Zápis - 18.11.2009

ZÁPIS z 9. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 18. listopadu 2009

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti 8 členů ZO (chybí MUDr. Milan Kvasnička)

Volba ověřovatelů:

Volba návrhové komise

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

PROGRAM:

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
  2. Prodej majetku obce
  3. Rozpočtové změny
  4. Schválení OZV č. 1/2009
  5. Různé a interpelace
  6. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0 - program dnešního jednání byl schválen

2. Prodej majetku obce

-návrh prodeje ppč. 852/2 k. ú. Hraničná nad Nisou -zájemce je pan Stanislav Líbal, trvale bytem K Remízku 1002/2, Praha 415 -komise prodej nedoporučuje, protože to je přístupová cesta k více objektům než jenom k domu p. Líbala, zastupitelé s návrhem komise souhlasí

-návrh na zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek ppč. 883/8 k. ú. Janov nad Nisou -žadatelé jsou Markéta a Zdeněk Míkovi, trvale bytem Jehlářská 13/2282, Jablonec nad Nisou a paní Ivana Karásková, trvale bytem Jeronýmova 3289/19, Jablonec nad Nisou -komise souhlasí se zřízením věcného břemene a navrhuje nechat vypracovat geometrický plán na zaměření věcného břemene, zastupitelé souhlasí s návrhem komise -Mgr. David dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na zaměření věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek ppč. 883/8 k. ú. Janov nad Nisou.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

-žádost ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín 4 o uzavření smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na ppč. 1350 k. ú. Janov nad Nisou v rozsahu 10 m z důvodu připojení nového odběrného místa v obci -komise se žádostí souhlasí a doporučuje uzavření smlouvy za jednorázový poplatek ve výši 2.000,-Kč, zastupitelé s návrhem komise souhlasí -Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na ppč. 1350 k. ú. Janov nad Nisou na připojení nového odběrného místa ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/4, Děčín 4 za jednorázový poplatek 2.000,-Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

-návrh prodeje části pozemku ppč. 219/4 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 761 m2 -ostatní plocha (vÚP zastavitelná plocha), označené dle nového GP č. 976-696/2009 jako 219/6 o výměře 44 m2 -zájemce je Petr Bujárek, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 160 -geometrický plán byl dodán -zveřejněno na úřední desce bylo od 21. 10. 2009 do 9. 11. 2009 -komise prodej doporučila a navrhovala minimální kupní cenu 250,-Kč/ m2 a jistinu ve výši 1.100,-Kč -jistina byla zaplacena -Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 219/4 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 761 m2 - ostatní plocha (v ÚP zastavitelná plocha) označené dle nového GP č. 976-696/2009 jako 219/6 o výměře 44 m2 panu Petru Bujárkovi, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 160 za cenu 11.330,-Kč. " a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

-žádost Společenství vlastníků Janov nad Nisou 452, IČO 25463527, Janov nad Nisou č. p. 452 o prodej:

- geometrický plán byl dodán

- komise prodej doporučila a navrhla minimální kupní cenu 250,-Kč/ m2 a jistinu ve výši 8.500,-Kč

- jistina byla zaplacena -zveřejněno na úřední desce bylo od 21. 10. 2009 do 9. 11. 2009

- paní Martina Šoutová a Sylva Voháňková za společenství vlastníků žádají zastupitele o snížení ceny, vzhledem k tomu, že si pozemky okolo domu svépomocí upravili a dlouhodobě je užívají a starají se o ně

- zastupitelé s návrhem společenství vlastníků nesouhlasí

- Mgr. David tedy dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem ppč. 537 v k. ú. Janov n. N.

- trvalý travní porost o celkové výměře 207 m2, části ppč 1382/1 k. ú. Janov nad Nisou - vodní plocha o celkové výměře 156 m2 označené dle nového GP č. 978-185/2009 jako 1382/4 o výměře 56 m2, části ppč. 538/1 k. ú. Janov nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 102 m2 a části ppč. 538/2 k. ú. Janov nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 159 m2, označené dle nového GP č. 978-185/2009 jako ppč. 538/1 o výměře 78 m2 Společenství vlastníků Janov nad Nisou 452, IČO 25463527, Janov nad Nisou č. p. 452 za cenu 87.808,-Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI 1 ZDRŽEL 1

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

-žádost paní Ivany Cinibulkové, trvale bytem Janov nad Nisou č. ev. 1167 a Mgr. Zdeny Polákové, trvale bytem Rýnovická 13, Jablonec nad Nisou o prodej částí ppč. 1329/1 k. ú. Janov nad Nisou -komise doporučuje nechat vyhotovit geometrický plán na rozdělení pozemku, zastupitelé s návrhem souhlasí -Mgr. David dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1329/1 k. ú. Janov nad Nisou.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Rozpočtové změny

-Mgr. David předkládá zastupitelům navržené rozpočtové změny:

- p. Starosta se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženým změnám - nikdo nemá, dává tedy návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s následujícími navrženými rozpočtovými změnami:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. Jana Tomešová předkládá zastupitelům žádost o převedení finančních prostředků z rezervního fondu a žádá zastupitele o schválení převodu částky 60.000,-Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, příspěvková organizace na účet č. 502 001 spotřeba plynu z důvodu přečerpání finančních prostředků na účtu č. 502 001 -Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s převodem částky 60.000,¬Kč z rezervního fondu školy na účet č. 502 001.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

4. Schválení OZV č. 1/2009

-starosta obce předkládá zastupitelům návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Janov nad Nisou -v návrhu vyhlášky upozorňuje na čl. 5, odst. 2, kde je třeba ještě vybrat mezi navrženou variantou 1 nebo 2, což znamená, zda občané budou platit paušální poplatek za odvoz odpadu jako to bylo doposud a nebo zda budou občané na odvoz odpadu uzavírat smlouvu s obcí a následné platby budou podle schváleného ceníku -po diskusi pan starosta navrhuje protinávrh (oproti paušálnímu poplatku), aby si občané uzavírali smlouvu na odvoz a odstraňování komunálního odpadu a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 1

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen, konstatuje tedy, že se tímto ruší paušální poplatek -p. starosta po konzultaci a doplnění dle doporučení Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Janov nad Nisou.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

-p. starosta po doplnění dle doporučení Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

-dále pan starosta přítomným zastupitelům předkládá cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu pro území Obce Janov nad Nisou, zastupitelé s navrženým ceníkem souhlasí -Mgr. David dává tedy návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu pro území Obce Janov nad Nisou.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

5. Různé a interpelace

-pan starosta předkládá zastupitelům návrh příkazu k provedení inventarizace za rok 2009 a dotazuje se, zda k tomu má někdo nějaký dotaz - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o návrhu usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí příkaz inventarizace za rok 2009.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

-Mgr. David informuje zastupitele o tom, že při průběžné kontrole hospodaření bylo úřadu vytknuto, že zastupitelé nebyli seznámeni s přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách členů zastupitelstva, Sbírka zákonů č. 20/2009, mimo jiné to znamená, že je potřeba schválit výši odměn členům zastupitelstva na celé volební období -Mgr. Dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje, že výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva zůstává ve stejné výši po celé volební období." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

-Mgr. David informuje zastupitele, že si předsedové komisí podali návrhy na odměny členům komisí a to:

-starosta obce navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Komise výstavby a rozvoje panu Františku Křůmalovi 2.000,-Kč a paní Mileně Kejzlarové 2.000,-Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

-starosta obce navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Komise pro kulturu a sport pí. Jelínkové Lence 1.000,-Kč, pí. Krausové Zdeně 500,-Kč, p. Lubošovi Doležálkovi 1.000,-Kč, p. Michalovi Surkovovi 1.500,-Kč, p. Pavlovi Zangovi 1.000,-Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

-starosta obce navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům SPOZu pí. Vondrové Lence 1.000,-Kč, pí. Nagyové Martině 1.000,-Kč, pí. Krausové Zdeně 1.000,-Kč, p. Surkovovi Michalovi 1.000,-Kč, pí. Palenčárové Marii 1.500,-Kč, pí. Matěchové Ludmile 1.000,-Kč a p. Mikoláškovi Petrovi 1.000,-Kč. " a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

-starosta obce navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Finančního výboru p. Janu Čmejrkovi 1.000,-Kč, p. Pavlu Šarkovskému 1.000,-Kč, pí. Renatě Mádlové 1.000,-Kč, MUDr. Milanu Kvasničkovi 1.000,-Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

-starosta obce navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Kontrolního výboru p. Pavlu Pilzovi 1.000,-Kč a p. Martinu Janouškovi 1.000,-Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 1

-návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

-Mgr. David informuje zastupitele o stížnosti pana Hanzloviče, kterou měli v materiálech, jde o stížnost na opětovné sdělení informace zák. č. 106/1999 Sb., p. Hanzlovič chtěl vědět seznam objektů vypouštějících odpadní vodu do ČOV, objem odpadní vody z jednotlivých objektů, objem odpadní vody odvedené celkem do ČOV a výpočet ceny stočného pro obec Janov n. N. za roky 2007, 2008 a 2009, po té svojí žádost ještě rozšířil o žádost kolik majitelé připojených objektů platí obci Janov nad Nisou

-tuto stížnost p. starosta postoupil dne 4. 11. 2009 na Krajský úřad Libereckého kraje, na správní odbor a ten přikázal panu starostovi tyto informace panu Hanzlovičovi poskytnout

-Ing. Ivo Richter se dotazuje pana starosty jestli by nešlo na vlastní náklady občanů Vyšehradu zrekonstruovat tamní hřiště a upozorňuje na pana Sasku, který na hřiště dojíždí - občané z obecního domu č. p. 104 si na něj stěžují, protože tam dělá hluk a nepořádek (prach atp.)

-p. starosta odpovídá, že pozemek, na kterém hřiště stojí není obecní nýbrž Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky

-pan Hanzlovič se dotazuje starosty a přítomného strážníka Obecní policie p. Lelka, kolik bylo doposud vybráno za pokuty, p. Lelek odpovídá, že cca 100.000,-Kč, pan Hanzlovič navrhuje zastupitelům, aby motivovali strážníky nějakou odměnou - Ing. Jelínek, jako zastupitel tento návrh podpořil

-p. Hanzlovič navrhuje z informačních tabulí parkovacího systému vyřadit parkoviště na Nové louce, neboť se tam dle dopravního značení nemůže jezdit a tudíž ani parkovat a vybírat za parkovné, p. starosta odpovídá, že toto parkoviště je v kompetenci obce Bedřichov a proto mu doporučuje se s tímto dotazem obrátit na Obecní úřad v Bedřichově

6. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 9. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou v 19.45 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

ověřovatelé: paní Marie Blahoutová, Mgr. Jana Tomešová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h