Usnesení - 01.11.2023

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 1. listopadu 2023

Usnesení č. 102/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 1297/10 – ostatní plocha, neplodná půda o celkové výměře 149 m2 v k.ú. Janov n. N. označené geometrickým plánem č. 1489-5/2023 jako část c) o výměře 43 m2 a části pozemku ppč. 1353/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 5170 m2 v k. ú. Janov n. N. označené geometrickým plánem č. 1489-5/2023 jako část b) o výměře 100 m2.

Usnesení č. 103/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. CES/20xx/GARANT na pozemcích ppč. 551/1, 551/9, 1341/1 a 483/1 k. ú. Janov nad Nisou pro Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice za cenu 2.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 104/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o právu provedení stavby na cizím pozemku pro Osmá projektová s.r.o., Běžecká 2407/2, 169 00 Praha. Jedná se o vybudování zpevněné plochy na části pozemku ppč. 865 v k. ú. Hraničná nad Nisou.

Usnesení č. 105/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemku ppč. 1044/2 – ostatní plocha, manipulační plocha o celkové výměře 328 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 1504-5752/2023 jako 1044/7 o výměře 30 m2 a 1044/8 o výměře 184 m2 a vypracování znaleckého posudku.

Usnesení č. 106/2023

ZO Janov nad Nisou v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou předložený J. Z. dle důvodové zprávy schvaluje částečně a souhlasí s prověřením rozšíření zastavitelné Plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK na pozemcích p.č. 883/7 a 883/6 v k.ú. Janov nad Nisou a neschvaluje změnu funkčního využití na pozemku p.č. 883/10 v k.ú. Janov nad Nisou

Usnesení č. 107/2023

ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 90.000,- Kč na akci „Jizerská magistrála 2023/2024“, Jizerské o.p.s.

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce mezi Obcí Janov nad Nisou a Jizerskou o.p.s. na projekt „Jizerská magistrála 2023/2024“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Usnesení č. 108/2023

ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce ve výši 20.000, - Kč pro HZS Libereckého kraje územní odbor Jablonec nad Nisou.

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce ve výši 20.000, - Kč pro HZS Libereckého kraje územní odbor Jablonec nad Nisou a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Usnesení č. 109/2023

O Janov nad Nisou schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje č. OLP/2851/2023 na období od roku 2024 do roku 2028 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Usnesení č. 110/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Kontrolního výboru ve výši: J. B. 2.000,- Kč, V. Z. 2.000,- Kč.

Usnesení č. 111/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Finančního výboru ve výši: J. Č. 2.000,- Kč, P. K.2.000,- Kč, P. K. 2.000,- Kč, R. J. 2.000,-Kč, P. Š. 2.000,- Kč, MUDr. R. F. 2.000,- Kč.

Usnesení č. 112/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Komise péče o krajinu ve výši: Mgr. P. D. 1.500,- Kč, R. N. 1.500,- Kč, V. P. 1.500,- Kč, M. S.1.500,- Kč.

Usnesení č. 113/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům SPOZ ve výši: M. P. 2.000,- Kč, M. S. 1.500,- Kč, O. H.1.500,-Kč, H. S. 1.500,- Kč , L. M. 2.000,- Kč.

Usnesení č. 114/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Komise pro kulturu a sport ve výši: L. J. 2.000,- Kč, P. N. 2.000,- Kč, M. P. 3.000,- Kč, I. Š. 1.500,- Kč

Usnesení č. 115/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Komise rozvoje a výstavby ve výši: M. K. 2.000,- Kč, .M. B.2.000,- Kč, M. K. 2.000,- Kč, P. S. 2.000,- Kč.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h