Zápis - 18.10.2006

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 18. října 2006

1.  Z a h á j e n í

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti  8 členů ZO (chybí Vladimír Kordač)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje pí. Renatu Mádlovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- pí. Mádlová byla schválena ověřovatelkou zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele p. Romana Vitvara -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- p. Vitvar byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako členku návrhové komise Ing. Janu Henychovou - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

 hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Henychová byla  schválena  členkou návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise  p. Jaroslava Hrabáka - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Hrabák byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Usnesení č. 105/2006 - na vědomí

Schválení zápisu z minulého zasedání

-Mgr. David se dotazuje přítomných ověřovatelů zápisu z mimořádného  zasedání ZO ze dne 4. října 2006 pí. Mádlové a p. Vitvara  zda mají  nějaké připomínky k zápisu - nemají

-  Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého jednání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání -  nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m :

1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2. Změny rozpočtu obce Janov nad Nisou 

3. Prodej majetku obce

4. Různé a interpelace

5. Závěr

  hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Změny rozpočtu obce Janov nad Nisou

- Mgr. David informuje zastupitele, že obci byla poukázána částka na volby do Zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu České republiky, z toho důvodu je nutná změna rozpočtu obce a to v příjmech na pol.

4111 +30.000,- Kč a  ve výdajích v paragrafu  na pol. 5169 +30.000,- Kč, další změna se týká pouze změny zaúčtování v příjmech  na par. 3722 na pol. 2111 -25.000,- Kč a v příjmech v par. 3725 na pol. 2324 +25.000,- Kč

- starosta se dotazuje se zastupitelů, zda má někdo nějakou připomínku - nikdo nemá,dává tedy návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s následujícímirozpočtovými změnami:

P pol. 4111 +30.000,- Kč V par 6115 pol. 5169 +30.000,- Kč

P par. 3722 pol. 2111  -25.000,- Kč P par. 3725 pol. 2324 +25.000,- Kč. a o svémnávrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0  ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- dále Mgr. David žádá zastupitele o souhlas s poskytnutím dotace Jizerské o. p. s. ve výši 90.000,- Kč, která je již zahrnuta v rozpočtu obce Janov nad Nisou na položce 5192 -Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, jde o příspěvek na provoz a údržbu Jizerské magistrály

- starosta se dotazuje se zastupitelů, zda má někdo nějakou připomínku - nikdo nemá,dává tedy návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s poskytnutím dotaceJizerské o. p. s. ve výši 90.000,- Kč. a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3.  Prodej majetku obce

- žádost fy. Vitrum spol.s. r. o. Se sídlem Janov n. N. č. p. 49 o prodej ppč. 74/6 v k. ú. Janov nad Nisou o celkové  výměře 1.124 m2  - ostatní plocha (v ÚP PUPFL stav)

- komise výstavby s prodejem souhlasí

- p. Doležálek dává návrh usnesení:„Zastupitelstvo obce Janov n. N. schvaluje záměr zveřejnit prodej pozemku ppč. 74/6 v k. ú. Janov nad Nisou o celkové  výměře 1.124 m2  - ostatní plocha (v ÚP PUPFL stav) .

- Mgr. David o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh p. Doležálka byl schválen

- žádost Ing. Jiřího Špitálníka, Csc., trvale bytem Hálova 39, Praha, o prodej ppč. 1020/1 o výměře 1.946 m2  - ostatní plocha a ppč. 1020/3 o  výměře 3.854 m2 -trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou  (v ÚP louky, pastviny)

- komise výstavby prodej doporučuje

- p. Doležálek s MUDr. Kvasničkou navrhuje tyto pozemky neprodávat a zařadit je do návrhu 3. změny Územního plánu obce Janov nad Nisou jako stavební parcely

- zastupitelé souhlasí

- žádost fy. HAKO-centrum spol. s. r. o., se sídlem Nádražní 116/61, Praha 5 o prodej části ppč. 195/6 v k. ú. Hraničná - ostatní plocha, označené dle nového geometrického plánujako 195/7 v k. ú. Hraničná o výměře  414 m2  - (v ÚP zastavěná plocha - rodinnédomy, rekreační objekty)

- komise výstavby prodej doporučuje

- vyvěšeno bylo od 19. 9. do 5. 10. 2006

- p. Doležálek konstatuje, že minimální cena je 200,- Kč/m2 , dává návrh prodat pozemek za 300,- Kč/m2

- Ing. Henychová dává protinávrh a navrhuje 200,-Kč/m2 

- Mgr. David dává hlasovat o protinávrhu Ing. Henychové

hlasování: PRO 1 PROTI 6 ZDRŽEL 1

- protinávrh Ing. Henychové  nebyl schválen

- Mgr. David dává hlasovat o původním návrhu p. Doležálka - 300,- Kč/ m2  

hlasování: PRO 7 PROTI 1 ZDRŽEL 0

- návrh p. Doležálka byl schválen

- p. Doležálek navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části ppč. 195/6 v k. ú. Hraničná - ostatní plocha, označené dle novéhogeometrického plánu jako 195/7 v k. ú. Hraničná o výměře  414 m2  - (v ÚP zastavěná plocha - rodinné domy, rekreační objekty) fy. HAKO-centrum spol. s. r. o., sesídlem Nádražní 116/61, Praha 5  za cenu 130.410,- Kč., Mgr David o návrhu dáváhlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL 0

- návrh p. Doležálka byl schválen

- žádost paní Jany Hruškové, trvale bytem Smetanova 63/4291, Jablonec nad Nisou o prodej stpč. 736 v k. ú. Janov nad Nisou o  výměře 61 m2  - zastavěná plocha (v ÚP zastavěná plocha - rodinné domy, rekreační objekty)

- komise výstavby prodej doporučuje

- na úřední desce vyvěšeno od 19. 9. do 5. 10. 2006

- p. Doležálek konstatuje, že minimální cena je 200,- Kč/m2 , nikdo nemá jiný návrh, dává tedy návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej stpč. 736 v k. ú. Janov nad Nisou o  výměře 61 m2  - zastavěná plocha (v ÚP zastavěná plocha - rodinné domy, rekreační objekty) paní Janě Hruškové, trvale bytem Smetanova 63/4291,Jablonec nad Nisou za cenu 12.810,- Kč.

- Mgr. David o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh p. Doležálka byl schválen

- prodej ppč. 752 v k. ú. Janov nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 49 m2  (v ÚP zastavěná plocha - rodinné domy, rekreační objekty)

- zájemci jsou  Ing. Ladislav Drda, trvale bytem Kadlická 111, Liberec a Yvona Olšanová, trvale bytem K Závěrce 24/2747, Praha 5

- komise výstavby prodej doporučuje

- na úřední desce vyvěšeno od 19. 9. do 5. 10. 2006

- p. Doležálek navrhuje prodat pozemek pí. Olšanové, protože jde o pozemek sousedící s její nemovitostí, zastupitelé souhlasí

- p. Doležálek konstatuje, že minimální cena je 200,- Kč/m2  a navrhuje 300,- Kč/m2 , nikdo nemá jiný návrh, dává tedy návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej ppč. 752 v k. ú. Janov nad Nisou - trvalý travní porost o celkovévýměře  49 m2  (v ÚP zastavěná plocha - rodinné domy, rekreační objekty) paníYvoně Olšanové, trvale bytem K Závěrce 24/2747, Praha 5 za cenu 15.435,- Kč.

- Mgr. David o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh p. Doležálka byl schválen

- žádost pana Zdeňka Martínka, trvale bytem Sdružení 18/835, Praha - Nusle o prodej ppč. 836/2 v k. ú. Janov nad Nisou o  výměře 719 m2  - louky, pastviny (v ÚP louky, pastviny)

- komise výstavby prodej doporučuje

- na úřední desce vyvěšeno od 19. 9. do 5. 10. 2006

- p. Doležálek konstatuje, že minimální cena je 50,- Kč/m2  a navrhuje 150,- Kč/m2  

- pí. Mádlová dává protinávrh a navrhuje 200,- Kč/m2

- Mgr. David dává hlasovat o protinávrhu paní Mádlové -  200,- Kč/m2

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- protinávrh  pí. Mádlové  byl schválen

- p. Doležálek dává tedy návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej ppč. 836/2 v k. ú. Janov nad Nisou o  výměře 719 m2  - louky, pastviny (v ÚP louky, pastviny) panu Zdeňku Martínkovi, trvale bytem Sdružení 18/835, Praha - Nusle za cenu 150.990,- Kč.

- Mgr. David o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh p. Doležálka byl schválen

- žádost Miroslava a Miroslavy Kačírkových, oba trvale bytem Hraničná č. p. 155, Janov n. N.  o prodej části ppč. 832/2 v k. ú. Hraničná n. N. - ostatní plocha označené dlenového geometrického plánu jako ppč. 832/4 v k. ú. Hraničná n. N.  o výměře 167 m2  -(v ÚP - účelová komunikace)

- komise výstavby prodej doporučuje

- vyvešeno na úřední desce bylo od 19. 9. do 5. 10. 2006

- p. Doležálek konstatuje, že minimální cena za pozemek je 20,- Kč/m2 a navrhuje 50,-  Kč/m2  -nikdo nemá jiný návrh, dává tedy návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej části ppč. 832/2 v k. ú. Hraničná n. N. - ostatní plochaoznačené dle nového geometrického plánu jako ppč. 832/4 v k. ú. Hraničná n. N.  o výměře 167 m2  -(v ÚP - účelová komunikace) manželům Miroslavu a Miroslavě Kačírkovým,trvale bytem Hraničná č. p. 155, Janov nad Nisou za cenu 8.768,- Kč.

- Mgr. David o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh p. Doležálka byl schválen

- žádost p. Jana Tkáče, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 373, o prodej části ppč. 1397 v k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha, označené dle nového geometrického plánu jako ppč.1397/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 75 m2  - ostatní plocha (v ÚP účelová komunikace)

- komise výstavby prodej doporučuje

- na úřední desce vyvěšeno od 19. 9. do 5. 10. 2006

p. Doležálek konstatuje, že minimální cena za pozemek je 20,- Kč/m2 a navrhuje 50,-  Kč/m2  -nikdo nemá jiný návrh, dává tedy návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej části ppč. 1397

v k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha, označené dle nového geometrického plánu jakoppč. 1397/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 75 m2  - ostatní plocha (v ÚP účelová komunikace)  panu Janu Tkáčovi, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 373  za cenu 3.938,- Kč.

- Mgr. David o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh p. Doležálka byl schválen

- žádost manželů Jana a Hany Zelenkových, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 432, o prodej ppč. 56/6 v k. ú. Janov nad Nisou - zahrada o výměře 1.182 m2  (v ÚP bytovédomy)

- komise výstavby prodej doporučuje

- na úřední desce vyvěšeno od 19. 9. do 5. 10. 2006

- p. Doležálek konstatuje, že minimální cena za pozemek je 200,- Kč/m2

- p. Hrabák navrhuje  250,-  Kč/m2

- Mgr. David navrhuje 300,- Kč/m2, nikdo nemá jiný protinávrh, dává tedy hlasovat o svém protinávrhu

hlasování: PRO 7 PROTI 1 ZDRŽEL 0

- protinávrh Mgr. Davida  byl schválen

- p. Doležálek dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej ppč. 56/6 v k. ú. Janov nad Nisou - zahrada o výměře 1.182 m2  (v ÚP bytovédomy) manželům Janu a Haně Zelenkovým, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 432 za cenu 372.330,- Kč.

- Mgr. David o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 1 ZDRŽEL 0

- návrh p. Doležálka byl schválen

- žádost p. Jaroslava Šouty, trvale bytem Hraničná č. p. 188, Janov nad Nisou o směnu dvou částí ppč. 214 k. ú. Hraničná n. N. - trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha -rodinné domy) označené dle nového geometrického plánu jako část a) o výměře 86 m2  a 214/2 o výměře 6 m2  za ppč. 217/20 k. ú. Hraničná  - ostatní plocha o celkové výměře 92m2  (v ÚP - místní komunikace)

- komise výstavby směnu doporučuje

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 19. 9. do 5. 10. 2006

- p. Doležálek navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se směnou dvou částí ppč. 214 k. ú. Hraničná n. N. - trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha - rodinné domy) označené dle nového geometrického plánu jako část a) o výměře 86m2  a 214/2 o výměře 6 m2  jež je v majetku obce Janov nad Nisou za ppč. 217/20 k. ú. Hraničná  - ostatní plocha o celkové výměře 92m2  (v ÚP - místníkomunikace) jež je v majetku p. Jaroslava Šouty, trvale bytem Hraničná č. p. 188, Janov nad Nisou.

- Mgr. David o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh p. Doležálka byl schválen

4. Různé a interpelace

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrhy mandátních smluv  fy. Developer CZ , s.r.o., se sídlem Liberec 1 , Fibichova 1339/14, zastoupenou jednatelem firmy  ing.Petrem Jirkůvem. První mandátní smlouva je k  zajištění a provedení výběrového řízení dle zák. č.137/2006Sb., v platném znění na zhotovitele akce  "Janov nad Nisou- kanalizace a vodovod vč. vodojemů- 1. a 2. stavba. Druhá mandátní smlouva je

 pověření k vykonávání práce manažera  inženýrských činností při přípravěa realizaci stavebních prací, investičního projektu s názvem "Janov nad Nisou- kanalizace a vodovod vč. vodojemů- 1. a 2. stavba,

účelem zamýšleného díla je zajištění odkanalizování, likvidace splaškových vod a zajištění zásobení pitnou vodou na území obce v rozsahu předané PD. Jedná se především o následující  činnosti:

- činnosti směřující k zajištění úspěšného projednání žádosti o dotaci.

- zajištění stavebního povolení, vodoprávního rozhodnutí a povolení k nakládání s vodami

- zajištění technického dozoru uvedené akce vč. kolaudace a přípravy podkladů pro vyhodnocení akce vůči poskytovateli podpory

- po projednání Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s podepsáním mandátních smluv s  fy. Developer CZ , s.r.o., se sídlem Liberec 1 , Fibichova 1339/14. a dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI 1 ZDRŽEL 1

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David předkládá zastupitelům žádost fy. ENPROSPOL, s. r. o., pracoviště Liberec se sídlem Tatranská

524/9, Liberec o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, konkrétně se jedná o umístění nového zemního kabelového vedení NN na obecníh pozemcích ppč. 546, 574/2 v k. ú. Janov n. N. pro fy. ČEZ Distribuce, a. s. a předpokládaný termín stavby je rok 2006-2007

- zastupitelé pověřují starostu obce o dlaším jednání s fy. ENPROSPOL, s. r. o. o zřízení věcného břemene pro fy. ČEZ, a. s., domnívají se, že by věcné břemeno nemělo být zřízeno bezúplatně tak, jak je uvedeno v návrhu smlouvy

- žádost Mgr. Jany Tomešové, ředitelky ZŠ Janov nad Nisou a předsedkyně Školního sportovního klubu o bezplatný pronájem dvou vývěsních skříněk, jednu na prezentaci školy a druhou pro potřeby Školního sportovního klubu

- Mgr. David po dohodě se zastupiteli navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s bezplatným pronájmem obecních vývěsních skříněk pro neziskové organizace působících na území obce Janov nad Nisou. a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- p. Jiří Mašek (přítomný v zasedací místnosti) se dotazuje starosty obce, z jakého důvodu nemá také bezplatný pronájem vývěsních skříněk, argumentuje tím, že je strana ČSNS měla od tehdejšího působícího starosty p. Šnytra vždy zdarma, což přetrvávalo doposud

- p. Mašek byl vyzván, aby doložil pravdivost jeho tvrzení platným dokumentem

- Mgr. David předkládá žádost pí. Blahoutové o schválení finanční odměny členům SPOZu

- zastupitelé po dohodě konstatují, že odměny zastupitelstvo odsouhlasuje vždy na prosincovém zasedání ZO po schválení finančnním výborem

- MUDr. Kvasnička žádá zastupitele o odsouhlasení následujícího usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou trvá na zapracování již schválené lokality 2.34 do dokumentace a 2. změny Územního plánu obce Janov nad Nisou a pověřuje starostu obce, aby k tomu učinil všechny potřebné kroky., jde již o odsouhlasenou lokalitu, kterou Ing. Arch.Štěpánek, jako zhotovitel územního plánu, vyškrtnul z 2. změny ÚP obce Janov n. N.

- Mgr. David o navrženém usnesení dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 1 ZDRŽEL 0

- návrh MUDr. Kvasničky byl schválen

- p. Hrabák jako člen zastupitelstva a jako předseda Finančního výboru všem zastupitelům a starostovi obce děkuje za spolupráci v uplynulém volebním období

5. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David děkuje všem zastupitelům za spolupráci a všem občanům za podnětné připomínky a ukončuje jednání 8. zasedání ZO Janov nad Nisou v 19.00 hodin

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Luboš Doležálek
místostarosta obce

ověřovatelé: Renata Mádlová, Roman Vitvar

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h