Zápis - 13.09.2006

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 13. září 2006

Přítomni: Mgr. Daniel David, Luboš Doležálek, ing. Jana Henychová, Jaroslav Hrabák, Vladimír Kordač,  MUDr. Milan Kvasnička, Renata Mádlová, Roman Vitvar,

Omluveni: Ivo Richter

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,05 hodin za přítomnosti 8 členů (chybí Ivo Richter  )

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David  navrhuje MUDr. Kvasničku  – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

( p. Kordač nepřítomen)

p. MUDr. Kvasnička byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

- Mgr. David navrhuje p. Hrabáka  – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

(  p. Kordač nepřítomen)

p. Hrabák byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje ing. Henychovou  – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

(  p. Kordač nepřítomen)

ing. Henychová  byla  zvolena členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje p. Vitvara – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7  PROTI  0 ZDRŽEL  0

(  p. Kordač nepřítomen)

p. Vitvar byl zvolen členem návrhové komise

*Kontrola usnesení:

Usnesení č. 80/2006 - splněno

Usnesení č. 81/2006

- Mgr. David informuje  zastupitele, že v tomto usnesení byly chybně uvedené údaje  a proto dává návrh usnesení: ZO revokuje usnesení č. 81/2006 v tomto znění: ZO Janov n. N. souhlasí se zřízením zástavního práva na bytovou jednotku č. 439/5 Janov nad Nisou v budově č. p. 439 na stpč. 441 se spoluvlastnickým podílem ve výši 898/5172 na stpč. 441 – zastavěná plocha a nádvoří č. p. 439 zapsána na listu vlastnictví č. 1272 pro k. ú. Janov nad Nisou ve prospěch Českomoravské stavební spořitelny, a. s., IČO 49241397 se sídlem Vinohradská 3218/169, Praha 10.

hlasování: PRO  8  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- usnesení č. 81/2006 bylo revokováno

- Mgr. David dává návrh nového znění usnesení: ZO Janov n. N. souhlasí se zřízením zástavního práva na bytovou jednotku č. 439/3 Janov nad Nisou v budově č. p. 439 na stpč. 441 se spoluvlastnickým podílem ve výši 1411/5172 na stpč. 441 – zastavěná plocha a nádvoří č. p. 439 zapsána na listu vlastnictví č. 1272 pro k. ú. Janov nad Nisou ve prospěch Českomoravské stavební spořitelny, a. s., IČO 49241397 se sídlem Vinohradská 3218/169, Praha 10.

hlasování: PRO  8  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida  byl schválen

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

pí. R. Mádlová – nemá připomínky

p. R. Vitvar – nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá.

- Mgr. David navrhuje z důvodu účasti Mgr. Pelikána, který zastupuje Obec Janov n. N. ve věci TOP GUMu, aby byl zařazen jako bod č. 2) TOP GUM a dává hlasovat o programu tomto pořadí:

1) Zahájení ( presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu )

2) TOP GOM

3) Prodej majetku obce

4) Projekty Evropské unie

5) Různé a interpelace

6) Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. TOP GUM

- Mgr. David představuje zastupitelům Mgr. Pelikána

- Mgr. Pelikán informuje zastupitele, že Obec Janov n. N. byla zažalována bankou o 3. 062. 500,- Kč. Tato částka však v současné době díky úrokům z prodlení a sankčním poplatkům vzrostla na více než 10 milionů. Nyní  proběhlo  u Krajského soudu v Ústí nad Labem první ústní jednání. Na obranu obce byly vzneseny argumenty jako např. – že není zcela vyjasněno, nakolik bylo ručení Obce Janov n. N. fy TOP GUM schváleno Zastupitelstvem obce a zda se Obec Janov nad Nisou nezaručila pouze do výše 3 mil. Kč. Toto a ještě další argumenty není jednoduché prokázat. Z tohoto důvodu Krajský soud v Ústí nad Labem nevynesl ještě žádný rozsudek.

- Mgr. David děkuje Mgr. Pelikánovi za informování v této věci a rozloučil se s ním.

3. Prodej majetku obce

* Návrh prodeje části ppč. 195/6 k. ú. Hraničná n. N.  – ostatní plocha  označené dle nového GP č. 445-658/2006 jako 195/7 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 414 m2

- p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej části ppč. 195/6 k. ú. Hraničná n. N. plocha  označené dle nového GP č. 445-658/2006 jako 195/7 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 414 m2

- p. Doležálek dává hlasovat o svém návrhu

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

( Mgr. David nepřítomen )

- návrh p. Doležálka byl schválen

* Návrh prodeje stpč. 736 k. ú. Janov n. N.  – zastavěná plocha o výměře 61 m2

- p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej stpč. 736 k. ú. Janov n. N. o výměře 61 m2

- p. Doležálek dává hlasovat o svém návrhu

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

( Mgr. David nepřítomen )

- návrh p. Doležálka byl schválen

* Návrh prodeje ppč. 752 k. ú. Janov n. N.  – trv. tr. porost o  výměře 49 m2

- p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej  ppč. 752 k. ú. Janov n. N. o výměře 49 m2

- p. Doležálek dává hlasovat o svém návrhu

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

( Mgr. David nepřítomen )

- návrh p. Doležálka byl schválen

* Návrh prodeje ppč. 836/2 k. ú. Janov n. N.  – louky, pastviny o celkové výměře 719 m2.

- p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej  ppč. 836/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 719 m2

- p. Doležálek dává hlasovat o svém návrhu

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

( Mgr. David nepřítomen )

- návrh p. Doležálka byl schválen

* Návrh prodeje ( zapsání věcného břemena ) části  ppč. 69/3 k. ú. Hraničná n. N.  – ostatní plocha o celkové výměře 558 m2.

KV nesouhlasila s prodejem ani s věcným břemenem. Zastupitelé rovněž nesouhlasí.

* Návrh prodeje  části  ppč. 66/2 k. ú. Hraničná n. N.  –  zahrada o celkové výměře 918 m2.

KV nesouhlasila s prodejem. Zastupitelé rovněž nesouhlasí.

* Návrh směny dvou částí ppč. 214 k. ú. Hraničná n. N.  – trvalý travní porost označené dle nového GP č. 446-23/2006 jako část a) o výměře 86 m2  a 214/2 o výměře 6 m2 za  ppč. 217/20 k. ú. Hraničná n. N.  –  ostatní plocha o  výměře 92 m2 .

- p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO souhlasí se zveřejněním směny dvou částí ppč. 214 k. ú. Hraničná n. N.  – trvalý travní porost označené dle nového GP č. 446-23/2006 jako část a) o výměře 86 m2  a 214/2 o výměře 6 m2 v majetku Obce Janov n. N.  za ppč. 217/20 k. ú. Hraničná n. N.  –  ostatní plocha o  výměře 92 m2 ve vlastnictví p. J. Šouty, Janov n. N.

- p. Doležálek dává hlasovat o svém návrhu

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

( Mgr. David nepřítomen )

- návrh p. Doležálka byl schválen

Návrh na směnu pozemků:

a) stpč. 348/1 k. ú. Janov n. N. o výměře 151 m2

b) stpč. 348/2 k. ú. Janov n.  N. o výměře 27 m2

c) ppč. 1481/1 k. ú. Loučná n. N. o výměře 2 923 m2

d) ppč. 1481/3 o k. ú. Loučná n. N. výměře 341 m2

e) ppč. 1484 o k. ú. Loučná n. N. výměře 1 600 m2

ve vlastnictví p. Z. Štrobla, Loučná 10, Janov n. N.

za

a) ppč. 1417/1 k. ú. Loučná n. N. o výměře 2 163 m2

b) část ppč. 1437/1 k. ú. Loučná n. N.

c) část ppč. 1744 k. ú. Loučná n. N.

ve vlastnictví Obce Janov n. N.

KV se směnou pozemků nesouhlasila a doporučuje jednat o případném odkoupení požadovaných pozemků. Zastupitelé souhlasí s tímto názorem.

* Směna pozemků:

- část ppč. 870 k. ú. Hraničná n. N. označenou dle nového GP č. 443-650/2006 jako 870/5 o výměře 356 m2 – ostatní plocha

- část ppč. 870 k. ú. Hrančná n. N. označenou dle nového GP č. 443-650/2006 jako 870/2 o výměře 17 m2 – ostatní plocha

v majetku Vitrum, s.r.o., Janov nad Nisou 49

za

- ppč. 71 k. ú. Janov n. N. o výměře 407 m2 – ostatní plocha v majetku Obce  Janov n. N.

- p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO souhlasí se směnou dvou částí ppč. 870 k. ú. Hraničná n. N.  – ostatní plocha označené dle nového GP č. 443-650/2006 jako 870/5 o výměře 356 m2  a 870/2 o výměře 17 m2 ve vlastnictví Vitrum, s.r.o., Janov n. N. za ppč. 71 k. ú. Janov n. N.  –  ostatní plocha o  výměře 407 m2 ve vlastnictví obce Janov n. N., a to bezúplatně. Před podpisem smlouvy bude zaneseno věcné břemeno na uložení vodovodního a kanalizačního řadu a plynovodu na ppč. 71 k. ú. Janov n. N.

- p. Doležálek dává hlasovat o svém návrhu

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

( Mgr. David nepřítomen )

- návrh p. Doležálka byl schválen

* Návrh prodeje části ppč. 832/2 k. ú. Hraničná n. N. – ostatní plocha označené dle nového GP č. 444-652/2006 jako ppč. 832/4  o výměře 167 m2.

- p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej části ppč. 832/2 k. ú. Hraničná n. N. – ostatní plocha označené dle nového GP č. 444-652/2006 jako ppč. 832/4  o výměře 167 m2.

- p. Doležálek dává hlasovat o svém návrhu

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh p. Doležálka byl schválen

* Návrh prodeje části ppč. 1397 k. ú. Janov n. N. – ost. plocha označené dle nového GP č. 852-46/2006 jako ppč. 1397/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 75 m2.

- p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej části ppč. 1397 k. ú. Janov n. N. – ostatní plocha označené dle nového GP č.  852/46/2006 jako ppč. 1397/2  o výměře 75 m2.

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Doležálka

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh p. Doležálka byl schválen

* Prodej ppč. 356/3 k. ú. Janov n. N. – trv. tr. porost o výměře 696 m2.

- prodej byl uskutečněn obálkovou metodou. Při výběrovém řízení – otvírání obálek byla ze zájemců vybrána nabídka p. J. Hanzloviče, který nabídl 362. 000,- Kč.

- p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem ppč. 356/3 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 696 m2 panu J. Hanzlovičovi, Janov n. N. 439  za cenu  362. 000,- Kč.

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Doležálka

hlasování: PRO  7 PROTI  1 ZDRŽEL  0

- návrh p. Doležálka byl schválen

· Prodej  ppč. 1004/6 k. ú. Janov n. N.  – trv. tr. porost  o výměře 776 m2.

- p. Doležálek navrhuje cenu 300,-Kč/m2

- ing. Henychová dává protinávrh 200,- Kč/m2

- Mgr. David dává hlasovat o protinávrhu ing. Henychové

hlasování: PRO  2 PROTI  3 ZDRŽEL  3

- protinávrh ing. Henychové nebyl přijat

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Doležálka

hlasování: PRO  6 PROTI  1 ZDRŽEL  1

- zastupitelé souhlasí s návrhem p. Doležálka

- p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem ppč. 1004/6 k. ú. Janov n. N. o výměře 776 m2 p. Dobroslavu Dusilovi, Sunnhalde 23/3365, Grasswil, Švýcarsko za cenu 244.440,- Kč.

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Doležálka

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh p. Doležálka byl schválen

* Prodej ppč. 1393/2 k. ú. Janov n. N.  –  ostatní plocha o celkové výměře 269 m2.

- p. Doležálek informuje zastupitele, že  není vyřešen přístup k nemovitostem přes tento pozemek a navrhuje prodej odložit do vyřešení tohoto problému

- zastupitelé s tímto souhlasí

* Návrh na zřízení věcného břemene na právo uložení vodovodní přípojky na ppč. 214 k. ú. Hraničná n. N. a s tím spojené omezení spočívající v povinnosti umožnit přístup na dotčený pozemek za účelem zajišťování provozu, údržby, odstraňování poruch na vodovodní přípojce včetně případné rekonstrukce v rozsahu daném GP č. 446-23.1/2006

- p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO souhlasí se zřízením věcného břemene na právo uložení vodovodní přípojky na ppč. 214 k. ú. Hraničná n. N. a s tím spojené omezení spočívající v povinnosti umožnit přístup na dotčený pozemek za účelem zajišťování provozu, údržby, odstraňování poruch na vodovodní přípojce včetně případné rekonstrukce v rozsahu daném GP č. 446-23.1/2006 za cenu 500,- Kč plus uhrazení správních poplatků.

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Doležálka

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh p. Doležálka byl schválen

* Návrh na zřízení věcného břemene na právo uložení vodovodní přípojky na ppč. 865 k. ú. Hraničná n. N. a s tím spojené omezení spočívající v povinnosti umožnit přístup na dotčený pozemek za účelem zajišťování provozu, údržby, odstraňování poruch na vodovodní přípojce včetně případné rekonstrukce v rozsahu daném GP č. 441-16/2006, 753-16/2006

p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO souhlasí se zřízením věcného břemene na právo uložení vodovodní přípojky na ppč. 865 k. ú. Hraničná n. N. a s tím spojené omezení spočívající v povinnosti umožnit přístup na dotčený pozemek za účelem zajišťování provozu, údržby, odstraňování poruch na vodovodní přípojce včetně případné rekonstrukce v rozsahu daném GP č. 441-16/2006, 753-16/2006 za cenu 500,- Kč.

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Doležálka

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

( MUDr. Kvasnička nepřítomen)

- návrh p. Doležálka byl schválen

* Návrh na zřízení věcného břemene na právo uložení přístupové cesty, kabelu, vodovodního potrubí na ppč. 1252/1 k. ú. Janov n. N.

- zastupitelé navrhují, aby KV provedla místní šetření a posoudila umístění věcného břemene

*  Návrh prodeje části ppč. 174/9 k. ú. Hraničná n. N.o celkové výměře 1294m2

- p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej části ppč. 174/9 k.

ú. Hraničná n. N. – trv. travní porost

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Doležálka

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh p. Doležálka byl schválen

*  Návrh prodeje  ppč. 56/6 k. ú. Janov n. N. – zahrada o celkové výměře 1182m2

- p. Doležálek dává návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej  ppč. 56/6 k.

ú. Janov n. N. o výměře 1. 182 m2 - zahrada

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Doležálka

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh p. Doležálka byl schválen

- Mgr. David informuje zastupitele, že by bylo dobré nabídnout pozemky získané od Pozemkového fondu ČR, určené pro stavbu bytových domů, na úřední desce i v různých realitních kanceláří. V současné době jsou pozemky ještě pronajaté, ale na jaře již budou k dispozici.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodat ppč. 1609/2 a 1609/4 k. ú. Loučná n. N. Záměr bude prezentován na úřední desce i v realitních kancelářích do prosince 2006.

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

 hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

V 18,10 hodin odchází R. Mádlová – 7 členů

4. Projekty Evropské unie

* Rozvoj informačních a komunikačních technologií pro veřejnost

Na minulých jednáních ZO  byli zastupitelé informováni o přípravách a úspěšném jednání ohledně realizace mikrovlnného internetu a bezdrátového rozhlasu v rámci Mikroregionu Jizerské hory. Dotace byla schválena a  byla vybrána firma, která bude akci provádět (firma TELMO). Před podpisem smlouvy je potřeba zajistit ručitele za úvěrem,  který si bude Mikroregion brát na realizaci projektu. Návrh ručení bude projednávat ZM Jablonce nad Nisou na zasedání dne 7.9.2006 s doporučením z finančního výboru města Jablonce nad Nisou (Finanční výbor projednal předložený materiál k ručení Města Jablonce nad Nisou pro získání bankovního úvěru k realizaci projektu "Rozvoj informačních a komunikačních technologií pro veřejnost v Mikroregionu Jizerské hory" a doporučuje zastupitelstvu města toto ručení schválit pod podmínkou, že obce, sdružené v Mikroregionu Jizerské hory, sepíší notářský zápis o uznání dluhu s přímou vykonatelností ve prospěch Města Jablonce nad Nisou). K tomu, aby mohl být podepsán  notářský zápis o uznání dluhu s přímou vykonatelností ve prospěch Města Jablonce nad Nisou na částku 741.447,18 Kč je třeba souhlas ZO.( Částka 741.447,18 Kč je rozdíl mezi celkovým podílem obce ve výši 1,045.417,89 Kč a vlastními náklady ve výši 303.970,71 Kč. Vlastní náklady byli schváleny již usnesením č. 22/2006 ve výši 562.057,91 Kč. Jak je vidět vlastní podíl je výrazně nižší, protože se povedlo navýšit podíl z EU).

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se sepsáním notářského zápisu o uznání dluhu s přímou vykonatelností ve prospěch Města Jablonce nad Nisou na částku 741.447,18 Kč v případě, že Město Jablonec n. N. bude ručitelem pro získání bankovního úvěru k realizaci projektu "Rozvoj informačních a komunikačních technologií pro veřejnost v Mikroregionu Jizerské hory".

- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida  byl schválen

* Financování projektu ze SROPu

Na ZO dne 26. 4. 2006 bylo usnesením č. 48/2006 schváleno předfinancování projektu „ Podpora sužeb cestovního ruchu pro veřejný sektor“ se SROPu za předpokladu smluvního závazku Svazku obcí Jizerské hory o finanční spoluúčasti ve výši vlastního podílu. Obec byla úspěšná a na projekt „ Podpora rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory“ peníze získala. Před podpisem smlouvy s Libereckým krajem  - jako poskytovatelem dotace je potřeba ještě jednou souhlas s realizací a financováním projektu. Je třeba schválit financování celé částky což je 343. 650,- Kč. Náš vlastní podíl činí 85. 912,50 Kč a ten je smluvně zajištěn. Po podpisu smlouvy bude uhrazen z účtu Svazku obcí Jizerské hory. Termín dokončení realizace  akce je 31. 12. 2006 a termín předložení žádosti o platbu bude 30. 1. 2007.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje realizaci a financování projektu „ Podpora rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory“ v celkové výši 343.650,- Kč.

- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida  byl schválen

5. Různé

· Přidělování obecních bytů

- Mgr. David  konstatuje, že na minulém ZO byl nařknut panem Hanzlovičem, že neoprávněně přidělil byt panu Škorpilovi v domě Janov nad Nisou č.p. 354. Mgr. David odpověděl,  že proběhlo výběrové řízení,  tak jako na ostatní byty. Protože v tu chvíli neznal termín výběrového řízení, nebylo odsouhlaseno přidělení bytu již minule jako u jiných bytů. Aby toto bylo napraveno,  sdělil Mgr. David,  že výběrové řízení proběhlo dne 12.10.2005  a zápis je uložen na OÚ.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje přidělení obecního bytu na adrese Janov n. N. 354 manželům Škorpilovým (na základě výběrového řízení ze dne 12.10.2005)

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida  byl schválen

· Směna obecních bytů

- Mgr. David informuje zastupitele, že nájemníci obecních bytů  č.109 Manželé Ullrychovi a č. 111 Eva Šulcová v Hraničné 180 by si rádi vyměnili své byty. Pí. Šulcová je nájemkyní obecního bytu velikosti 1+3 a byt je pro ni velký. Naopak manželé Ullrychovi bydlí v 1+1 a při očekávaném přírůstku do rodiny je jim byt malý. Nájemníci s tím souhlasí a proto se přikláním k tomu, abychom jim schválili směnu obecních bytů.

- Mgr. David dává návrh usnesení:  ZO schvaluje směnu nájemního vztahu k obecním bytům č. 109 a 111 na adrese Hraničná 180 mezi manžely Ullrychovými a paní Evou Šulcovou .

- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida  byl schválen

* Odkanalizování a zásobování obce pitnou vodou

- Mgr. David informuje zastupitele, že jednou z priorit obce je odkanalizování a zásobování

pitnou vodou. Opakovaně již byly učiněny pokusy o získání dotace z různých zdrojů. V měsíci červenci jsme jako obec dávali žádosti s názvem „Vodovod Janov nad Nisou“ a „Kanalizace Janov nad Nisou“ o zařazení do „Seznamu akcí Programu Mze 229 310“ na ministerstvu zemědělství. Obě žádosti byly zařazeny do Seznamu akcí Programu Mze 229 310. To je samo o sobě úspěch, není to však 100 % předpoklad získání dotace. Byli jsme kontaktováni panem Jirkůvem s firmy Developer s tím, že má zkušenosti se získáváním dotací. Výsledkem našeho jednání je návrh mandátní smlouvy, která je k dispozici. Smlouva by nabyla platnosti v případě získání dotace. V tomto případě by bylo nutné si činnosti v bodě III 2)a3) museli stejně někde smluvně zajistit. Cena je kalkulována dle Výkonového a honorářového řádu (VHŘ) 2.vydání 1996 (vydal ČSSI ve spolupráci s ČKAIT a ČKA) výpočet je k dispozici. Informace o dotaci, které mám jsou pozitivní. Pan Jirkův již jednal ve věci získání dotace. Pro vaši informaci bylo žádáno o dotaci na vodovod v letech 2007 a 2008 ve výši 27. 966.000,- z celkových nákladů 45 672.000,- Kč a na kanalizaci 10. 370.000,- Kč z celkové částky 15. 892.000,- Kč. Samozřejmě, že v případě úspěšného jednání budeme muset začít uvažovat i nad zajištěním vlastních prostředků ve výši cca 23. 228.000,- Kč.

V 18,40 hodin odchází ing. Henychová – 6 členů

- Mgr. David navrhuje podepsat mandátní smlouvu s firmou Developer CZ s.r.o. na vykonávání práce manažera inženýrských činností při přípravě a realizaci stavebních prací v akci „ Janov nad Nisou – kanalizace a vodovod vč. vodojemu – 1 a 2. stavba“

- MUDr. Kvasnička navrhuje pověřit starostu jednáním s firnou Developer CZ s.r.o. o této mandátní smlouvě.

- MUDr. Kvasnička dává návrh usnesení: ZO pověřuje starostu jednáním o mandátní smlouvě s firmou Developer, s.r.o.

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu MUDr. Kvasničky

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh MUDr. Kvasničky  byl schválen

- Mgr. David dále informuje zastupitele, že v úřední dny  dne 20. 9. a 27. 9. 2006 bude Obecní úřad uzavřen z důvodu školení zaměstnanců.

- Mgr. David informuje zastupitele, že dle nového zákona o obcích může obec Janov nad Nisou požádat zpět o statut „město“.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO pověřuje starostu obce jednáním o navrácení obci Janov nad Nisou statut „město“.

- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida  byl schválen

- Mgr. David sděluje, že na minulém zasedání ZO nebylo rozhodnuto o pronájmu nebytových prostor v Kulturním domě. Dává tedy hlasovat , kdo souhlasí s pronájmem nebytových prostor panu J. Hanzlovičovi, Janov n. N. 439

hlasování: PRO  0 PROTI  3 ZDRŽEL  3

- s tímto návrhem zastupitelé nesouhlasí

- Mgr. David dává hlasovat, kdo souhlasí s pronájmem nebytových prostor panu V. Kordačovi, Janov n. N. 48

hlasování: PRO  4 PROTI  0 ZDRŽEL  2

- s tímto návrhem zastupitelé rovněž nesouhlasí

- p. Hanzlovič upozorňuje na závady na fasádě domu čp. 439

- Mgr. David informuje, že od stavební firmy reklamovanou fasádu ještě nepřevzal

- p. Mašek tvrdí, že vývěsní skříňky, které užívá jsou v jeho vlastnictví a tudíž za ně nechce platit pronájem

- Mgr. David konstatuje, že je povinen za jejich pronájem platit tak,  jako všichni ostatní

- p. Hanzlovič upozorňuje, že opravené skříňky jsou již opět rozbité

- Mgr. David informuje, že toto již reklamoval

- p. Mašek opět upozorňuje na „ černou stavbu“ – vyvěšení firemní cedule na objektu v Hraničné 181.

- Mgr. David p. Maška již poněkolikáté odkazuje na živnostenský úřad

- p. Mašek se dotazuje proč v Loučné nejsou vývěsní skříňky

- Mgr. David mu sděluje, že tam vývěsní skříňky jsou

v 19,00 odchází MUDr. Kvasnička – 5 členů

- p. Líbal informuje zastupitele o umístění dopravního značení u stavidla v Loučné, které zakazuje vjezd dopravním prostředkům těžším než 15 t, což znamená, že by do obce nesmělo vjet žádné naložené nákladní auto.

- Mgr. David sděluje, že bude jednat o změně značení na dopravním inspektorátu.

V 19,05 hodin starosta obce Mgr. Daniel David končí 7. zasedání zastupitelstva obce

Mgr. Daniel David
starosta obce

Luboš Doležálek
místostarosta

ověřovatelé: MUDr. Milan Kvasnička, p. Jaroslav Hrabák

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h