Zápis - 27.06.2012

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 27. června 2012

Přítomni: Mgr. Daniel  David, Ing. Olga Hatašová, Ing. Radek Jelínek,  Mgr. Adam Kulich, Martin Líbal,  Renata Mádlová, Michal Surkov, Ing. Jan Zelenka

Omluveni: Petr Kordač

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 8 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Ing. Hatašovou – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Hatašová byla  zvolena  ověřovatelkou  zápisu

- Mgr. David  navrhuje Mgr. Kulicha – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Kulich  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje  ing. Zelenku – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-  ing. Zelenka  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje ing. Jelínka – přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Jelínek byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého zasedání

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

- p. M. Surkov –  nemá připomínky

- p. M. Líbal – nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu

- ing. Zelenka navrhuje zařazení bodu – Konání automobilových závodů Rally Bohemia na území obce Janov nad Nisou – zastupitelé souhlasí, Mgr. David dává hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Termíny jednání ZO na 2. pololetí r. 2012 ( 5. 9., 10. 10., 14. 11., 19. 12.)

3) Prodej majetku obce

4) Převedení prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p. o.

5) Rozpočtové změny

6) Smlouva s Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.

7) Konání automobilových závodů Rally Bohemia na území obce Janov nad Nisou

8)  Různé a interpelace

3) Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Termíny jednání ZO na 2. pololetí r. 2012 ( 5. 9., 10. 10., 14. 11., 19. 12.)

- Mgr. David informuje zastupitele, že je třeba stanovit termíny konání zasedání ZO na 2.  pololetí r. 2012 a navrhuje 5. 9.; 10. 10.; 14. 11.; 19. 12. - nikdo nemá připomínky

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2012 a to na  5. 9.; 10. 10.; 14. 11.; 19. 12.

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Prodej majetku obce

· Návrh prodeje  pozemku ppč. 1045/12 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 263 m2 (v ÚP zastavitelná plocha)

Zájemce: D. P., Liberec

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 8. 000,- Kč do  3. 9. 2012.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku  ppč. 1045/12 k. ú. Janov  nad Nisou o výměře 263 m2 – trvalý travní porost a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh prodeje částí pozemku ppč. 1437/12 k. ú. Loučná nad Nisou – trvalý travní porost  o

celkové výměře 2 736 m2 označených dle GP č. 262-641/2012 jako ppč. 1437/12 o výměře 1368 m2

a ppč. 1437/13 o výměře 1368 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha )

Zájemce: P. a V. B., Jablonec n. N. -  ( 1437/12)

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 21. 000,- Kč do 3. 9. 2012

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje částí pozemku  ppč. 1437/12 k. ú. Loučná nad Nisou – trvalý travní porost  o celkové výměře 2 736 m2 označených dle GP č. 262-641/2012 jako ppč. 1437/12 o výměře 1368 m2 a ppč. 1437/13 o výměře 1368 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

  Zároveň budou zájemci informováni o podmínkách prodeje pozemků převedených od Pozemkového fondu ČR. Tyto podmínky budou zveřejněny i na úřední desce.

* Návrh na uzavření  Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu stavby na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 34/1k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + 1.000,- Kč za umístění  betonového sloupu.

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením  Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu stavby na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 34/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + 1.000,- Kč za umístění  betonového sloupu.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh na uzavření  Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu stavby na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 887 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm.

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením  Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu stavby na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 887 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

· Prodej  části pozemku ppč. 1024/2 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 621 m2 (v ÚP zastavitelná plocha) označeného dle nového geometrického plánu č. 1076-115/2012 jako 1024/7 o výměře  190 m2

Zájemce: A. F., Liberec

Navržená  minimální kupní cena 300,- Kč/m2, jistina 5. 700,- Kč byla zaplacena

Prodej byl zveřejněn na úřední desce od 4. 6. do 20. 6. 2012

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 1024/2 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 621 m2, označeného dle nového geometrického plánu č. 1076-115/2012 jako 1024/7 o výměře  190 m2 panu A. F., Liberec za cenu  58. 710,- Kč.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

4. Převedení prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p. o.

- Mgr. Jana Tomešová předkládá zastupitelům žádost o převod finančních prostředků z rezervního fondu školy ve výši 302 786,- Kč na účet školy.

Prostředky budou použity na opravu střech mateřské a základní školy dle přiložených rozpočtů. Firma byla vybrána na základě výběrového řízení. Oprava střechy mateřské školy byla konzultována se starostou obce.

- Rozpočet: - základní škola:  134. 936,- Kč

- mateřská škola: 167. 850,- Kč

Celkem 302. 786,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s převedením částky 302. 786,- Kč z rezervního fondu školy do fondu reprodukce majetku..

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

5. Rozpočtové změny

- Mgr. David informuje zastupitele, že je třeba schválit některé rozpočtové změny.

- Změna rozpočtu:  

OdPa

Pol

P

4122

9.900,-

dotace na úroky

V

6310

5141

9.900,-

P

4121

30.000,-

dotace na hasiče

V

5512

5137

10.000,-

DHM

V

5512

5139

10.000,-

materiál

V

5512

5153

5.000,-

plyn

V

5512

5154

5.000,-

el.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtové změny:

OdPa

Pol

P

4122

9.900,-

dotace na úroky

V

6310

5141

9.900,-

P

4121

30.000,-

dotace na hasiče

V

5512

5137

10.000,-

DHM

V

5512

5139

10.000,-

materiál

V

5512

5153

5.000,-

plyn

V

5512

5154

5.000,-

el.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

6. Smlouva s Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.

- Mgr. David informuje zastupitele, že SM Jablonec nad Nisou poskytuje občanům prostřednictvím své p. o. „Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou p. o.“ pečovatelskou službu.Občané si platí podle ceníku a SM doplácí podle  vypočteného klíče CSS Jbc. Pokud má být tato služba poskytována i občanům obce Janov nad Nisou, je potřeba podepsat smlouvu o poskytování pečovatelské služby v obci ve správním obvodu SM Jablonec nad Nisou. Součástí smlouvy je i doplatek obce za naše občany. Bez podepsané smlouvy nebude CSS Jbc tuto službu zajišťovat pro občany  Janova nad Nisou. Samozřejmě by s tím měla souviset i úprava rozpočtu, což by měl projednat FV.

- ing. Jelínek nesouhlasí s podpisem smlouvy v tomto znění a navrhuje, aby starosta projednal s CSS úpravu smlouvy – zejména možnost ovlivnit rozsah služeb u jednotlivých zájemců. Zároveň navrhuje, aby se starosta informoval o jiných subjektech, které tuto činnost nabízejí a porovnal  finanční náklady s ostatními subjekty.

- zastupitelé souhlasí

7) Konání automobilových závodů Rally Bohemia na území obce Janov nad Nisou

- Mgr. David zopakoval, že se na minulé zasedání ZO dostavil p. Petr Pavlát, manager Rally Bohemia s žádostí o posouzení možnosti vést rychlostní zkoušku Rally Bohemia v roce 2013  v obci Janov nad Nisou.

Výsledkem jednání byl návrh na uskutečnění ankety pro občany s tím, že v září ZO s přihlédnutím na výsledky ankety rozhodne, zda bude souhlasit s konáním závodů.

- ing. Zelenka vyjmenovává seznam argumentů proti konání závodů: např.: ohrožení zdraví i životů občanů, rozbité komunikace a jejich okolí, to, že závodníci již před samotnými závody budou chtít tratě projíždět bez zabezpečení organizátorů, uzavření obce pro průjezd občanů, rekreantů i MHD atd.

- na základě těchto negativních následků žádá, aby zastupitelé hlasovali o konání závodů již dnes a to tak, že v zápise bude jmenovitě uvedeno jak který zastupitel hlasoval.

- zastupitelé 8 hlasy souhlasí

- ing. Zelenka  dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se záměrem uspořádat automobilové závody Rally na území obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO  2 PROTI  6 ZDRŽEL  0

( PRO – M. Líbal, Mgr. A. Kulich; PROTI- Mgr. D. David, ing. O. Hatašová, ing. R. Jelínek, R. Mádlová, M. Surkov, ing. J. Zelenka )

- návrh ing. Zelenky nebyl schválen

8. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje zastupitele o schválení závěrečného účtu Dopravního sdružení obcí Jablonecka

- p. Mlejnek předává zastupitelům „Petici“ občanů  z části obce Malý Semerink s těmito body:

- zlepšení zimní údržby silnic a dodržování dopravních předpisů v části obce Malý Semerink

- šetrnější hospodaření s obecními lesy

- Dále p. Mlejnek upozorňuje na chování p. Jaroslava Urbance, který se chová neekologicky, zejména při stavbě cesty, na kterou je prý používán nebezpečný materiál. Žádá, aby obec učinila námitky k řízení o dodatečném povolení stavby a o  zařazení tohoto bodu na zářiovém zasedání

- pí. Řehořková žádá o urgenci na KSS LK na vyčištění žlabovek v Loučné

- p.Hanzlovič se dotazuje, kdy bude v provozu nový vodovod

- Mgr. David odpovídá, že se čeká na souhlasné stanovisko Státního fondu životního prostředí

- p. Khail se dotazuje, zda se vznesl požadavek na umístění dopravního značení u Hotelu Praha

- Mgr. David odpovídá, že toto dal na starost strážníkům a že se bude informovat o výsledku jednání

- ing. Hatašová upozorňuje na špatný stav atrakcí na Berkově louce

- Mgr. David odpovídá že zajistí opravu

- Na závěr starosta obce Mgr. David poděkoval všem, kteří se zasloužili o bezproblémový a úspěšný  průběh jarmarku, popřál všem krásné prázdniny a klidnou dovolenou, a všechny pozval na další jednání ZO konané 5. 9. 2012.

9. Závěr

V 19,10 hodin ukončuje starosta obce Mgr. Daniel David 6. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: ing. Olga Hatašová, Mgr.Adam Kulich

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h