K. za cenu 26. 100,- Kč.

Usnesení č. 76/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 854/2 - ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 154 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou panu M. S. za cenu 48.700,- Kč

Usnesení č. 77/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku ppč. 832/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 372 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 709-149/2022 jako 832/5 o výměře 267 m2.

Usnesení č. 78/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje záměr směny pozemků Obce Janov nad Nisou ppč. 1734 a ppč. 1356/1 k. ú. Loučná nad Nisou za část pozemku Lesů ČR, s.p. ppč. 60/2 k. ú. Janov nad Nisou a pověřuje starostu obce jednáním o směně.

Usnesení č. 79/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-4000941/VB/02 na ppč. 822/2 k. ú. Hraničná nad Nisou na umístění, provozování a opravy Zařízení distribuční soustavy (podzemní kabelové vedení NN) pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 3.100,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 80/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4020621/VB/03 na ppč. 826/1 k. ú. Hraničná nad Nisou na umístění, provozování a opravy Zařízení distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN) pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 81/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IP-12-4013886/VB1 JN - Janov n. N. Hraničná 713/13 – svod, SS100 na pozemku ppč. 805/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 2.000 Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 82/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na umístění, provozování a opravy vedení vodovodního potrubí na pozemku ppč. 1470/1 k. ú. Loučná nad Nisou pro majitele objektu čp. - Loučná nad Nisou za cenu 4.400,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 83/2022

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 60/2022 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje bezúplatný převod pozemku v k.ú. Janov nad Nisou: -pozemkové parcely č. 471/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, chráněná krajinná oblast II. - IV. zóna, z vlastnictví státu do vlastnictví obce Janov nad Nisou , včetně znění Dodatku č. 1 Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva a o zřízení věcného práva č. 866/ULB/2022.

Usnesení č. 84/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje bezúplatný převod pozemku v k.ú. Janov nad Nisou: -pozemkové parcely č. 471/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, chráněná krajinná oblast II. - IV. zóna, z vlastnictví státu do vlastnictví obce Janov nad Nisou , včetně znění Dodatku č. 1 Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva a o zřízení věcného práva č. 866/ULB/2022.

Usnesení č. 85/2022

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku ppč. 1760/21 a 1402/1 k. ú. Loučná nad Nisou (dohoda s vlastníkem pozemku) mezi Obcí Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou, IČ: 00262358 – zastoupené starostou obce Mgr. Danielem Davidem a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ: 70946078 zastoupené ředitelem Ing. Janem Růžičkou.

Usnesení č. 86/2022

ZO schvaluje následující rozpočtová opatření č. 4/2022

OdPa Pol
P 3639 2119 5.000,-
P 4111 3.283,10
P 1112 100.000,-
P 1334 1.000,-
P 1335 3.000,-
P 1342 200.000,-
P 1356 7.000,-
P 3639 2131 20.000,-
P 3639 3111 1.600.000,-
P 6171 2321 1.700,-
P 6310 2141 45.000,-
V 2212 6121 - 4.700.000,-
V 2212 5171 4.700.000,-
V 3399 5169 11.000,-
V 5311 5171 11.000,-
V 6171 5021 32.000,-
V 6171 5163 30.000,-
V 6171 6121 1.901.988,10

Příjem celkem: 1.985.983,10

Výdej celkem: 1.985.983,10

Usnesení č. 87/2022

ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 90.000,- Kč na akci „Jizerská magistrála 2022/2023“, Jizerské o.p.s.

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce mezi Obcí Janov nad Nisou a Jizerskou o.p.s. na projekt „Jizerská magistrála 2022/2023“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Usnesení č. 88/2022

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 25/3 v k.ú. Janov nad Nisou, předložený pí. M. B., dle důvodové zprávy neschvaluje.

Usnesení č. 89/2022

Zastupitelstvo města Janov nad Nisou v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 361/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou, předložený pí. L. K., dle důvodové zprávy neschvaluje.

Usnesení č. 90/2022

ZO Janov nad Nisou bere na vědomí zadání územní studie k lokalitě U 30 (p. p. č. 1589/1 v k. ú. Loučná nad Nisou) k územnímu plánu Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h