Zápis - 20.12.2006

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 20. prosince 2006

Přítomni: Mgr. Daniel David, Marie Blahoutová, Jaroslav Hrabák, ing. Radek Jelínek, Rudolf Kout, MUDr. Milan Kvasnička, Mgr. Pavel Pilz,  Ivo Richter,  Mgr. Jana Tomešová

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 9 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David  navrhuje Mgr. Pilze  – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

p. Mgr. Pilz byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

- Mgr. David navrhuje p. MUDr. Kvasničku  – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

p. MUDr. Kvasnička  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje ing. Jelínka  – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

ing. Jelínek  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje ing. Richtera – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9  PROTI  0 ZDRŽEL  0

ing. Richter  byl zvolen členem návrhové komise

*Kontrola usnesení:

Usnesení č. 129/2006 – splněno

Usnesení č. 137/2006 – splněno

Usnesení č. 130/2006 – trvá

Usnesení č. 138/2006 - splněno

Usnesení č. 131/2006 – splněno

Usnesení č. 139/2006 - splněno

Usnesení č. 132/2006 – splněno

Usnesení č. 140/2006 - splněno

Usnesení č. 133/2006 – splněno

Usnesení č. 141/2006 - trvá

Usnesení č. 134/2006 – splněno

Usnesení č. 142/2006 – trvá

Usnesení č. 135/2006 – splněno

Usnesení č. 143/2006 –  trvá

Usnesení č. 136/2006 – splněno

Usnesení č. 144/2006 – splněno

Usnesení č. 145/2006 – trvá

Usnesení č. 146/2006 – splněno

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

Ing.  Richter – nemá připomínky

Mgr. Tomešová – nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení ( presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu )

2) Rozšíření působnosti Místní akční skupiny Podještědí (MAS)

3) Prodej majetku obce

4) Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006

5) Schválení 2. změny ÚP obce Janov n. N.

6) Rozpočtové změny

7) Rozšíření kamerového systému

8) Vodovod a kanalizace

9) Různé a interpelace

10)  Závěr

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Rozšíření působnosti Místní akční skupiny Podještědí (MAS)

- Mgr. David přivítal ing. L. Suchomela, který přišel představit zastupitelům program MAS „ Podještědí“.

- Ing. Suchomel konstatuje, že tato skupina byla v minulosti úspěšná se svými záměry, a jelikož se nyní připravuje nové plánovací období EU 2007 – 2013 a vytváří  na bázi partnerství podmínky pro realizaci rozvojových projektů veřejné správy, podnikatelů a neziskových organizací, je tedy žádoucí, aby se do těchto projektů zapojily nové subjekty, což vytvoří základní předpoklad pro využití metody Leader+ na našem katastru.

- Členský příspěvek činí 500,- Kč na rok a je splatný na základě faktury.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se zapojením území obce Janov nad Nisou do územní působnosti Místní akční skupiny „ Podještědí“ a dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s členstvím v MAS „ Podještědí“. a dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Prodej majetku obce

Návrh prodeje ppč. 1366/5 k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 28 m2 – trvalý travní porost ( v ÚP plochy techn. vybavení)

- p. Hrabák konstatuje, že finanční výbor připravuje nová pravidla pro prodej obecních pozemků a navrhuje, aby se prodej odložil, až budou schválena nová pravidla – a táže se zastupitelů zda s tím souhlasí

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- zastupitelé souhlasí s odložením prodeje.

ž Prodej části ppč.174/9 k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového GP č. 455- 36/2006 jako část a)  o výměře 110 m2 – trvalý travní porost ( v ÚP cca 1/2 zastavitelná plocha, cca 1/2 louky, pastviny)

- p. Hrabák dává návrh usnesení: ZO schvaluje prodej části ppč. 174/9 k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového GP č. 455- 36/2006 jako část a)  o výměře 110 m2 panu Martinu Líbalovi, bytem Hraničná 188, Janov n. N. za cenu 14. 438,- Kč.

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Hrabáka

hlasování: PRO  5 PROTI  0 ZDRŽEL  4

- návrh p. Hrabáka byl schválen

4. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2006

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

5. Schválení 2. změny ÚP obce Janov n. N.

- Mgr. David předkládá návrh usnesení o schválení 2. změny územního plánu obce Janov nad Nisou:

ZO Janov nad Nisou po seznámení se zprávou o postupu při projednání 2. změny Územního plánu ÚPO Janov nad Nisou  a s vyhodnocením stanovisek dotčených orgánů státní správy

/příloha 1/a po souhlasu nadřízeného orgánu územního plánování ve smyslu § 25 stavebního zákona

I. s c h v a l u j e

a) 2. změnu Územního plánu obce Janov nad Nisou

podle § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a podle § 84 odst. 2b zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění

b) změnu závazných regulativů pro plochy  SPORT a REKREACE – pozemky se stavbami /převažující zastoupení krajiny/ takto:

Charakteristika:

Území je určeno převážně pro zimní sportovní a rekreační využití. Zahrnuje areál lyžařských sjezdovek Severák, areál zdraví Kačák, lyžařské sjezdovky a bobovou dráhu v Hraničné. Obslužné objekty sociálního zařízení, občerstvení, služeb, ubytování  a parkování musí být začleněny do samostatných funkčních ploch . občanské vybavení, doprava

Přípustné využití:

Lyžařské sjezdovky bez změny kultury zemědělské půdy a terénních úprav většího rozsahu.

Stavbou je lyžařský vlek nebo lanovka s horní a dolní stanicí lyžařského vleku pouze s provozním technickým zařízením

Podmíněně přípustné využití:

Bobová dráha

Osvětlení sportovišť za podmínky, že osvětlením nebude narušeno životní prostředí okolních obytných budov

Nepřípustné využití:

Využití pro území při jiný účel, který neslouží dané funkci

Oplocování

Změny kultury zemědělské půdy

Parkovací plochy

c)  změnu Obecně závazné vyhlášky o závazných částech Územního plánu obce Janov nad Nisou č. 1/2002 – příloha 2 usnesení

II. konstatuje

že k řešení 2. změny Územního plánu obce Janov nad Nisou nebyly vzneseny námitky ze strany dotčených vlastníků pozemků a staveb, takže není třeba přijímat rozhodnutí o námitkách. V termínu nebyly doručeny ani připomínky.

III. u k l á d á

starostovi obce

a) zajistit po nabytí účinnosti doplněné Obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu její rozeslání dotčeným orgánům státní správy

b) zajistit pro lokalitu 2.9  /koupaliště/  zpracování urbanistické studie

- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

6. Rozpočtové změny

-   ing. Jelínek zdůvodnil zastupitelům změny jednotlivých položek rozpočtu

Příjmové položky jsou především tvořeny daňovými příjmy kde se údaje do rozpočtu pouze odhadují a tady dochází k narovnání podle skutečnosti. Výjimkou jsou první dvě položky. Položka P 4122 + 23.995,- a V 3749 5169 + 23.995,- je zaúčtovaná dotace KÚ na obecní lesy.

Položka P 4122  + 5. 530,- a V 5512 +5. 530,- - dotace hasičům ???

Položka P 4116 + 200.000,- V  3745 5171 + 200.000,- je zaúčtovaná dotace na program Stabilizace lesa Jizerských hor (pí. Cyhelská).

Položka P 4122 +5.530,-   a V 5512(5154) +5. 530,-   dotace pro hasiče

Výdajové položky:

P


4122

+ 23.995,-

V

3749

5169

+ 23.995,-

P

4122

+5. 530,-

V

5512

+ 5. 530,-

P


4116

+ 200.000,-

V

3745

5171

+ 200.000,-

P


1111

+ 200.000,-

V

2221

5329

+ 40.000,-

P


1121

+ 110.000,-

V

2321

5154

+ 120.000,-

P


1211

+ 400.000,-

V

2321

5171

+ 100.000,-

P

2310

2111

+ 100.000,-

V

3612

5137

+ 100.000,-

P

6171

3111

+ 500.000,-

V

3612

6121

- 100.000,-

P

6171

3112

+ 600.000,-

V

5512

5154

+ 10.000,-

P

112


- 700.000,-

V

6171

5137

+ 60.000,-

P

6171

2111

-50.000,-

V

6171

5153

+ 50.000,-

V

6171

5161

+ 10.000,-

V

6171

5162

+ 20.000,-

V

6171

5166

+ 150.000,-

V

6171

5169

+ 500.000,-

V

6171

5362

+ 100.000,-

Celkem1.389.525,-
1.389. 525,-

- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David informuje zastupitele, že pokud není schválen rozpočet na rok 2007 musí se schválit rozpočtové provizorium, podle kterého bude obec hospodařit do schválení rozpočtu na rok 2007. Rozpočet bude připravovat FV na svém zasedání dne 11. 1. 2006. Návrh rozpočtu bude potom vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů tak, aby mohl být schválen na ZO v měsíci lednu.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 2. 000. 000,- Kč ( cca 1/12 roku 2006) na krytí nejnutnějších výdajů do doby schválení rozpočtu na rok 2007.

- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

7. Rozšíření kamerového systému

- Mgr. David konstatuje, Obce Janov n.N. a Bedřichov byly opět zařazeny do programu prevence kriminality na místní úrovní – Partnerství v roce 2007. Jedná se o rozšíření stávajícího kamerového systému. Žádost se odevzdává do 10.1.2007 na MV ČR. Součást žádosti je souhlas obce s realizací preventivních aktivit v rámci programu Partnerství v roce 2007 a zřízení pracovní skupiny. Náklady na akci jsou pro obec Janov nad Nisou cca. 669.000,- . Vlastní spoluúčast obce je 10 %. Vlastní podíl obce tedy činí cca. 66.900,- Kč. Vlastní rozšíření je realizace 3 kamerových míst jednoho záznamového a řídícího systému. Bude realizován vzdálený dohled nad systémem na OŘ PČR Jablonec nad Nisou a rozšíření přenosové sítě.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem realizovat preventivní aktivity v rámci programu „ Partnerství v roce 2007“.

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO zřizuje pracovní skupinu ke zpracování preventivního programu „ Partnerství v roce 2007“ ve složení: pí. Dagmar Sochorová, Mgr. Daniel David a Mgr. Jana Tomešová.

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

8. Vodovod a kanalizace

- Mgr. David informuje zastupitele, že  příloze  dostali zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, pořízenou hodnotící komisí v otevřeném zadávacím řízení "Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou" (evidenční číslo veř.zakázky dle Informačního systému o veřejných zakázkách: 60002676

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou:

1. bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, pořízenou hodnotící komisí v otevřeném zadávacím řízení "Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou" (evidenční číslo veř.zakázky dle Informačního systému o veřejných zakázkách: 60002676,

2. rozhoduje v otevřeném řízení "Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou" o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče - sdružení VK Janov nad Nisou, které tvoří společnosti Vodní zdroje , a.s. , sídlo: Komunardů 309/6, 170 00 Praha 7, IČ: 452 744 28 a Regas Liberec s.r.o., sídlo: Hanychovská 328/10, 460 10 Liberec, IČ: 254 19 854, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější; rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky odpovídá pořadí nabídek stanovené hodnotící komisí,

3. pověřuje starostu obce podpisem rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a k veškerým úkonům spojeným s uzavřením smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a to v souladu s ust. zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

9. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje zastupitele, že je třeba stanovit termíny konání zasedání ZO v prvním pololetí 2007.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje termíny jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2007 a to na 31. 1., 28. 2., 28. 3., 25. 4., 30. 5. a 27. 6.

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David informuje zastupitele o složení komisí, které pracují jako poradní orgán starosty obce

- Komise „ Péče o krajinu“ – předsedkyně: ing. Alena Cyhelská, členové: Jana Frková, Petr Cyhelský.

- Komise pro kulturu a sport – předseda: David Jelínek, členové: Lenka Jelínková, Zdena Krausová, Luboš Doležálek, Michal Surkov, Petr Gross, Pavel Zange.

- Komise výstavby a rozvoje – předsedkyně Jana  Frková, členové: Jaroslav Hrabák, František Křůmal, Milena Kejzlarová.

- Mgr. David dále informuje zastupitele, že do „Školské rady“ byl zvolen p. R. Vitvar, který však již není zastupitel a ptá se zastupitelů, zda chtějí jmenovat někoho jiného nebo ponechat p. Vitvara

- zastupitelé souhlasí s ponecháním p. Vitvara ve Školské radě

- Mgr. David informuje zastupitele o žádosti p. J. Maška o rozšíření počtu členů Kontrolního výboru ZO.

- p. Kout – předseda Kontrolního výboru sděluje panu Maškovi, že Kontrolní výbor se bude snažit plnit své úkoly v současném složení co nejlépe. Pokud by časem dospěli k názoru, že je třeba KV rozšířit o další členy, nebude se tomuto bránit.

- Ing. Jelínek konstatuje, že výbory by měli pracovat v optimálním složení , aby jejich práce byla plynulá a konstruktivní a aby se nepracovalo pod tlakem. Proto je zcela na předsedovi výboru, s jakým počtem členů chce pracovat a s kým.

- ostatní členové ZO s těmito  názory souhlasí.

- Žádost o revizi ceny za  ppč. 1004/6 k. ú. Janov n. N.  od p. D. Dusila, Grasswil, Švýcarsko

- p. Hrabák po prostudování žádosti a ověření časových souvislostí navrhuje vyhovět panu Dusilovi v jeho žádosti o snížení ceny za výše uvedený pozemek.

- p. Hrabák dává návrh  usnesení: ZO revokuje usnesení č. 93/2006 ze dne 13. 9. 2006 v tomto znění:  ZO souhlasí s prodejem ppč. 1004/6 k. ú. Janov n. N. o výměře 776 m2 p. Dobroslavu Dusilovi, Sunnhalde 23/3365, Grasswil, Švýcarsko za cenu 244.440,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh p. Hrabáka byl schválen

- p. Hrabák dává návrh usnesení: ZO  souhlasí s prodejem ppč. 1004/6 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 776 m2 p. Dobroslavu Dusilovi, Sunnhalde 23/3365, Grasswil, Švýcarsko za cenu 162. 960,-   Kč.

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Hrabáka

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  1

- návrh p. Hrabáka byl schválen

- paní Blahoutová konstatuje, že se jí nelíbí, jak se řeší situace s pronájmem prostor v Kulturním domě.

- ing. Jelínek sděluje, že se na minulém zasedání hledala cesta jak tuto situaci co nejlépe vyřešit. Stavební úřad nyní vydal rozhodnutí na změnu užívání přízemních prostor v KD. Na úřední desce je vyvěšena nabídka na pronájem těchto prostor , na kterou se mohou zájemci přihlásit. V lednu pak proběhne výběrové řízení.

- Mgr. David přečetl zastupitelům vánoční přání  od Českého svazu žen v Janově nad Nisou.

- Na závěr Mgr. David také popřál zastupitelům i občanům krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok  a v 19, 10 hodin ukončil 10. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta

ověřovatelé: Mgr. Pavel Pilz, MUDr. Milan Kvasnička

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h