Zápis - 27.05.2009

Zápis z  5. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 27. května 2009

1.  Z a h á j e n í

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti  7 členů ZO (chybí Marie Blahoutová, Jaroslav Hrabák)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Mgr. Janu Tomešovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Tomešová byla schválena ověřovatelkou zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu MUDr. Milana Kvasničku -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  MUDr. Kvasnička byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Jelínek byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Mgr. Pavla Pilze - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Mgr. Pilz byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Usnesení č. 21/2009 - trvá

Usnesení č. 22/2009 -  na vědomí

Usnesení č. 23, 24/2009 - splněno

Schválení zápisu z minulého zasedání

-Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO - nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 29. dubna 2009 p. Rudolf Kout a pí. Marie Blahoutová také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m : 

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku obce

3) Rozpočtové změny

4) Různé a interpelace

5) Závěr

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Prodej majetku obce

- návrh prodeje částí pozemku ppč. 804/4 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 385 m2  - ostatní plocha (v ÚP pozemní komunikace), označených dle nového GP jako 804/6 o výměře 205 m2  a 804/7 o výměře 63 m2

- zájemci jsou Petr Klein, Hraničná 1320, Janov nad Nisou a manželé Blanka a Jiří Houfkovi, Hraničná č. p. 173, Janov nad Nisou

- komise pozvala oba zájemce k jednání, kde se dohodli na rozdělení pozemku s tím, že si každý odkoupí část

- komise s prodejem souhlasila a navrhla nechat vyhotovit GP na rozdělení pozemku dle předloženého návrhu, geometrický plán byl dodán

- komise navrhla minimální kupní cenu 50,- Kč/ m2 a jistinu p. Kleinovi ve výši 1.000,- Kč a manželům Houfkovým 500,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje částí pozemku ppč. 804/4 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 385 m2 označených dle nového GP jako 804/6  o výměře 205 m2 a 804/7 o výměře 63 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 50,- Kč/m2." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost Ing. A. Klimečkové, trvale bytem Sportovní 1279, Smržovka o prodej části pozemku ppč. 219/1 v k. ú. Janov n. N.  - trvalý travní porost o celkové výměře 353 m2  označená dle nového GP jako ppč. 219/5 o výměře 100 m2, o prodej části pozemku ppč. 1376/3 v k. ú. Loučná n. N.  - trvalý travní porost o celkové výměře 1.783 m2  označená dle nového GP jako ppč. 1376/17o výměře 141 m2  a o prodej části pozemku ppč. 1376/15 v k. ú. Loučná n. N.  - ostatní plocha o celkové výměře 1156 m2  označená dle nového GP jako část b) o výměře 9 m2,  v ÚP jako zastavitelné plochy

- komise s prodejem souhlasila a doporučila vyhotovit oddělovací plány, které již byly předloženy,  navrhla minimální kupní cenu 250,- Kč/ m2 a jistinu ve výši 6.500,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 219/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 353 m2 - trv. travní porost označené dle nového GP jako 219/5 o výměře 100 m2, části pozemku ppč. 1376/3 k. ú. Loučná n. N.  o celkové  výměře 1783 m2 - trv. travní porost označené dle nového GP jako 1376/17  o výměře 141 m2 a části pozemku ppč. 1376/15 k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 1156 m2 - ost. plocha označené dle nového GP jako část b) o výměře 9 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/m2." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost pana Petra Bujárka, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 160 o prodej části ppč. 219/4 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha

- komise doporučuje nejprve nechat část pozemku zaměřit dle předloženého nákresu

- Mgr. David tedy dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním GP na zaměření části pozemku ppč. 219/4 k. ú. Janov nad Nisou." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost p. Petra Csikóse, trvale bytem Na Petřinách 1769/47, Praha 6 o ppč. 293/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 402 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP jako louky, pastviny) a o ppč. 236 k. ú. Janov n. N. o výměře 186 m2 - trvalý travní porost (v ÚP jako zastavitelná plocha)

- komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu u ppč. 293/2 50,- Kč/m2 a u ppč. 236 250,- Kč/m2 a jistinu ve výši 7.000,- Kč 

- Mgr. David dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 293/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 402 m2 - trvalý travní porost a ppč. 236 k. ú. Janov n. N. o výměře 186 m2 - trvalý travní porost a navrhuje minimální kupní cenu u ppč. 293/2 50,- Kč/m2 a u ppč. 236 250,- Kč/m2." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- návrh směny pozemků - část ppč. 673/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 14 041  m2 - trvalý travní porost (v ÚP funkční plochy zastavěné a zastavitelné - sport a rekreace) označené dle GP č. 964-686/2009 jako 673/4 o výměře 74 m2  a část ppč. 724/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 7 937 m2 - trvalý travní porost (v ÚP funkční plochy zastavěné a zastavitelné - sport a rekreace) označené dle GP č. 964-686/2009 jako 724/5 o  výměře 405 m2  v majetku TJ Bižuterie, o. s.  za část pozemku ppč.  1398 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1 174 m2 - ostatní plocha (v ÚP funkční plochy zastavěné a zastavitelné - sport a rekreace, občanské vybavení a služby)  označené dle GP č. 964-686/2009 jako 1398/2 o výměře 512 m2  v majetku obce Janov nad Nisou

- komise směnu pozemků doporučuje

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním směny části ppč. 673/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 14 041  m2 - trvalý travní porost  označené dle GP č. 964-686/2009 jako 673/4 o výměře 74 m2 a část ppč. 724/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 7 937 m2 - trvalý travní porost označené dle GP č. 964-686/2009 jako 724/5 o  výměře 405 m2  v majetku TJ Bižuterie, o.s. za část pozemku ppč.  1398 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1 174 m2 - ostatní plocha  označené dle GP č. 964-686/2009 jako 1398/2 o výměře 512 m2  v majetku obce Janov nad Nisou. " a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI   0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost pana Jaroslava Urbance, trvale bytem Pobřežní 5, Jablonec nad Nisou o prodej, případně pronájem pozemku ppč. 891/3 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 376  m2 - trvalý travní porost, v ÚP jako zastavitelná plocha

- komise prodej ani pronájem nedoporučuje, protože tam žadatel hodlá umístit stavební materiál z bourané stavby, již jednou tam řešila obecní policie Janov n. N. nepořádek na obecním a soukromém pozemku způsobený panem Urbancem

- zastupitelé s návhem komise souhlasí

- žádost p. Petra Csikóse, trvale bytem Na Petřinách 1769/47, Praha 6 o dodatečné zřízení věcného břemene na ppč. 1329/6 k. ú. Janov nad Nisou na právo vedení vodovodního potrubí a právo přístupu na uvedený pozemek za účelem zajišťování provozu, údržby, odstraňování poruch včetně případné rekonstrukce na vodovodním potrubí

- komise navrhuje nechat zaměřit věcné břemeno

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na zaměření věcného břemene na vodovodní potrubí na ppč. 1329/6 k. ú. Janov n. N." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Rozpočtové změny

- Mgr. David informuje zastupitele o rozpočtových změnách:

P 4122 10.832,- hospodaření v lesích - dotace

V  1039 5169 10.832,- hospodaření v lesích

P 4121 30.000,-  hasiči - dotace Bedřichov

V  5512 5137 30.000,- hasiči - DHDM

P 4111 20.000,- dotace  volby

V  6117 5029 14.000,-  mzdy volby

V  6117 5175 900,-  občerstvení volby

V  6117 5139 3.000,-  nákup volby

V  6117 5156 200,-  phm volby

V  6117 5032 800,-  ZP volby

V  6117 5169 1.100,- služby volby

- Mgr. David navrhuje usnesení ve znění: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje tyto  rozpočtové změny:

P 4122 10.832,- hospodaření v lesích - dotace

V  1039 5169 10.832,- hospodaření v lesích

P 4121 30.000,-  hasiči - dotace Bedřichov

V  5512 5137 30.000,- hasiči - DHDM

P 4111 20.000,- dotace  volby

V  6117 5029 14.000,-  mzdy volby

V  6117 5175 900,-  občerstvení volby

V  6117 5139 3.000,-  nákup volby

V  6117 5156 200,-  phm volby

V  6117 5032 800,-  ZP volby

V  6117 5169 1.100,- služby volby.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

4. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje zastupitele o tom, že probíhá příprava k podepsání smlouvy na odkoupení nově vybudované kanalizace v Loučné - Residence Loučná

- Mgr. David informuje přítomné zastupitele, že 9. června 2009 proběhne jednání u Nejvyššího soudu v Praze v kauze TOP-GUM - protistrana se odvolala proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem

- Ing. Jelínek se dotazuje, zda se bude řešit odkanalizování zbytku Loučné, tedy od ČOV v Hraničné směrem  k Residenci Loučná

- starosta odpovídá, že se v současné době zpracovává na tento úsek projektová dokumentace a zároveň uvádí, že se odkanalizování Janova n. N. projednávalo i na zasedání zastupitelstva v Jablonci nad Nisou a uvažuje se o  možnosti spolufinancování města 

- p. Richter se dotazuje, zda se bude opravovat pumpa v Hraničné vedle č. p. 104, která je rozbitá

- starosta odpovídá, že zjistí stav studny, na které je pumpa umístěna

5. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 5. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  18.00 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce  

ověřovatelé: Mgr. Jana Tomešová, MUDr. Milan Kvasnička 

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h