Zápis - 12.11.2008

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 12. listopadu 2008

1.  Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.04 hodin za přítomnosti  9 členů ZO

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Mgr. Janu Tomešovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Jana Tomešová  byla schválena ověřovatelkou zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu Ing. Ivo Richtera -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  Ing. Ivo Richter byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Jelínek byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise MUDr. Milana Kvasničku - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Dr. Kvasnička byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Usnesení č. 97, 98, 99, 100, 102, 103, 107, 108/2008 - splněno

Usnesení č. 101, 104,105,106, 109/2008 - trvá

Schválení zápisu z minulého zasedání

-Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO - nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 8. října 2008 p. Rudolf Kout a pí. Marie Blahoutová také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m : 

1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého

zasedání ZO, schválení programu)

2. Schválení úvěrové smlouvy

3. Prodej majetku obce

4. Rozpočtové změny

5. Inventarizace obce za rok 2008 - Směrnice č. 3

6. Jmenování členů do školské rady

7. Zvýšení regulovaného nájemného

8. Různé a interpelace

9. Závěr

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Schválení úvěrové smlouvy

- Mgr. David informuje zastupitele o návrhu úvěrové smlouvy České spořitelny, a. s. týkající se dofinancování projektu dobudování kanalizace a vodovodu včetně vodojemů v obci Janov nad Nisou, na dofinancování bylo provedeno výběrové řízení, bylo osloveno 5 bankovních ústavů a nabídku podala pouze České spořitelna, a. s. a  proto byla vyhodnocena jako vítěz výběrového řízení

- po konzultaci starosta obce navrhuje variantu v materiálech uvedenou bod písmenem "B" - 1M PROBOR, zastupitelé souhlasí a proto starosta navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 2778/08/LCD ve výši 15.000.000,- Kč u České spořitelny, a. s. včetně v ní uvedeného zajištění, na financování projektu "Dobudování kanalizace a vodovodu včetně vodojemů v obci Janov nad Nisou". Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- starosta obce navrhuje druhé usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s přípravou, předfinancováním a následným financováním investičního záměru "Dobudování kanalizace a vodovodu včetně vodojemů v obci Janov nad Nisou"." s o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Prodej majetku obce

- žádost p. Pavla Šarkovského, trvale bytem Loučná č. p. 30, Janov nad Nisou o prodej:

- ppč. 1376/3 k. ú. Loučná n. N. o výměře 1783 m2 - trv. tr. porost (v ÚP zastavitelná plocha - vod. nádrž)

- ppč. 1376/6 k. ú. Loučná n. N. o výměře 871 m2 - vodní plocha (v ÚP nezastavitelná plocha)

- ppč. 1376/15 k. ú. Loučná n. N. o výměře 1156 m2 - ost. plocha (v ÚP zastavitelná plocha)

- 219/1 k. ú. Janov n. N. o výměře 353 m2 - trv. tr. porost (v ÚP zastavitelná plocha)

- 219/3 k. ú. Janov n. N. o výměře 127m2 - ost. plocha (v ÚP nezastavitelná plocha - vod. nádrž)

- 219/4 k. ú. Janov n. N.  o výměře 761 m2 - ost. plocha (v ÚP zastavitelná plocha)

- komise prodej doporučila, jen před prodejem upozorňuje na to, že je třeba zajistit přístup k pozemku ppč. 1372 k. ú. Loučná n. N. Zaměřením pozemků jako přístupové cesty, navrhla jistinu ve výši 15.000,- Kč 

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje:

ppč. 1376/3 k. ú. Loučná n. N. o výměře 1783 m2 - trv. tr. porost

ppč. 1376/6 k. ú. Loučná n. N. o výměře 871 m2 - vodní plocha

ppč. 1376/15 k. ú. Loučná n. N. o výměře 1156 m2 - ost. plocha

219/1 k. ú. Janov n. N. o výměře 353 m2 - trv. tr. porost

219/3 k. ú. Janov n. N. o výměře 127m2 - ost. plocha

219/4 k. ú. Janov n. N.  o výměře 761 m2 - ost. plocha

za minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 ." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh druhého usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhasí s vypracováním oddělovacího plánu na přístupovou cestu na ppč. 1372 k. ú. Loučná nad Nisou." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost manželů Marie a Miroslava Blahoutových, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 518 o prodej části ppč. 12/8 v k. ú. Janov n. N. o výměře cca 166 m2  - ostatní plocha (v ÚP zastavitelná plocha)

- komise doporučuje zpracovat GP na zaměření části pozemku a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2 

- Mgr. Daniel David navrhuje prodat část pozemku za 300,- Kč, protože jde o stavební parcelu

- nikdo jiný nemá protinávrh a proto dává starosta obce hlasovat o svém protinávrhu

hlasování: PRO  4 PROTI 3 ZDRŽEL 2

- protinávrh Mgr. Daniela Davida nebyl schválen

- Mgr. David navrhuje tedy usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zpracováním GP na zaměření části  ppč. 12/8 k. ú. Janov nad Nisou z celkové výměry 719 m2  o výměře cca 166 m2 - ostatní plocha." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 3

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost p. Zdeňka Hanwalda, trvale bytem Hraničná č. p. 36, Janov nad Nisou o prodej ppč. 307/2 v k. ú. Hraničná n. N. o výměře 581 m2  - ostatní plocha (v ÚP louky, pastviny)

- komise prodej doporučuje s tím, že pan Hanwald přislíbil ponechání volného přístupu přes tento pozemek a zároveň obci přislíbil bezplatné zapsání věcného břemene na vedení plynovodu po jeho pozemcích, komise navrhuje minimální kupní cenu 50,- Kč/m2 a jistinu ve výši 3.000,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 307/2 k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 581 m2 - ostatní plocha za minimální kupní cenu 50,- Kč/m2." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost p. Jana Ulče, trvale bytem Náměstí Žižkovo 13, Liberec 1 o prodej ppč. 1354/10 v k. ú. Janov n. N. o  výměře 33 m2  - trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha)

- komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 a jistinu ve výši 2.000,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 1354/10 k. ú. Janov nad Nisou  o výměře 33  m2 - trv. tr. porost a navrhuje minimální kupní cenu 500,-Kč/m2." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost manželů Pospíšilových, trvale bytem Skyšice 23, Dolní Bousov o prodej ppč. 837/1 v k. ú. Janov n. N. o výměře 244 m2  - ostatní plocha (v ÚP zastavitelná plocha)

- komise prodej doporučila a navrhla minimální kupní cenu 500,- Kč/m2  a jistinu ve výši 6.000,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. ppč. 837/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 244 m2 - ost. plocha a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost Společenství vlastníků Janov n. N. 452 o prodej:

- ppč. 537 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 207 m2  - trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha)

- část ppč. 1382/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 156 m2  - vodní plocha (v ÚP zastavitelná plocha)

- ppč. 538/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 102 m2  - trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha)

ppč. 538/2 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 159 m2  - trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha)

- komise navrhuje nechat vypracovat oddělovací plán dle nákresu a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/ m2

- Mgr. David navrhuje nejdříve nechat zpracovat oddělovací plán a po té teprve jednat o prodeji, proto navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se  zpracováním GP na oddělení  ppč. 1382/1 k. ú. Janov nad Nisou, ppč. 538/1 k. ú. Janov nad Nisou a ppč. 538/2 k. ú. Janov nad Nisou dle dodaného nákresu." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost MgA. Hany Shánělové, trvale bytem Mladotova 667/7, Praha 10 a pí. Tlamkové Emílie, trvale bytem Kolátorova 1469/8, Praha 6 o prodej ppč. 85/7 v k. ú. Janov n. N. o výměře 154 m2  - trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha - účelová komunikace)

- dne 4. 11. 2008 svolala komise výstavby a rozvoje schůzku, na kterou byly pozvány obě zájemkyně o tento pozemek, zájemkyně se dohodly, že pozemek koupí paní Tlamková s tím, že na něm bude zřízeno věcné břemeno přístupu pro majitele objektu na stpč. 411 a části ppč. 885/2

- komise navrhuje minimální kupní cenu 300,-  Kč/ m2 a jistinu ve výši 5.000,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 885/7 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 154 m2  - trv.  tr.  porost a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost p. Pavla Majera, trvale bytem Janov nad Nisou č. ev. 1164 o prodej ppč. 237/1 v k. ú. Janov n. N. o výměře 450 m2  - zahrada (v ÚP zastavitelná plocha)

- komise prodej doporučila a navrhla minimální kupní cenu 500,- Kč/m2  a jistinu ve výši 12.000,- Kč

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 15. 10. do 31. 10. 2008

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem ppč. 237/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 450 m2 - zahrada panu Pavlu Majerovi, trvale bytem Janov nad Nisou č. ev. 1164 za cenu 231.750,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín

- jde o podzemní kabelovou přípojku NN na pozemku ppč. 537 k. ú. Janov n. N. s přípojkovou skříní na sloupu" na pozemku ppč 537 k. ú. Janov n. N., rozsah věcného břemene je 0,8 m2, finanční náhrada 500,- Kč

- starosta obce dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín pro stavbu "podzemní kabelové přípojky NN na pozemku ppč. 537 k. ú. Janov n. N. s přípojkovou skříní na sloupu" na pozemku ppč 537 k. ú. Janov n. N. za celkovou finanční náhradu 500,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL   0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín

- jde o přeložku vedení VN, TS a NN, Hraničná - Vyšehrad"  na pozemku ppč. 814/1 k. ú. Hraničná n. N., rozsah věcného břemene je 4 m2, finanční náhrada 2.000,- Kč

- starosta obce dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín pro stavbu "přeložka vedení VN, TS a NN, Hraničná - Vyšehrad"  na pozemku ppč. 814/1 k. ú. Hraničná n. N.  za celkovou finanční náhradu 2.000,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- starosta obce informuje zastupitele o převodu části pozemku ppč. 883/1 v k. ú. Janov nad Nisou od Pozemkového fondu České republiky, na tomto pozemku je plánovaná stavba veřejně prospěšné stavby - vodojemu)

- Mgr. David dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s převodem části pozemku ppč. 883/1 k. ú. Janov nad Nisou od Pozemkového fondu ČR." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

4. Rozpočtové změny

- Mgr. David informuje zastupitele o navržených rozpočtových změnách:

V  6171  6121 -  100.000,- oprava Berkovy louky

V  3421  6121 - 80.000,-

V  3421  5171 +  180.000,-

P 4122 + 39.660,- hosp. v lesích

V  1039  5169 + 39.660,-

V  3612  6121 - 625.000,- střecha ŠD

V  3612  5171 + 625.000,-

P 1342 - 200.000,- popl. rekreační na ubytovací

P 1345 + 200.000,-

P 4122 + 25.510,- příspěvek na hasiče

V  5512  5154 + 25.510,-

P 4116 + 19.000,- stabilizace v lesích

V  3745  5171 + 19.000,-

P 4111 + 20.000,- volby

V  6115  5139 + 3.200,-

V  6115  5175 + 812,-

V  6115  5029 + 9.600,-

V  6115  5156 + 200,-

V  6115  5169 + 6.188,-

V  2212  5171 - 490.000,- chodník

V  2212  6121 + 490.000,-

V  6171  6121 -  200.000,- obec-služby

V  6171  5169 + 200.000,-

- Mgr. Tomešová žádá zastupitele o navýšení rozpočtu školy v kapitole "plyn" o částku 73.270,- Kč - zastupitelé souhlasí, zařazují tedy ještě do návrhu další změnu rozpočtu a to:

V  3113  6121 - 73.270,-

V  3113  5331 + 73.270,-

- Mgr. David se dotazuje zda má někdo ze zastupitelů k předloženým rozpočtovým změnám nějaké dotazy - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o návrhu usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtové změny:

V  6171  6121 -  100.000,- oprava Berkovy louky

V  3421  6121 - 80.000,-

V  3421  5171 +  180.000,-

P 4122 + 39.660,- hosp. v lesích

V  1039  5169 + 39.660,-

V  3612  6121 - 625.000,- střecha ŠD

V  3612  5171 + 625.000,-

P 1342 - 200.000,- popl. rekreační na ubytovací

P 1345 + 200.000,-

P 4122 + 25.510,- příspěvek na hasiče

V  5512  5154 + 25.510,-

P 4116 + 19.000,- stabilizace v lesích

V  3745  5171 + 19.000,-

P 4111 + 20.000,- volby

V  6115  5139 + 3.200,-

V  6115  5175 + 812,-

V  6115  5029 + 9.600,-

V  6115  5156 + 200,-

V  6115  5169 + 6.188,-

V  2212  5171 - 490.000,- chodník

V  2212  6121 + 490.000,-

V  6171  6121 -  200.000,- obec-služby

V  6171  5169 + 200.000,-

V  3113  6121 - 73.270,- škola - plyn

V  3113  5331 + 73.270,- ." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

5. Inventarizace obce za rok 2008 - Směrnice č. 3

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké dotazy k "Příkazu k provedení inventarizace za rok 2008 - nikdo nemá, dává tedy návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí " Příkaz k provedení inventarizace za rok 2008 a směrnici č. 3." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

6. Jmenování členů do školské rady

- starosta obce informuje zastupitele, že končí funkční období členů školské rady a je potřeba jmenovat dva nové členy za zřizovatele, tedy za obec, posledními členy byl p. Romana Vitvar a starosta obce Mgr. Daniel David

- Mgr. Tomešová doplňuje, že za učitelé jsou ve školské radě paní Ticháková a p. Kulich a za rodiče jsou jmenováni pí. Müllerová a p. Janda

- Mgr. David navrhuje, aby za obec ve školské radě dál pracoval p. Roman Vitvar - souhlasí

- p. Hrabák navrhuje za obec druhého člena Mgr. Daniela Davida - souhlasí

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou jmenuje za zřizovatele členy školské rady p. Romana Vitvara a Mgr. Daniela Davida." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 1

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

7. Zvýšení regulovaného nájemného

- návrh na zvýšení nájemného z bytů dle ustanovení zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů od 1. 4. 2009

- u standartních bytů:

- u bytů, kde nájemník doposud platí 9,57 Kč/m2 o 57,6%

- u bytů, kde nájemník doposud platí 11,96 Kč/m2 o 41,0%

- u bytů, kde nájemník doposud platí 14,16 Kč/m2 o 29,6%

- u bytů, kde nájemník doposud platí 17,15 Kč/m2 o 17,8%

- u bytů se sníženou kvalitou

- u bytů, kde nájemník doposud platí 9,24 Kč/m2 o 52,2%

- Mgr. David dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zvýšením nájemného z bytů dle ustanovení zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů od 1. 4. 2009 takto:

- u standartních bytů:

- u bytů, kde nájemník doposud platí 9,57 Kč/m2 o 57,6%

- u bytů, kde nájemník doposud platí 11,96 Kč/m2 o 41,0%

- u bytů, kde nájemník doposud platí 14,16 Kč/m2 o 29,6%

- u bytů, kde nájemník doposud platí 17,15 Kč/m2 o 17,8%

- u bytů se sníženou kvalitou

- u bytů, kde nájemník doposud platí 9,24 Kč/m2 o 52,2%." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

8. Různé a interpelace

- pí. Šnytrová Jana dává podnět zastupitelům na vybudování pěší stezky kolem sklárny Vitrum  a kolem Hotelu Praha, dle jejích slov je zde velmi nebezpečné chodit, protože chodník u hotelu Praha je stále zastavěn auty a zatáčka u Vitrumu je velmi nepřehledná a nebezpečná, není zde žádný chodník

- Mgr. David odpovídá, že Povodí Labe, s. p. má zpracovanou studii na revitalizaci toku Bílé Nisy v úseku od Bedřichova až k bobové dráze, ve kterém se počítá v některých místech s opravou koryta a součástí je i vytvoření stezky pro pěší  v místech, kde se přímo prolínají chodci s jedoucími auty, což je i úsek u Vitrumu

- Ing. Radek Jelínek informuje zastupitele, o průběhu schůzky FV, která  proběhla dne 21. 10. 2008 a zároveň vyzývá zastupitele a občany k podnětům a návrhům k sestavování rozpočtu na rok 2009

9. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 10. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  18.33 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

ověřovatelé: Mgr. Jana Tomešová, Ing. Ivo Richter

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h