Zápis - 10.10.2007

Zápis z  10.  zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 10. října  2007

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,05 hodin za přítomnosti 7 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David  navrhuje Mgr. Pilze  - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Mgr. Pilz  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

- Mgr. David navrhuje ing. Richtera - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Richter  byl zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje Mgr. Tomešovou  - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Mgr. Tomešová  byla  zvolena členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje pí. Blahoutovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7  PROTI  0 ZDRŽEL  0

pí. Blahoutová  byla  zvolena  členem návrhové komise

- Mgr. David upozorňuje pana Maška, aby nenahrával. Pan Mašek odmítá. Mgr. David se ptá přítomných zastupitelů i občanů zda souhlasí s tím, aby pan Mašek nahrával průběh jednání. Jelikož většina přítomných občanů s nahráváním nesouhlasí, výzývá Mgr. David opět p. Maška, aby přestal nahrávat. Upozorňuje ho, že dle jednacího řádu ZO narušuje klidný průběh jednání ZO a  vykazuje pana Maška z jednací síně. Pan Mašek odmítá. Mgr. David  telefonicky žádá Policii ČR o pomoc při zjednání pořádku.

V 17,06 hodin přichází ing. Jelínek - 8 členů

*Kontrola usnesení:

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

- p. Mudr. Kvasnička - nemá připomínky

- p. Kout - nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení ( presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu )

2) Prodej majetku obce

3) Schválení půjček z FRB

4) Různé a interpelace

5) Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

* Návrh prodeje:

- ppč. 1761/1 k. ú. Loučná n. N. o výměře 93 m2 - ostatní plocha ( v ÚP louky, pastviny )

- ppč. 1624/1 k. ú. Loučná n. N. o výměře 237 m2 - trv. tr. porost ( v ÚP louky, pastviny )

- komise prodej nedoporučuje z důvodu plánované výstavby kanalizace přes tyto pozemky

- zastupitelé souhlasí

- do zasedací místnosti vchází policie ČR a vyzývá pana Maška, aby je následoval, pan Mašek opakovaně odmítá a policie tedy pana Maška ze zasedací místnosti vyvádí - k podání vysvětlení svého jednání.

* Návrh prodeje:

- ppč. 1045/10 k. ú. Janov n. N. o výměře 3 031 m2 - ostatní plocha ( v ÚP zastavitelná plocha )

-  komise prodej doporučuje a navrhuje 450,- Kč/m2 a jistinu 14. 000,- Kč.

- Mgr. David upozorňuje zastupitele, že přes tento pozemek vede věcné břemeno práva přístupu k sousední nemovitosti  a navrhuje vyzvat majitele této nemovitosti, aby si nechali část pozemku, přes které břemeno vede zaměřit a následně pak tuto část odkoupili ( v minulosti o toto již projevili zájem ). - zastupitelé souhlasí

* Návrh prodeje:

- část ppč. 311/2 o výměře 51 m2 a část ppč. 312/1 k. ú. Janov n. N. o výměře 49 m2 obě označené dle nového GP č. 894-696/2007 jako 311/10 o výměře 100 m2

- část ppč. 311/2 k. ú. Janov n. N. označené dle nového GP jako 311/2 výměře 488 m2 a část ppč. 312/1 k. ú. Janov n. N. označené dle nového GP jako 312/1 o výměře 92  m2 .

- komise prodej doporučuje a navrhuje 200,- Kč/m2 a jistiny ve výši  2. 000,- Kč a 6. 000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej částí ppč. 311/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 51 m2 a části ppč. 312/1 k. ú. Janov n. N. o výměře 49 m2  označených dle nového GP č. 894-696/2007 jako 311/10 o výměře 100 m2 a prodej části ppč. 311/2 k. ú. Janov n. N. označené dle nového GP  jako 311/2 o výměře 488 m2 a část ppč. 312/1 k. ú. Janov n. N. označené dle nového GP jako 312/1 o výměře 92 m2 a zároveň navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2  .

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh prodeje:

- části ppč. 588/12 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1 764 m2 - ostatní plocha ( v ÚP zastavitelná plocha )

- komise prodej doporučuje a navrhuje počkat s prodejem do doby rozdělení pozemku.

- zastupitelé souhlasí

*Návrh prodeje:  ppč. 486/11 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 709/ m2,  - ost. plocha ( v ÚP zast. plocha - obč. vybavení - služby )

- komise doporučuje prodej pozemku, na kterém stojí ČOV pro objekty čp. 114 a 513, které se v současné době prodávají. Navrhuje minimální kupní cenu  200,- Kč/m2 a jistinu ve výši 7. 000,- Kč. Zároveň komise navrhuje svěřit prodej tohoto pozemku Realitní kanceláři,  která zajišťuje prodej domů 114 a 513, aby prodej mohl proběhnout zároveň.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej ppč. 486/11 k. ú. Janov n. N. o výměře 709 m2 a zároveň navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2 a přenechat prodej realitní kanceláři, která zajišťuje prodej objektů čp. 114 a 513.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej: -ppč. 1337/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 135 m2 - ostatní plocha ( v ÚP zastavěná plocha )

- ppč. 431/4 k. ú. Janov n. N. o výměře 148 m2 - trv. tr. porost ( v ÚP zastavěná plocha )

- komise prodej doporučila a navrhla  200,- Kč/m2 a jistinu ve výši 6. 000,- Kč.

- na úřední desce bylo vyvěšeno: od 18. 9. do 4. 10. 2007

- jistina byla složena

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem ppč. 1337/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 135 m2 a ppč. 431/4 k. ú. Janov n. N. o výměře 148 m2 za cenu 58. 298,- Kč manželům Pavlovi a Jaroslavě Rudovým, Zdymadlo 679,Velký Osek

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej: částí ppč. 1737/6 v k. ú. Loučná označených dle nového GP č. 239-99/2007 jako:

- 1737/9 o výměře 121 m2 - ostatní plocha ( v ÚP účelová komunikace )

- 1737/10 o výměře 130 m2 - ostatní plocha ( v ÚP úcelová komunikace)

- komise prodej doporučila a navrhla minimální kupní cenu 20,- Kč/m2 a jistiny ve výši 250 Kč. a 270,- Kč.

- na úřední desce bylo vyvěšeno: od 18. 9. do 4. 10. 2007

- jistiny byly složeny

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem části ppč. 1737/6 k. ú. Loučná n. N. označené dle nového GP č. 239-99/2007 jako 1737/9 o výměře 121 m2 za cenu 2. 493,- Kč manželům Jarmile Bílé bytem Krymská 680, Liberec a ing. Jiřímu Bílému bytem Janov n. N. 43.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem části ppč. 1737/6 k. ú. Loučná n. N. označené dle nového GP č. 239-99/2007 jako 1737/10 o výměře 130 m2 za cenu 2. 678,- Kč panu Pavlu Šarkovskému, bytem Loučná 50, Janov n. N.

hlasování: PRO  8  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej: ppč. 356/3 k. ú. Janov n. N. o výměře 696 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha)

- komise prodej doporučila a navrhla minimální kupní cenu 400,- Kč/m2 a jistinu ve výši 14. 000,- Kč

- na úřední desce bylo vyvěšeno: od 10. 7. do 28. 8. 2007

- bylo vyhlášeno výběrové řízení do kterého se přihlásili 2 zájemci, kteří zároveň složili jistiny

- byl vybrán zájemce s nejvyšší nabídkou:

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem ppč. 356/3 k. ú. Janov n. N. o výměře 696 m2 za cenu 424.000,- Kč panu Manfredu Gleissnerovi, bytem Podhorská 2114/97a, Jablonec nad Nisou.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej: ppč. 431/7 k. ú. Janov n. N. o výměře 2 045 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha)

- komise prodej doporučila a navrhla minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 a jistinu ve výši 10. 000,- Kč

- na úřední desce bylo vyvěšeno: od 10. 7. do 28. 8. 2007

- bylo vyhlášeno výběrové řízení do kterého se přihlásili 2 zájemci, kteří zároveň složili jistiny

- byl vybrán zájemce s nejvyšší nabídkou:

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem ppč. 431/7 k. ú. Janov n. N. o výměře 2 045 m2 za cenu 1. 101.100,- Kč panu Davidu Votavovi, bytem Horní Maxov 117.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

*Prodej: části stpč. 326 v k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového GP č. 436-602/2006 jako stpč. 326/2 a části ppč. 267/2 v k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového GP č.436-602/2006 jako část b) a garáže na části stpč 326 v k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového GP č. 436-206/2006 jako 362/2.

- byla navržena minimální kupní cena 104 200,- Kč/m2 a jistina ve výši 5. 000,- Kč

- bylo vyhlášeno výběrové řízení do kterého se přihlásili 3 zájemci, kteří zároveň složili jistiny

- byl vybrán zájemce s nejvyšší nabídkou

- Mgr. David upozorňuje na to, že prodej garáže a pozemku byl již jednou schválen, ale k prodeji nedošlo. Z tohoto důvodu je třeba revokovat minulé usnesení

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO revokuje usnesení č. 73/2006 v tomto  znění: ZO Janov n. N. souhlasí s prodejem části stpč. 326 v k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového GP jako 326/2 a části ppč. 267/2 v k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového GP jako část b) a garáže na části stpč. 326 označené dle nového GP jako 326/2 panu Romanu Barborovi, trvale bytem Janov nad Nisou čp. 439 za cenu 565. 000,- Kč.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem části stpč. 326 v k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového GP č. 436-602/2006 jako stpč. 326/2 a části ppč. 267/2 v k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového GP č.436-602/2006 jako část b) a garáže na části stpč 326 v k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového GP č. 436-206/2006 jako 362/2  za cenu 203.000,- Kč manželům Ladě a Romanu Vitvarovým, Hraničná 255, Janov nad Nisou

hlasování: PRO  8   PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Žádost ŠČP Net, s.r.o, Klíšská 940, Ústí nad Labem, 401 17 zastoupená společností: Severočeská plynárenská, a. s., Klíšská 940, Ústí nad Labem o uzavaření Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na umístění "PZ" pro stavbu plynárenského zařízení STL plynovodu a přípojek včetně příslušenství - Plynofikace obce Janov nad Nisou 6. stavba pod povrchem pozemků 847 k. ú. Hraničná n. N. a 1394, 486/12, 486/17 v k. ú. Janov n. N. za jednorázový poplatek 500,- Kč.

- komise doporučuje uzavření smlouvy

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na umístění "PZ" pro stavbu plynárenského zařízení STL plynovodu a přípojek včetně příslušenství - Plynofikace obce Janov nad Nisou 6. stavba pod povrchem pozemků 847 k. ú. Hraničná n. N. a 1394, 486/12, 486/17 v k. ú. Janov n. N. za jednorázový poplatek 500,- Kč pro SČP Net, s. r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem zastoupenou společností Severočeská plynárenská, a.s., Klíšská 940, Ústí nad Labem.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

Žádost o projednání zřízení věcného břemene a odkoupení části pozemku

- žádost paní Moniky Navrátilové o schválení zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy pro parcelu stpč. 175 na pozemcích ppč. 588/12, 590/7, 590/6 a 598/3 a rozšíření práva věcného břemene chůze a jízdy na pozemku 598/3 tak, aby již schválený rozsah věcných břemen práva chůze a jízdy na parcele 598/3 pro pozemek 598/2 byl rozšířen pro předmětnou parcelu stpč. 175 - vše k. ú. Janov n. N. - dle předloženého náčrtu.

nebo

- žádost o projednání možnosti rozdělení pozemku ppč. 598/3 a prodeje její části tak, aby po odkoupení její části majitelem pozemku stpč. 175 k. ú. Janov n. N. byl zajištěn přístup k tomuto pozemku navazující na zapsaná věcná břemena.

(Pozemkovým fondem je přislíbeno zřízení věcného břemene chůze a jízdy pro stpč. 175 na pozemku ppč. 598/1 k. ú. Janov n N.)

- zastupitelé souhlasí s rozdělením pozemku a následným odprodejem

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s rozdělením pozemku ppč. 598/3 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1. 741 m2  dle předloženého nákresu.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David upozorňuje zastupitele, že aby mohla být zkolaudovaná stavba plynovodu ( od p. Niewelta k fy. GOJA ), je třeba uzavřít s SČP Net smlouvu o uzavaření budoucí kupní smlouvy na plynárenské zařízení.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy ve smyslu § 289 a následujících obchodního zákoníku o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení podle § 269, odst 2 obchodního zákoníku za podmínek uvedených v této smlouvě

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  1

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- ing. Barborová se dotazuje zastupitelů, proč se nejedná o prodeji bytu paní Maturové

- Mgr. David odpovídá, že prodej tohoto bytu zajištuje ralitní kancelář a na případnou korespondenci paní Maturové odpovídá.

 V 18,05 hodin přichází MUDr. Kvasnička - 9 členů

3. Schválení půjček z FRB

Na 9. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 12. září 2007 bylo vyhlášeno XI. kolo půjček z Fondu rozvoje bydlení s termínem odevzdání žádostí do 8. 10. 2007.

- k. 8. 10. 2007 nedošla žádná žádost o půjčku.

6. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje zastupitele o dopise od Jizerská o. p. s., ve kterém její ředitelka ing. Blanka Nedvědická žádá obec Janov nad Nisou o finanční příspěvek ve výši 90. 000,- Kč na úpravu a údržbu Jizerské lyžařské magistrály. Jako výraz poděkování za příspěvek bude Jizerská  o. p. s. i nadále propagovat obec Janov nad Nisou jako partnera Jizerské o. p. s. na internetových stránkách www.jizerskaops.cz.

- ing. Jelínek konstatuje, že v rozpočtu obce je s touto částkou počítáno - je stejná jako minulý rok

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím dotace Jizerské o. p. s. ve výši 90.000,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. Tomešová upozorňuje na to, že ve školním roce 2007/2008 kles počet žáků na 1 třídu pod limit, který udává 17 žáků na 1 třídu -   na 16 dětí na 1 třídu.V příštím roce zřejmě dojde k dalšímu poklesu - žádá tedy zasupitele o odsouhlasení tohoto počtu žáků

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO bere na vědomí, že průměrný počet dětí v jedné třídě ve školním roce 2007/2008 v Základní škole Janov nad Nisou  je 16 dětí

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. Tomešová dále žádá o převedení částky 113. 050,- Kč z rozpočtu školy  do Fondu reprodukce majetku

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s převedením částky 113. 050,- Kč do Fondu reprodukce majetku u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- p. Hanzlovič se dotazuje co se dále zamýšlí s Kulturním domem

- Mgr. David odpovídá, že do konce roku je podepsaná nájemní smlouva, potom se přestěhuje dílna pracovníků OÚ Janov n. N. do budovy radnice a Kulturní dům se nabídne k prodeji.

- p. Líbal žádá zastupitele, zda by bylo možné, aby veřejné osvětlení svítilo celou noc, jelikož se množí krádeže v obci

- ing. Jelínek odpovídá, že toto projedná finanční výbor, který se pokusí vyčíslit o jaké finanční zatížení by se jednalo

- p. Šťastný opět žádá vysvětlení a oddůvodnění změny územního plánu - z hledisla tvaru a velikosti - na stavbu garáže vedle jeho pozemku.

- Mgr. David odpovídá, že změnu ÚP pro stavbu garáže zastupitelé schválili a další podmínky týkající se tvaru a velikosti stavby si kladla SCHKO JH

- ing. Šnytrová žádá obec Janov nad Nisou a Komisi péče o krajinu o spolupráci při řešení problému jízd čtyřkolek a motorek v obci mimo vyznačené cesty

- p. Šťastný se dotazuje jak se budou měnit rekreační a ubytovací poplatky

- Mgr. David odpovídá, že se zpracovávají nové vyhlášky, které se budou schvalovat na listopadovém nebo prosincovém zasedání tak, aby mohly vejít od 1. 1. 2008 v platnost.

- p. Hanzlovič se dotazuje, zda má obec Janov nad Nisou zažádáno o nějaké dotace

- Mgr. David odpovídá, že obec má zažádáno o několik dotací.

V 19, 15 hodin Mgr. David končí 10. zasednání Zastupitelstva obce

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta

ověřovatelé: Mgr. Pavel Pilz ing. Ivo Richter

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h