Zápis - 06.10.2010

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 6. října 2010

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti  6 členů ZO (chybí Ing. Jelínek, Mgr. Pilz a MUDr. Kvasnička)

- v 17.06 hodin přichází Ing. Radek Jelínek - 7 členů ZO

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Ing. Ivo Richtera - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Ing. Richter byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu pí. Marii Blahoutovou -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7  PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  pí. Blahoutová byla schválena druhou ověřovatelkou zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Jelínek byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise p. Rudolfa Kouta  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Kout byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Usnesení č. 68/2010 - splněno

Schválení zápisu z minulého zasedání

-Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO - nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 15. září 2010 Mgr. Jana Tomešová a p. Rudolf Kout také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m : 

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Schválení nákupu hasičského vozu

3) Narovnání pozemků pod vodojemem

4) Závěr

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Schválení nákupu hasičského vozu

- Mgr. David informuje přítomné zastupitele, že obec Janov nad Nisou vyhrála se svojí nabídkou výběrové řízení na prodej hasičského vozu CAS 32T 815, město Žlutice vybíralo ze 7 nabídek, dnes poslalo město Žlutice i návrh smlouvy

- Mgr. Dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje nákup hasičského vozidla CAS 32T 815 za částku 605.800,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen 

3. Narovnání pozemků pod vodojemem

- Mgr. David informuje zastupitele o návrhu směny pozemků pod již postaveným vodojemem v Hraničné, jde o výměnu části  ppč. 863/1 k. ú. Hraničná n. N. vzniklou novým geometrickým plánem - v majetku obce Janov nad Nisou za  část ppč. 70/3 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 278 m2 a část ppč. 110/1 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 184 m2 v majetku Ing. Jaromíra Stránského, trvale bytem Švédská 1127/29, Praha 5 - Smíchov a Ing. Václava Stránského, trvale bytem Lužnická 628/4, Praha 18 - Čakovice a vzniklý rozdíl v metrech navrhuje Mgr. David doplatit částkou 200.000,- Kč majitelům pozemků tak, jak požadují majitelé pozemků, v této částce je i zahrnuta kompenzace za věcné břemeno přístupové cesty a věcné břemeno za vedení vodovodu a odpadní kanalizace přes ppč. 70/3 k. ú. Hraničná n. N. 

- Ing. Radek Jelínek se dotazuje starosty, zda by nebylo lepší řešení nabídnout majitelům pozemků celou ppč. 863/1 (cesta)

- Mgr. David odpovídá, že majitelům pozemků byla nabídnuta celá cesta k prodeji, ale o celou bohužel nemají zájem, proto teď navrhuje vypracování nového GP na oddělení části ppč. 863/1

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů, zda mají nějaké dotazy či připomínky k návrhu - nikdo nemá, dává tedy návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na oddělení části ppč. 863/1 k. ú. Hraničná n. N..” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen 

- Mgr. David dává návrh druhého usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje záměr směnit část ppč. 863/1 k. ú. Hraničná n. N. vzniklou novým geometrickým plánem za část ppč. 70/3 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 278 m2 a část ppč. 110/1 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 184 m2 a rozdíl v metrech doplatit částkou 200.000,- Kč majiteli pozemků." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen 

 - starosta obce na závěr doporučuje budoucímu Zastupitestvu obce Janov n. N., aby nezapomělo poděkovat členům komisí a výborů tak, jak je na konci roku  zvykem

4. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 10. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  17.35 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

ověřovatelé: pí. Marie Blahoutová, Ing. Ivo Richter 

zapsala: Jelínková Lenka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h