Zápis - 15.04.2010

Zápis ze  4. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 15. dubna 2010

Přítomni: Mgr. Daniel David, Marie Blahoutová, Jaroslav Hrabák, Ing. Radek Jelínek, Rudolf Kout, MUDr. Milan  Kvasnička, Mgr. Pavel Pilz, Ing. Ivo Richter, Mgr. Jana Tomešová

Omluven:

1.  Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.03 hodin za přítomnosti  7 členů ZO (chybí MUDr. Milan Kvasnička a Ing. Ivo Richter)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Marii Blahoutovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- pí.  Blahoutová byla schválena ověřovatelkou zápisu

- p. Josef Hanzlovič sděluje starostovi obce, že toto jednání ZO bude nahrávat pro vydavatelství Barborová

- Mgr. David navrhuje jako druhou ověřovatelku zápisu Mgr. Janu Tomešovou -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Tomešová byla schválena druhou ověřovatelkou zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Jelínek byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Mgr. Pavla Pilze - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Mgr. Pilz byl schválen druhým členem návrhové komise

Schválení programu

- v 17.06 přichází MUDr. Milan Kvasnička - 8 členů ZO

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m : 

1) Zahájení

2) Prodej ppč. 1357/1 k. ú. Janov nad Nisou

3) Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Prodej majetku obce

- žádost TJ Bižuterie, o. s., Pražská 20, Jablonec nad Nisou o prodej ppč. 1357/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 311  m2 - trvalý travní porost (v ÚP část ostatní komunikace, část sport a rekreace)

- komise prodej doporučuje a navrhuje cenu 100,- Kč/ m2 a jistinu ve výši 3.000,- Kč

- vyvěšeno na úřední desce od 1. 3. 2010 do 17. 3. 2010

- jako druhý zájemce se přihlásil p. Josef Hanzlovič, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 439

- oba zájemci složili jistinu

- Mgr. David upozorňuje na "žádost o projednání dle zákona č. 128/2000 Sb. - zrušení záměru prodeje pozemku č. Parc. 1357/1 k. ú. Janov nad Nisou /Hrabětice/", kterou před jednáním předal p. Hanzlovič všem zastupitelům

- v 17.12 přichází Ing. Ivo Richter - 9 členů ZO

- Mgr. Daniel David navrhuje v tomto případě, stejně jako na minulém jednání ZO,  využít § 3, odst. 5 "Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou", tzn. upřednostnit zájemce mající ve vlastnictví nemovitost či pozemky sousedící s prodávajícím se pozemkem, TJ Bižuterie v tomto případě vlastní pozemky po obou stranách prodávajícího se pozemku a chtěla by koupí tohoto pozemku zcelit pozemky

- Mgr. David předává slovo Ing. Pavlu Bažantovi, výkonnému řediteli TJ Bižuterie, o. s. a žádá ho o vysvětlení k prodeji výše uvedeného pozemku

- Ing. Bažant informuje zastupitele o tom, že posledních několik sezón bylo špatných a proto se společnost TJ Bižuterie rozhodla prodat několik objektů a mezi nimi je i Arnika - Hrabětice č. ev. 1539, tento objekt byl nejdříve nabízen realitní kanceláří a bez vědomí TJ Bižuterie na přestavbu apartmánových bytů, s tím TJ Bižuterie zásadně nesouhlasila a tak prodej objektu začala realizovat sama, v současné době má kupce za předpokladu, že zcelí pozemek okolo objektu z důvodu přístupu nového majitele, Ing. Bažant znovu opakuje, že objekt Arniky je prodáván s tím, že tam bude zachována restaurace a ubytování jako doposud a nebude objekt přestavěn na apartmánový dům

- Mgr. David dává hlasovat o protinávrhu, tedy tento pozemek neprodávat (dopis p. Hanzloviče) ve znění: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zrušením prodeje  pozemku ppč. 1357/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 311  m2 - trvalý travní porost." a o návrhu dává hlasovat 

hlasování: PRO  0 PROTI 8 ZDRŽEL 1

- protinávrh Mgr. Daniela Davida nebyl schválen 

- p. Kout s p. Pilzem  navrhují vyšší cenu za prodej pozemku - p. Pilz navrhuje 150,- Kč/m2 a p. Kout navrhuje 200,- Kč/m2

- p. Hrabák navrhuje protinávrh a navrhuje původních  100,- Kč/m2  z důvodu dlouhodobé dobré spolupráce s  fy. TJ Bižuterie, o. s.

- Mgr. David dává hlasovat o protinávrhu p. Hrabáka, tedy prodat pozemek za 100,- Kč/m2 a o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 1 ZDRŽEL 0

- protinávrh p. Jaroslava Hrabáka byl schválen 

- Mgr. David dává tedy návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 1357/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 311  m2 - trvalý travní porost TJ Bižuterii, o. s., Pražská 20, Jablonec nad Nisou, IČ: 00526690 za cenu 32.033,- Kč.

hlasování: PRO  8 PROTI 1  ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 4. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou v 17.37 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

ověřovatelé: pí. Marie Blahoutová, Mgr. Jana Tomešová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h