Zápis - 08.09.2010

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 8. září 2010

Přítomni: Mgr. Daniel David, p. Jaroslav Hrabák, pí. Marie Blahoutová,  p. Rudolf Kout,  Ing. Radek Jelínek, MUDr. Milan Kvasnička, Mgr. Pavel Pilz, ing. Ivo Richter,Mgr. Jana Tomešová

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 7 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje pí. Blahoutovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- pí. Blahoutová byla  zvolena  ověřovatelkou  zápisu

- Mgr. David  navrhuje ing. Richtera  - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Richter  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje p. ing. Jelínka - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-  ing. Jelínek  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje Mgr. Pilze - přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Pilz byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého zasedání

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

- pí. Blahoutová - nemá připomínky

- p. R. Kout - nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

V 17,10 přichází MUDr. Kvasnička - 8 členů

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Schválení upraveného návrhu zadání územního plánu obce Janov nad Nisou

3) Prodej majetku obce

4) Rozpočtové změny

5) Provozování vodovodu a kanalizace

6) Různé a interpelace

7) Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

V 17,12 přichází Mgr. Tomešová - 9 členů

- p. Hanzlovič oznamuje že bude průběh zasedání nahrávat pro potřeby vydavatelství ing. Barborové

2.  Schválení upraveného návrhu zadání územního plánu obce Janov nad Nisou

- Mgr. David předává slovo ing. arch. Jiřímu Vítovi, který seznámil zastupilete i občany s postupem zpracování nového územního plánu. Zvláště upozornil na to, že obec musí nechat vypracovat: Vyhodnocení vlivu na životní prostředí - což musí provést specializovaní odborníci.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou projednalo předložený materiál a schvaluje v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  upravený návrh zadání Územního plánu obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Prodej majetku obce

* Návrh prodeje pozemků:

- ppč. 1087/7 k. ú. Janov  nad Nisou o výměře 2 399 m2,trvalý travní porost, ( v ÚP louky, pastviny)

- ppč. 1087/8 k. ú. Janov  nad Nisou o výměře 913 m2,trvalý travní porost, ( v ÚP louky, pastviny)

- ppč. 1022/5 k. ú. Janov  nad Nisou o výměře 349 m2,trvalý travní porost, ( v ÚP  plochy technického vybavení - veřejně prospěšná stavba)

- ppč. 1098/3 k. ú. Janov  nad Nisou o výměře 61 m2,trvalý travní porost, ( v ÚP louky, pastviny)

Zájemce: MUDr. Lukáš Šoltys, E. Krásnohorské 952/37, Liberec 14

Vyjádření komise: komise prodej v současné době nedoporučuje. Doporučuje nechat pro příští ZO.

- zastupitelé souhlasí

* Návrh prodeje části pozemku ppč. 56/30 k. ú. Janov nad Nisou - zahrada o celkové výměře 1329 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha )

Zájemce: Lubomír Vlček, Žitná 8, Jablonec n. N.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje

- zastupitelé doporučují, aby u zaměřování pozemku byl zástupce obce.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení  pozemku ppč. 56/30  k. ú. Janov nad Nisou - zahrada o celkové výměře 1329 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha )

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

*Návrh prodeje části pozemku stpč. 13/5 k. ú. Janov nad Nisou - zbořeniště - o celkové výměře 2. 164 m2 ( v ÚP  veřejná zeleň)

Zájemce: Miloslava Gajdošová, Janov nad Nisou 552

Vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje

- zastupitelé souhlasí

*Návrh prodeje  pozemků:

- část pozemku ppč. 268/4 k. ú. Hraničná n. N. - zahrada o celkové výměře 500 m2 ( v ÚP část zastav. plocha a část veřejná zeleň)

- pozemek ppč. 269/3 k. ú. Hraničná n. N.  - trv. tr. porost o celkové výměře 285 m2 ( v ÚP část zastav. plocha a část veřejná zeleň)

- pozemek  ppč. 1381/2 k. ú. Janov n. N. - ost. plocha o celkové výměře 155 m2 ( v ÚP část zastav. plocha a část veřejná zeleň)

Zájemci:

-  Jana Borovcová, Janov n. N. 408

-  Manželé Jiřina a Vladimír Volechovi, Janov n. N. 406

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje

- zastupitelé navrhují oslovit majitele objektu čp. 48, zda nemá zájem o část pozemku za jeho domem

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení  pozemku ppč. 268/4 k. ú. Hraničná n. N., ppč. 269/3 k. ú. Hraničná n. N. a ppč. 1381/2 k. ú. Janov n. N.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh prodeje pozemku ppč. 174/9 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 1184 m2 ( v ÚP část zastav. plocha a část louky, pastviny)

Zájemci:

-Manželé Jana Heřmanová a Tomáš Janoušek, Loučná 76, Janov nad Nisou - 1/3

-Manželé Ilona a Jaroslav Polcerovi, Hraničná 246, Janov nad Nisou - 1/3

-Manželé Iveta a Martin Líbalovi, Hraničná 188, Janov nad Nisou - 1/3

Žadatelé navrhují cenu 50,- Kč/m2

Vyjádření komise: komise doporučuje prodej za původní cenu 250,- Kč/m2

-  zastupitelé  9 hlasy odsouhlasili  pozemek zatím neprodávat, doporučili zájemcům, aby si pozemek pronajali

* Návrh prodeje objektu čp. 413 na stpč. 416 k. ú. Janov nad Nisou a stpč. 416 k. ú. Janov nad Nisou

Byl vypracován znalecký posudek. Výsledná cena nemovitosti činí 439. 510,- Kč

Vyjádření komise: komise doporučuje nabídnout k prodeji za odhadní cenu.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje objektu čp. 413 na stpč. 416 k. ú. Janov nad Nisou a pozemku stpč. 416 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 89 m2 za odhadní  cenu 439. 510,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Žádost o uzavření  smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy  na ppč. 837/1 a 1354/9 k. ú. Janov  nad Nisou

-Jbc, Janov, ppč. 837/1, ppč. 1354/9, kabel AYKY 4x16 mm2, pojist. Skříň SP 100

-ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4

Vyjádřerní komise: komise doporučuje uzavření smlouvy. Cena bude stanovena na základě GP za 200,- Kč/m2.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov n. N. souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 837/1 a 1354/9 k. ú. Janov nad Nisou.  Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za 200,- Kč/m2.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení:

Název stavby: Janov nad Nisou, STL plynovod a přípjky na p. p. č. 486/12,17

Tlaková úroveň

DN,O

L [m]

Ks

Katastr. území

Obec

STL

160

40

Janov nad Nisou

Janov nad Nisou

63

17

Přípojky

32

12

2

Janov nad Nisou

Janov nad Nisou

- Mgr. David dává návrh usnesení:ZO Janov n. N. souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení:

Název stavby: Janov nad Nisou, STL plynovod a přípjky na p. p. č. 486/12,17

Tlaková úroveň

DN,O

L [m]

Ks

Katastr. území

Obec

STL

160

40

Janov nad Nisou

Janov nad Nisou

63

17

Přípojky

32

12

2

Janov nad Nisou

Janov nad Nisou

za cenu 241.000,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

Z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů k pozemku ppč. 1382/1 k. ú. Janov nad Nisou je třeba upravit znění usnesení č. 65/2009. Proto je třeba usnesení revokovat a následně schválit nové.

- Mgr. Dvid dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 65/2009 v tomto znění: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem ppč. 537 v k. ú. Janov n. N.  - trvalý travní porost o celkové výměře 207 m2,  části ppč 1382/1 k. ú. Janov nad Nisou - vodní plocha o celkové výměře 156 m2 označené dle nového GP č. 978-185/2009 jako 1382/4 o výměře 56 m2, části ppč. 538/1 k. ú. Janov nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 102 m2 a části ppč. 538/2 k. ú. Janov nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 159 m2,  označené dle nového GP č. 978-185/2009 jako ppč. 538/1 o výměře 78 m2  Společenství vlastníků Janov nad Nisou 452,  IČO 25463527, Janov nad Nisou č. p. 452 za cenu 87.808,-  Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

-  Mgr. Dvid dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem ppč. 537 v k. ú. Janov n. N.  - trvalý travní porost o celkové výměře 207 m2,  části ppč. 538/1 k. ú. Janov nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 102 m2 a části ppč. 538/2 k. ú. Janov nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 159 m2,  označené dle nového GP č. 978-185/2009 jako ppč. 538/1 o výměře 78 m2  Společenství vlastníků Janov nad Nisou 452,  IČO 25463527, Janov nad Nisou č. p. 452 za cenu 73. 388,-  Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

4. Rozpočtové změny

- Mgr. David informuje zastupitele, že je třeba schválit některé rozpočtové změny

Změna rozpočtu: 

P 4213 197.729,- 54190877 dotace SFŽP  na kanalizaci

P 4216 3.361.394,- 54515825 dotace FS na kanalizaci

P 4116 296.398,- 54515309 dotace FS - kanalizace

P 4113 17.435,- 54190001 dotace SFŽP - kanalizace

V  2321  6121 3.361.394,- 54515825 kanalizace

V  2321  6121 17.435,- 54190001 kanalizace

V  2321  6121 197.729,- 54190877 kanalizace

V  2321  6121 296.398,- 54515309 kanalizace

V  2321  6121 - 430.329,- kanalizace podíl obce

V  2321  6121 + 430.329,- 54100000 kanalizace podíl obce

P 4111 - 4.280,- 98071 volby - vratka

V  6114  5169 - 4.280,- 98071 volby - vratka

P 4122 90.000,- dotace na úroky z úvěru-kraj

V  6310  5141  90.000,- dotace na úroky z úvěru-kraj

V 2321 6121 +1.901.090,- kanalizace podíl obce

V 6171 6121 -1.701.090,-

P 3639 3111 +200.000,-

- Mgr. David dává návrh usnesení:  ZO schvaluje následující rozpočtové změny

P 4213 197.729,- 54190877 dotace SFŽP  na kanalizaci

P 4216 3.361.394,- 54515825 dotace FS na kanalizaci

P 4116 296.398,- 54515309 dotace FS - kanalizace

P 4113 17.435,- 54190001 dotace SFŽP - kanalizace

V  2321  6121 3.361.394,- 54515825 kanalizace

V  2321  6121 17.435,- 54190001 kanalizace

V  2321  6121 197.729,- 54190877 kanalizace

V  2321  6121 296.398,- 54515309 kanalizace

V  2321  6121 - 430.329,- kanalizace podíl obce

V  2321  6121 + 430.329,- 54100000 kanalizace podíl obce

P 4111 - 4.280,- 98071 volby - vratka

V  6114  5169 - 4.280,- 98071 volby - vratka

P 4122 90.000,- dotace na úroky z úvěru-kraj

V  6310  5141 90.000,- dotace na úroky z úvěru-kraj

V 2321 6121 +1.901.090,- kanalizace podíl obce

V 6171 6121 -1.701.090,-

P 3639 3111 +200.000,-

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

5. Provozování vodovodu a kanalizace

- Mgr. David informuje zastupitele, že z důvodu dokončování stavby vodovodu a kanalizace je třeba začít zabývat se způsobem následného provozování vodovodu a kanalizace. Nově vybudovaný vodovod bude mít 4 tlaková pásma, na trase jsou 3 vyrovnávací nádrže kvůli tlaku vody. Není v silách obce provozovat vodovod tak jako dosud a proto Mgr. David navrhuje vypsat koncesní řízení na provozovatele vodovodu.

U kanalizace není situace až tak technicky náročná, ale zaměstnanec p. Škorpil bude již brzy v důchodovém věku a i zde vzniká problém s budoucím provozem. Pokud by si obec najímala na většinu prací externí firmy je to z pohledu SFŽP obcházení zákona a hrozí vrácení dotace. Jediná možnost je tedy v případě odchodu p. Škorpila do důchodu - zaměstnat nového zaměstnance jehož úkolem by bylo provozovat kanalizaci. Proto i zde Mgr. David navrhuje vypsat koncesní řízení na provozování kanalizace.

-  Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje vypsání koncesního řízení na provozování vodovodu a kanalizace.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

6. Různé a interpelace

- Mgr. David předkládá zastupitelům žádost organizace „ Most k naději o. s.” o finanční příspěvek ve výši 3. 612,- Kč na boj s toxikománií.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje poskytnutí finančního příspěvku organizaci „Most k naději o. s.” ve výši 3. 612,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- p. Richter pochválil opravu obecního domu čp. 104 na Vyšehradě a zároveň se dotazuje, na paní Bikárovou.

- starosta odpovídá, že paní Bikárové nelze pomoct , když ona sama nechce.

- p. Hrabák oznamuje zastupitelům, že vyjde další zpravodaj a žádá zastupitele i občany o příspěvky.

7. Závěr

V 18,50 hodin ukončuje starosta obce Mgr. Daniel David 8. zasedání Zastupitelstva obce.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta

ověřovatelé: Ing. Ivo Richter, pí. Marie Blahoutová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h