Zápis - 25.02.2009

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 25. února 2009

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,05 hodin za přítomnosti 7 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Kouta - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Kout  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

- Mgr. David  navrhuje p. Mgr. Pilze  - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Pilz byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje Mgr.  Tomešovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Tomešová  byla  zvolena členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje ing. Richtera - přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Richter byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení:

Usnesení č. 1/2009 - splněno

Usnesení č. 2/2009 - trvá 

Usnesení č. 3/2009 - trvá

Usnesení č. 4/2009 - splněno

Usnesení č. 5/2009 - splněno

Usnesení č. 6/2009 - splněno

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

- pí. Mgr. Tomešová - nemá  připomínky

- p. ing. Ivo Richter  - nemá  připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení ( presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu )

2) Prodej majetku obce

3) Schválení vodného - stočného pro rok 2009

4) Schválení žádostí o dotace z KÚ

5) Různé a interpelace

6) Závěr

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

* Návrh prodeje části pozemku ppč. 12/8 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha ( v ÚP zastavitelná plocha) o celkové výměře 719 m2  označená dle GP č. 958-651/2008 jako ppč. 12/12 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 143 m2

Zájemce: Marie Blahoutová, Janov nad Nisou 518

Vyjádření komise: komise s prodejem souhlasí za podmínky souhlasu souseda  a navrhuje cenu 250,- Kč/ m2 a jistinu 4. 000,- Kč.

- pí.  Blahoutová předložila zastupitelům dohodu s p. Mikem a pí. Frkovou na možnost věšení prádla na kupovaném pozemku.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 12/8 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha  o celkové výměře 719 m2  označené dle GP č. 958-651/2008 jako ppč. 12/12 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 143 m2  a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/m2.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

· Návrh prodeje částí pozemku ppč. 804/4 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 385 m2 - ostatní plocha ( v územním plánu zastav. plocha ).

Zájemci: P. Klein, Hraničná 1320, Janov nad Nisou

Manželé Blanka a Jiří Houfkovi, Hraničná 173, Janov nad Nisou

- p. Klein a manželé Houfkovi byli pozváni na jednání komise, kde se dohodli na rozdělení pozemku, s tím, že si každý koupí část.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje nechat udělat GP na rozdělení pozemku dle  předloženého návrhu.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním GP na rozdělení pozemku ppč. 804/4 k. ú. Hraničná nad Nisou dle předloženého návrhu.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh na podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod pozemků:

- část ppč. 325/2 k. ú. Janov nad Nisou - vodojem

- část ppč. 455/15 k. ú. Janov nad Nisou  - vodojem

- část ppč. 570/2  k. ú. Janov nad Nisou -  - vodojem

- ppč. 516/3 k. ú. Janov nad Nisou - úprava hlavní silnice

- ppč. 1354/10 k. ú. Janov nad Nisou -  plocha pro dopravu

- ppč. 1596/11 k. ú. Loučná nad Nisou - plocha pro dopravu

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s bezúplatným převodem pozemků:

část ppč. 325/2 k. ú. Janov nad Nisou

část ppč. 455/15 k. ú. Janov nad Nisou 

část ppč. 570/2  k. ú. Janov nad Nisou

ppč. 516/3 k. ú. Janov nad Nisou

ppč. 1354/10 k. ú. Janov nad Nisou

ppč. 1596/11 k. ú. Loučná nad Nisou

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David informuje zastupitele, že k sepsání kupní smlouvy s fy. Baboon  reality, s.r.o. je třeba ještě schválit usnesení na věcné břemeno pro manžele Sýkovovi.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zřízením věcného břemene na právo chůze a jízdy přes pozemek ppč. 490/2 k. ú. Janov nad Nisou dle GP č. 959-804/2008 ve prospěch manželů Sýkorových, coby majitelů čp. 378 Janov nad Nisou a každých dalších majitelů čp. 378 Janov nad Nisou.

* Prodej objektu čp. 239 - Kulturní dům

- komise rozvoje a výstavby doporučuje snížení ceny objektu čp. 239 - bývalý Kulturní dům, který je již delší dobu v prodeji a za současnou cenu o něj není zájem

- zastupitelé souhlasí se snížením ceny

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 12/2008 v  tomto znění: ZO souhlasí se zveřejněním prodeje objektu čp. 239 ( Kulturní dům ) a stpč. 13/1  o výměře 264 m2  v k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 2. 501. 830,- Kč.

 hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou  souhlasí se zveřejněním prodeje objektu čp. 239 ( Kulturní dům ) a stpč. 13/1  o výměře 264 m2  v k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 1.923.000,- Kč.

- zároveň Mgr. David upozorňuje zastupitele, že realitní kancelář si k této ceně připočte 3,5 % provize

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Schválení  vodného - stočného pro rok 2009

- Mgr. David informuje zastupitele o skutečných nákladech na vodné a stočné za rok 2008.

Náklady na vodné činí 9,20 Kč/m3

Náklady na stočné činí 36,50 Kč/m3

navrhuje tedy cenu vodného na  rok 2009 -  9,20,- Kč/m3 a cenu stočného 36,50 Kč/m3

- Mgr. David se dotazuje přítomných zstupitelů, zda mají nějaké připomínky k jeho návrhu - nemají

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje náklady na vodné v roce 2008 ve výši 9,20 Kč/m3 a náklady na stočné v roce 2008 ve výši  36,50 Kč/m3.

- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje cenu vodného  a stočného pro rok 2009 ve výši vodné 9,20,-  Kč/m3 a stočné 36,50,- Kč/m3.

- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David informuje zastupitele, že se v letošním roce bude ještě jednou měnit cena vodného a  stočného z důvodu, že obec se stane plátcem DPH - zřejmě se tak stane v březnu.

4. Schválení žádostí o dotace z KÚ

- na minulém zasedání ZO informoval starosta o žádosti na projekt pracoviště Czech POINT. Bylo přijato usnesení č. 5/2009. Dle závazných pokynů z MV ČR je potřeba, aby usnesení bylo formulováno přesně ( viz níže). Zároveň starosta  seznámil  zastupitele s podmínkami, na které je poskytnutí dotace vázáno.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schválilo Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt pracoviště Czech POINT ( plná verze) včetně 15% spolufinancování na způsobilých výdajích ve výši 14. 090,- Kč.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Na minulém zasedání ZO informoval starosta zastupitele o podání žádosti na nasvícení přechodů v obci. Projekt bude podáván přes mikroregion Jizerské hory do Grantového fondu Libereckého kraje program č. 20 - Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V naší obci se jedná o nasvícení dvou přechodů, jeden je u pošty a druhý za kostelem směrem k samoobsluze. Cenová kalkulace na nasvícení obou přechodů je 125.970,- Kč ( s DPH ). Výše dotace může být až 80% a bude se odvíjet od celkového počtu přechodů v dalších obcích mikroregionu, protože maximální výše dotace je 500.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje realizaci nasvícení přechodů pro chodce v rozsahu  důvodové zprávy, a to v případě obdržení dotace z grantového fondu Libereckého kraje.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

5. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje zastupitele o žádosti Janovské o. p. s. o příspěvek na provoz sportovního areálu.  S tímto příspěvkem bylo počítáno v rozpočtu obce

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje příspěvek pro Janovskou o. p. s. na provoz sportovního areálu Janovská sokolovna ve výši 200.000,- Kč

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- dále Mgr. Danid informuje zastupitele o žádosti p. Hanzloviče o další prodloužení nájemní smlouvy na "Kapličku" a odstavnou plochu s automatickým  parkovacím systémem, z důvodu neustále se opakovaných poruch systému.

- zastupitelé s prodloužením nájemní smlouvy  v současné době nesouhlasí. Navrhují, aby se  o tomto jednalo až bude tento systém plně funkční.

- zároveň zastupitelé pověřují starostu jednáním s firmou o reklamacích a v případě další poruchy požadovat výměnu celého systému.

- p. Kout upozorňuje na špatný stav mostu u Bobové dráhy a hlavě na to, že před i za mostem vede plynovod. Táže se starosty, zda by obec nemohla požádat o dotaci na jeho opravu

- Mgr. David sděluje, že v současné době  není vyhlášen žádný program, ve kterém by obec mohla dotaci získat

6. Závěr

V 18,10 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje 2. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta obce

p. Jaroslav Hrabák
místostarosta

ověřovatelé: p. Rudolf Kout, p. Mgr. Pavel Pilz

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h