Zápis - 29.04.2009

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 29. dubna 2009

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,05 hodin za přítomnosti 6 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Kouta - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Kout  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

- Mgr. David  navrhuje pí. Blahoutovou  - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- pí. Blahoutová byla  zvolena  ověřovatelkou  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje ing. Jelínka - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Jelínek  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje Mgr. Pilze - přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Pilz byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení:

Usnesení č. 18/2009 - trvá

Usnesení č. 19/2009 - splněno 

Usnesení č. 20/2009 - splněno

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

- pí. Blahoutová - nemá  připomínky

- p. ing. Ivo Richter  - nedodal žádné připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení ( presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu )

2) Prodej majetku obce

3) Schválení cen vodného a stočného od 1. 5.  2009

4) Různé a interpelace

5) Závěr

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

* Návrh prodeje části pozemku ppč. 1610/1 k. ú. Loučná nad Nisou - trvalý travní porost ( v ÚP část louky, pastviny, část záchytné parkoviště) o celkové výměře 5442 m2 .

Zájemce: H GLASS, s.r. o., Na Pláni 169/13, Jablonec n. N.

Vyjádření komise: komise s prodejem nesouhlasí ( stavba přečerpávací stanice)

- Mgr. David informuje přítomné, že přečerpávací stanice možná nebude nutná, ale není jasné, přes kterou část pozemku povede kanalizace

Zastupitelé souhlasí s názorem komise neprodávat tento pozemek.

* Žádost o souhlas se zemním vedením NN k budoucímu RD přes obecní pozemek

Žadatel: T. Janoušek a J. Heřmanová, Loučná 76, Janov nad Nisou

Vyjádření komise: Jelikož po provedení zemního vedení bude třeba  zaměřit věcné břemeno, doporučuje komise, aby ZO předběžně schválilo toto břemeno.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě s p. T. Janouškem a Janou Heřmanovou, oba trvale bytem Loučná 76, Janov nad Nisou o zřízení věcného břemene na umístění zemního kabelového vedení NN na ppč. 174/9 k. ú. Hraničná nad Nisou za jednorázový poplatek 2.900,- Kč.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Schválení cen vodného a stočného od 1. 5. 2009

Z důvodu, že se obec Janov nad Nisou  od 1. 5. 2009 stává plátcem DPH je nutné upravit cenu vodného a stočného pro období od 1. 5. 2009 do 31. 12. 2009.

Vodné a stočné spadá do snížené sazby DPH do 9%.

Současná cena( Kč)

DPH (Kč)

Nová cena (Kč)

Vodné

9,20

0,828

10,-

Stočné

36,50

3,285

39,80

Celkem V+S

45,70

49,80

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje cenu vodného a stočného na období od 1. 5. 2009  do 31. 12. 2009 ve výši vodné 10,- Kč/m3 a stočné 39,80 Kč/m3.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- starosta obce informuje spoluobčany, že se obec stává od 1. 5. 2009 plátcem DPH

4. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje zastupitele, že se stále řeší vlastnické vztahy v prostoru bývalé truhlárny Radosta.

- Manželé Radostovi nabídli obci, že jí darují pozemek pod samostatným skladem a starosta již zítra má podepisovat darovací smlouvu.

- zastupitelé s tímto souhlasí

- dále Mgr. David informuje, že byla podána žádost o dotaci na přestavbu skladu na garáž a dílnu hasičů, kde by mohla pak parkovat obě hašičská auta.

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že osobní automobil, který používájí obecní strážníci  je ve velmi špatném stavu. Proto se dohodl se starostou Bedřichova na pořízení nového vozu. Bedřichovští zatupitelé již toto odsouhlasili.

Uvažuje se o pořízení vozu SUZUKI SX4 za cca 400.000,- Kč. Polovinu nákladů bude hradit Bedřichov

  Z tohoto důvodu je třeba udělat rozpočtovou změnu

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje tuto rozpočtovou změnu:

V 5311 5178 +135000,- pořízení vozidla

P 4121 +67000,- OÚ Bedřichov

V 6171 6121 - 68000,-

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Předsedkyně KPŠ při ZŠ J. Müllerová podala žádost o prominutí poplatku z vybraného vstupného na IV. školním společenském plese, který se konal 27. 3. 2009 u příležitosti Dne učitelů.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prominutím  poplatku z vybraného vstupného na IV. školním společenském plese, který se konal 27. 3. 2009

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- p. Havlíček se dotazuje na špatný stav cesty okolo jeho domu

- p. Hrabák navrhuje místní šetření

- p. Havlíček dále upozorňuje na vysázené stromy vedle jeho zahrady, které zastiňují jeho pozemky.

- Mgr. David sděluje, že pozemek na kterém stromy stojí již není v majetku obce a tudíž je nemůže nechat pokácet.

V 17,35 hodin odchází ing. Jelínek - 5 členů

- pí. Farkašová si stěžuje, že jí do domu protéká pramen vody

- Mgr. David sděluje, že pověří p. Škorpila kontrolou potrubí obecního vodovodu

- p. Líbal urguje oplocení dětského hřiště

- Mgr. David sděluje, že toto zajistí

- p. Hazlovič upozorňuje na rozbitý pinpongový stůl na hřišti

- Mgr. David sděluje, že se bude snažit zajistit firmu, která by to opravila

- pí. Blahoutová upozorňuje na rozbité prolézačky a plůtek na hřišti

5. Závěr

- V 17,55 hodin starosta obce Mgr. Daniel David končí 4. zasedání ZO

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce  

Ověřovatelé: p. Rudolf Kout, pí. Marie Blahoutová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h