Zápis - 25.04.2007

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 25. dubna  2007

1. Zahájení

  Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 7 členů

*Volba ověřovatelů:
- Mgr. David  navrhuje ing. Jelínka  - přijímá
- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat
  hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

ing. Jelínek  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

-   Mgr. David navrhuje p. Mgr. Pilze  - přijímá
-   Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat
  hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0
Mgr. Pilz  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu


*Volba návrhové komise:
- Mgr. David navrhuje Mgr. Tomešovou  - přijímá
- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat
  hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0
Mgr. Tomešová  byla  zvolena členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje MUDr. Kvasničku - přijímá
- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat
hlasování: PRO  7  PROTI  0 ZDRŽEL  0
MUDr. Kvasnička  byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení:
Usnesení č. 13/2007 - trvá
Usnesení č. 19/2007 - splněno  
Usnesení č. 14/2007 - trvá
Usnesení č. 20/2007 - je v platnosti 
Usnesení č. 15/2007 - je v platnosti
Usnesení č. 21/2007 - splněno 
Usnesení č. 16/2007 - splněno Usnesení č. 22/2007 - je v platnosti 
Usnesení č. 17/2007 - splněno Usnesení č. 23/2007 - splněno 
Usnesení č. 18/2007 - splněno Usnesení č. 24/2007 - splněno


* Schválení zápisu z minulého zasedání:
- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.
pí. Blahoutová - není přítomná, ale připimínky nepodala
Mgr. Tomešová - nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají
- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:
- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:
1) Zahájení ( presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu )
2) Prodej majetku obce
3) Projednání návrhu Obecně závazných vyhlášek obce
4) Informace z komise péče o krajinu
5) Zpráva kontrolního výboru
6) Pronájem Kapličky
7) Informační zpravodaj obce
8) Různé a interpelace
9) Závěr
 
  hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0
Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

- Návrh prodeje části ppč. 873/4 k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového GP č. 461-016/2007 jako 873/8 k. ú. Hraničná n. N.  výměře 273 m2 -  v ÚP - zastavitelná plocha.
- komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2 a  složení jistiny ve výši
  5 500,- Kč
- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej části ppč. 873/4 k. ú.
  Hraničná n. N. označené dle nového GP č. 461-016/2007 jako 873/8 k. ú. Hraničná n. N. o
výměře 273 m2  a zároveň navrhuje minimální cenu 200 Kč/m2
- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu
  hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0
- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Návrh prodeje domu čp. 114 na stpč. 140/1  a čp. 513 na stpč 140/2 k. ú. Janov nad Nisou
- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se zpracováním znaleckého posudku na prodej domu čp. 114 a čp. 513 v Janově nad Nisou.
- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu
  hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0
- návrh Mgr. Davida byl schválen
 
*   Návrh prodeje bytové jednotky č. 439/1 o velikosti 1+1 vč. příslušenství v budově čp. 439 v k. ú. Janov nad Nisou.
- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se zpracováním znaleckého posudku na prodej bytové jednotky č. 439/1 o velikosti 1+1 vč. příslušenství v budově čp. 439 v k. ú. Janov nad Nisou.
- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu
  hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0
- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Prodej stpč. 254 k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 50 m2 - v ÚP zeleň  mimo PUPFL
- komise prodej doporučila a navrhla minimální cenu 200,- Kč/ m2
- na úřední desce bylo vyvěšeno od 2. 4. . do 18. 4. 2007
- jistina byla složena ve výši 1.000,- Kč
- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s  prodejem pozemku stpč. 254 v k. ú. Hraničná n. N. o výměře 50  m2 panu Luboši Vanerovi, trvale bytem Bedřichov 321 za cenu 10. 300,- Kč.
- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu
  hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0
- návrh Mgr. Davida byl schválen
-
V 17,10 hodin přichází pí. Blahoutová - 8 členů

- Prodej části ppč. 153/1 k. ú. Janov nad Nisou označené dle nového GP č. 875-279/2006 jako část b) o výměře 5 m2 - v ÚP zastavěná plocha
- komise prodej doporučila a navrhla minimální cenu 300,- Kč/ m2
- na úřední desce bylo vyvěšeno od 2. 4. . do 18. 4. 2007
- jistina byla složena ve výši 150,- Kč
- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s  prodejem části pozemku ppč. 153/1 v k. ú. Janov  n. N. označené dle nového GP č. 875-279/2006 jako část b) o výměře  5  m2  paní Sylvě Voháňkové, trvale bytem Janov nad Nisou 452 za cenu 1. 545,- Kč.

- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu
  hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0
- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej
 stpč. 123 k. ú. Hraničná n. N. -o výměře 126 m2 -  v ÚP zast. plocha
 ppč. 433/4  k. ú. Hraničná n. N. - o výměře 489 m2- v ÚP  zast. plocha
 ppč. 433/1 k. ú. Hraničná n. N. - o výměře 904 m2 -  v ÚP louky, pastviny
- komise prodej doporučila a navrhla minimální ceny stpč. 123 a ppč. 433/4 - 300,- Kč/m2 , ppč. 433/1 - 50,- Kč/m2
- na úřední desce bylo vyvěšeno od 2. 4. . do 18. 4. 2007
- jistina  ve výši 12. 000,- Kč byla složena od více zájemců
- Mgr. David navrhuje prodat výše uvedené pozemky manželům Kačírovým, jelikož na tyto pozemky není odjinud volný přístup.
- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem pozemků stpč. 123 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 126  m2 - zastavěná plocha, zbořeniště, v ÚP jako zastavitelná plocha, ppč. 433/4 k. ú. Hraničná n. N. o výměře  489 m2 - zastavitelná plocha, v ÚP jako zastavitelná plocha a ppč. 433/1 v k. ú. Hraničná n. N. o výměře 904 m2 - trvalý travní porost, v ÚP jako louky a pastviny manželům Kačírkovým, trvale bytem Hraničná 155, Janov nad Nisou za cenu  236. 591,- Kč..
- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu
  hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  2
- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David předkládá zastupitelům žádost  manželů Šilhavých o odložení platby ve věci prodeje pozemků  ppč. 229/2 a 230/1 v k. ú. Janov n. N, z důvodu nutnosti stanovit kolizního opatrovníka při prodeji přilehlé nemovitosti. Jelikož toho musí určit soud v Jablonci nad Nisou, celý proces prodeje se tímto pozdrží.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s odložením platby za prodej pozemků ppč. 229/2 a ppč. 230/1 v k. ú. Janov nad Nisou do doby zakoupení přilehlé nemovitosti.
- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu
  hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0
- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dále informuje zastupitele, že se nepřihlásil další zájemce o koupi pozemků určených na stavbu bytových domů  v Loučné a že by zastupiteé měli určit kritéria pro jejich případný prodej.
- Ing. Jelínek dává protinávrh převést tyto pozemky změnou územního plánu na pozemky pro rodinné domy
- Mgr. David dává hlasovat o protinávrhu ing. Jelínka
  hlasování: PRO  2 PROTI  5 ZDRŽEL  1
- protinávrh ing. Jelínka nebyl přijat
- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO  souhlasí s vyhlášením obálkové metody na prodej ppč. 1609/2 a 1609/4 k. ú. Loučná n. N. s minimální cenou 300,- Kč/m2.
- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu
  hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  1
- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje tato hodnotící kritéria pro prodej ppč. 1609/2 a 1609/4 k. ú. Loučná n. N. na výstavbu bytových domů:
 60 % cena
 30 % smluvní zajištění využití objektů pro trvalé bydlení
 10 % předvedení studie
- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu
  hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0
- návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Projednání návrhu Obecně závazných vyhlášek obce

- Jelikož Ministerstvo vnitra - odbor dozoru a kontroly veřejné správy - Liberec  shledalo nedostatky v Obecně závazných vyhláškách obce Janov nad Nisou, předložil starosta zastupitelům návrhy nových  Obecně závazných vyhlášek obce Janov nad Nisou a zároveň konstatoval, že by tyto vyhlášky měl nejdříve projednat finanční výbor.
- Ing. Jelínek se dotazuje, zda je určen termín, do kdy se mají nové vyhlášky schválit
- Mgr. David odpovídá že ne
- MUDr. Kvasnička navrhuje, aby nové vyhlášky vyšly v platnost od nového roku, jelikož již mnoho občanů má poplatky určené vyhláškami pro letošní rok uhrazeny a bylo by složité toto měnit v průběhu roku.

- Mgr. David upozorňuje v souvislosti s Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na žádost manželů Bínových o  zrušení začlenění části jejich pozemku ppč. 727/5 k. ú. Janov n. N. do veřejného prostranství.

- p. Bína  zdůvodnil zastupitelům svoji žádost o zrušení začlenění jeho pozemku do veřejného prostranství
- MUDr. Kvasnička konstatuje, že je to opravdu omezování vlastnických práv
- Mgr. David navrhuje nechat udělat právní stanovisko k této věci

4. Informace z komise péče o krajinu

- Zastupitelé vzali na vědomí zprávu předsedkyně Komise péče o krajinu ing. Aleny Cyhlelské o péči o vybrané pozemky v obci:u Nisy pod OÚ, za hřbitovem, u Kapličky, alej ke Královce a nově pozemky u Mateřské školy a za ČOV
- dále ing. Cyhelská poukázala na to, že obec celkově hodně zarůstá a navrhuje jednání s Lesy ČR o směně některých pozemků v centru Janova nad Nisou, které Lesy ČR zalesnily a v minulosti to byly louky a pastviny.
- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje záměr směnit obecní lesy za lesy v majetku Lesů ČR za pozemcích ppč 553/1, 60/2 a 60/3 v k. ú. Janov n. N. a  ppč. 217/1 v k. ú. Hraničná n. N. a pověřuje starostu Mgr. Davida a lesního správce p. Zakeho jednáním s Lesy ČR.
- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu
  hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0
- návrh Mgr. Davida byl schválen

5. Zpráva kontrolního výboru

- Předseda kontrolního výboru p. R. Kout předložil zastupitelům zprávu o výsledku šetření, které bylo uskutečněno 12. 4. 2007 z pověření ZO Janov nad Nisou k žádosti o přešetření práce starosty obce - vyměřování a vybírání poplatků za užívání veřejného prostranství z podnětu p. Hanzloviče.
ad1)  Hrabětice u Kapličky na stpč. 453 k. ú. Janov n. N.
Parkoviště ppč. 756/4 list vlastnictví 10001
Poplatky: 10. 000,- Kč ročně - Kaplička - uhrazeno
40. 000,- Kč. ročně - parkoviště - uhrazeno
Stoly a lavice neslouží nájemci k podnikání, jsou využívány především cestujícím MHD.
KV doporučuje zřídit čekárnu, která by odpovídala dané lokalitě.

ad2)  Buňka u vleku Loučky  se nachází na pozemku, který není veřejným prostranstvím, proto také není definováno č. parcely v obecně závazné vyhlášce. Z tohoto důvodu nelze vybírat poplatek.

ad3)  Prostory u hotelu Praha jsou provozovány dle nájemní smlouvy ze dne 30. 5. 2006 p. Kalašem, poplatky jsou řádně uhrazeny.
V současné době je toto prostranství upraveno a odpovídá nárokům na životní prostředí.

ad4)  Louka p. Bíny na ppč 727/5 k. ú. Janov n. N. Je využívána na dobu určitou od 21.- 12. 2006 do 11. 3. 2007. V  této souvislosti byl vystaven platební výměr č. 1/2007.

- dále p. Kout poukázal na neplatnou nájemní smlouvu p. Škorpila na užívání bytu v čp. 354 v Janově nad Nisou.
- Mgr. David zkonstatoval, že bude uzavřena nová nájemní smlouva

6. Pronájem Kapličky

- Mgr. David informuje zastupitele, že jsou dvě  žádosti  o nájem objektu a odstavné plochy U
  kapličky v Hraběticích
- ing. Jelínek za finanční výbor navrhuje vypsat výběrové řízení na pronájem za těchto podmínek:
- bude stanovena pevná cena za pronájem objektu Kapličky
- procentuální podíl z výběru parkovného za pronájem odstavné plochy
- ing. Jelínek navrhuje, aby pronájmem byl pověřen starosta

- zastupitelé souhlasí s pevným pronájmem za Kapličku a s 30 % podílem za výběr parkového za pronájem odstavné plochy
- pí. Blahoutová se dotazuje, jak se bude kontrolovat částka za výběr parkovného
- Mgr. David konstatuje, že jelikož vybudování závory by byla velká investice bude na každém zastupiteli, aby byly prováděny časté kontroly
- ing. Jelínek navrhuje tento pronájem uzavřít prozatím na dva roky jako zkušební dobu.
- Ing. Jelínek dává návrh usnesení: ZO souhlasí s vypsáním výběrového řízení na pronájem odstavné plochy a objektu u Kapličky za těchto podmínek: pronájem bude uzavřen na dva roky, za objekt Kapličky bude činit pronájem 10. 000,- Kč/rok a za pronájem odstavné plochy 30% podíl z vybraného parkovného. Nepovoluje se podnájem další osobě.
- Mgr. David dává hlasovat o návrhu ing. Jelínka
  hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0
- návrh ing. Jelínka byl schvlálen

7. Informační zpravodaj obce

- místostarosta J. Hrabák předložil zastupitelům, za účelem dalšího zlepšení komunikace radnice s občany, návrh na vydávání informačního občasníku, jakéhosi komentovaného zápisu z jednání ZO + další informace ze života obce z pohledu ZO a jeho komisí. ZO a komise by tak získaly možnost detailnějšího vysvětlování a informování občanů v případě svých rozhodnutí, které by dovysvětlení zasloužily.
- p. Habák se táže zastupitelů, zda souhlasí s vydáváním zpravodaje
- Mgr. David dává hlasovat zda zastupitelé souhlasí s vydáváním zpravodaje
  hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0
- zastupitelé souhlasí
 
- Odpovědným redaktorem by byl místostarosta, který zároveň navrhuje do redakční rady Mgr. Tomešovou a Mgr. Pilze - oba souhlasí
- p. Hrabák navrhuje způsob vydávání: občasník 4 - 7x ročně podle potřeby
- p. Hrabák dává návrh usnesení: ZO schvaluje redakční radu pro vydávání nového zpravodaje ve složení:p. J. Hrabák, Mgr. J. Tomešová a Mgr. P. Pilz.
- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Hrabáka
  hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0
- návrh p. Hrabáka byl schvlálen

- dále p. Hrabák navrhuje vytvořit pracovní skupinu, která by vybrala tiskárnu a název pro nový zpravodaj
- do pracovní skupiny navrhuje: Mgr. Davida, Mgr. Tomešovou, Mgr. P. Pilze, MUDr. Kvasničku a ing. Jelínka.
- p. Hrabák dává návrh usnesení: ZO pověřuje pracovní skupinu ve složení Mgr. David, p. Hrabák, Mgr. Tomešová, Mgr. P. Pilz, MUDr. Kvasnička a ing. Jelínek vybráním firmy na tisk a názvu zpravodaje.
- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Hrabáka
  hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0
- návrh p. Hrabáka byl schvlálen

8. Různé a interpelace

- Mgr. David upozorňuje na nutnost stanovit termín k podání nabídek na prodej pozemků pro výstavbu bytových domů v Loučné a stanovuje tento termín na 29. 5. 2007 do 14,00 hodin.

- Dále Mgr. David upozorňuje na to, že je třeba prodloužit nájemní smlouvu na pronájem odstavné plochy a objektu u Kapličky do doby uzavření nové nájemní smlouvy
- zastupitelé tímto Mgr. Davida pověřují sepsáním dodatku k současně platné nájemní smlouvě o prodloužení této smlouvy do doby vyřešení nového nájemce.

- Mgr. David předkládá zastupitelům žádost J. Mullerové - předsedkyně KPŠ při ZŠ v Janově nad Nisou o prominutí poplatku z vybraného vstupného na projektu Školní společenský ples.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s prominutím poplatku z vybraného vstupného na
  projektu Školní společenský ples.
- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu
  hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0
- návrh Mgr. Davida byl schválen

- p. Hrabák informuje zastupitele, že opět velice vzrostl dluh občanů za výběr poplatků za odpad
- ing. Jelinek navrhuje řešit na finančním výboru výmaz dluhu nedobytných pohledávek za odstěhované romské spoluobčany ve výši cca 46. 000,- Kč.
- p. Hrabák navrhuje řešit problematiku výběru poplatků za odpad na finančním výboru.

- pí Blahoutová žádá, aby finanční výbor do příštího zasedání předložil návrh na využití finančních prostředků ušetřených na zimní údržbě.

- dále zastupitelé odpovídají na dotazy občanů

9. Závěr

V 19,05 hodin starosta Mgr. D. David končí 4. zasedání Zasupitelstva obce Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta

Jaroslav Hrabák
místostarosta

Ověřovatelé: ing. Radek Jelínek, Mgr. Pavel Pilz

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h