Zápis - 11.12.2013

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 11. prosince  2013

Přítomni: Mgr. Daniel David, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, Martin Líbal, Renata Mádlová, Michal Surkov, Ing. Jan Zelenka

Omluveni: Ing. Olga Hatašová, p. Petr Kordač,

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Davidem v 17,00 hodin za přítomnosti 6 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Surkova – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  5 PROTI  0 ZDRŽEL  0

(Ing. Jelínek nepřítomen)

- p. Surkov byl zvolen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje p. Líbala – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 5 PROTI  0 ZDRŽEL  0

(Ing. Jelínek nepřítomen)

- p. Líbal byl zvolen ověřovatelem zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje p. ing. Zelenku – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. ing. Zelenka byl zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje ing. Jelínka – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Jelínek byl zvolen členem návrhové komise

V 17,05 přichází pí. Mádlová – 7 členů

*Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO

 

*Schválení zápisu z minulého zasedání ZO

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi připomínky k zápisu.

- p. Mgr. A. Kulich – nemá připomínky

- p. M. Líbal – nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

 

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Termíny jednání ZO na první polovinu roku 2014 ( 29. 1., 26. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5., 25. 6.)

3) Prodej majetku obce

4) Rozpočtové změny, rozpočtové provizorium

5) Různé a interpelace

6) Závěr

  hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Termíny jednání ZO na první polovinu roku 2014

( 29. 1., 26. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5., 25. 6.)

- Mgr. David  informuje zastupitele, že je třeba stanovit termíny konání zasedání ZO Janov nad Nisou  na 1. pololetí r. 2014.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2014 a to na 29. 1., 26. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5., 25. 6.

- Mgr. David  dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Prodej majetku obce

- Mgr. David předkládá návrh změny „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou“. Změna se týká rozdělení položky "Parkoviště a komunikace" do dvou cenových kategorií takto:

- Parkoviště a komunikace zpevněné ( asfalt, štěrk apod) 500,- Kč/m2

- Komunikace nezpevněné 200,- Kč/m2

- zastupitelé s tímto návrhem souhlasí, zároveň ještě navrhují úpravu v textové části zásad

- Mgr. David tedy dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje nové znění „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou“.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr.  Davida byl schválen

* Návrh prodeje  pozemku  ppč. 56/41- trvalý travní porost  k. ú. Janov nad Nisou o  výměře 103 m2.  (V ÚP  zastavitelná plocha – účelová komunikace).

Žadatel: P. P., Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a  navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 2.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku  ppč. 56/41- trvalý travní porost k. ú. Janov nad Nisou o výměře 103 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh prodeje pozemku ppč. 1437/6 k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 541 m2  – trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha)

- zájemce: Ing. D. Č., Janov nad Nisou

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 14.000,- Kč. Zároveň navrhuje uzavřít smlouvu o zřízení práva předkupního ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí k ppč. 1437/6 k. ú. Loučná nad Nisou.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku  ppč. 1437/6 – trvalý travní porost k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 541 m2  a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2. Zároveň navrhuje uzavřít smlouvu o zřízení práva předkupního ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí k ppč. 1437/6 k. ú. Loučná nad Nisou.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh prodeje pozemku ppč. 56/30 – zahrada  k. ú. Janov nad Nisou o výměře 961 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha) a pozemku stpč. 794 – zastavěná plocha a nádvoří k. ú. Janov nad Nisou o výměře 16 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha)

- zájemce: D. B., Janov nad Nisou

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 25.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku ppč. 56/30 – zahrada k. ú. Janov nad Nisou o výměře 961 m2 a pozemku stpč. 794 – zastavěná plocha a nádvoří k. ú. Janov nad Nisou o výměře 16 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh prodeje části pozemku ppč. 795/7 k. ú. Janov nad Nisou – lesní pozemek o celkové výměře 23 330 m2 označené dle GP č. 1124-69/2013 jako ppč. 795/8 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 170 m2.

- zájemce M. K., Praha

- komise prodej doporučila a navrhla  cenu 200,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši  3. 400,- Kč. Jistina byla již složena

- ing. Jelínek upozorňuje na to, že by se nejdříve mělo revokovat usnesení, kterým byl pozemek již v minulosti schválen k prodeji

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 36/2013 v tomto znění: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 795/7 k. ú. Janov nad Nisou – lesní pozemek o celkové výměře 23 330 m2 označené dle GP č. 1080-37/2012 jako  ppč. 795/5 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 170 m2 panu M. K., Praha  za cenu 35.360,- Kč.

hlasování: PRO7  PROTI  0  ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku ppč. 795/7 – lesní pozemek k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 23 330 m2 označeného dle GP č. 1124-69/2013 jako ppč. 795/8 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 170 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2.

  hlasování: PRO7 PROTI 0  ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh prodeje části pozemku ppč. 1024/2 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 431 m2 (v ÚP zastavitelná plocha)

- zájemce: V. K., Jičín

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje nechat vypracovat geometrický plán. Zároveň navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na oddělení části pozemku ppč. 1024/2 – trvalý travní porost k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

hlasování: PRO 7  PROTI 0  ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění, strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku ppč. 590/9 a 590/10 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín.

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy a navrhuje cenu 200,- Kč/bm

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění, strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku ppč. 590/9 a 590/10 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm.

  hlasování: PRO7  PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh prodeje:

- studny na pozemku ppč. 262/2 k. ú. Hraničná nad Nisou označeného dle nového geometrického plánu č. 580-13131/2013 jako 262/7 k. ú. Hraničná nad Nisou

- části pozemku ppč. 262/2 k. ú. Hraničná nad Nisou – ostatní plocha o celkové výměře 4398 m2 ( v ÚP louky, pastviny) označeného dle nového geometrickéhok plánu jako ppč. 262/7 o výměře 4 m2

- zájemce: Společenství vlastníků jednotek Hraničná 191, Hraničná 191, 468 11  Janov nad Nisou

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje cenu:

- za studnu 2. 210,- Kč ( dle znaleckého posudku)

- za pozemek 100,-  Kč/m2

- zároveň navrhuje složení jistiny 300,- Kč do 27. 1. 2014

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru prodeje studny na pozemku ppč. 262/2 k. ú. Hraničná nad Nisou označeného dle nového geometrického plánu č. 580-13131/2013 jako 262/7 k. ú. Hraničná nad Nisou a prodeje části pozemku ppč. 262/2 k. ú. Hraničná nad Nisou – ostatní plocha o celkové výměře 4398 m2 označeného dle nového geometrického plánu č. 580-13131/2013 jako ppč. 262/7 o výměře 4 m2 a navrhuje minimální kupní cenu za studnu 2. 210,- Kč a za pozemek 100,- Kč/m2.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na právo přístupu na pozemek ppč. 262/2 k. ú. Hraničná nad Nisou za účelem provozování, oprav a údržby studny pro majitele studny a části pozemku ppč. 262/2 k. ú. Hraničná nad Nisou označeného dle nového geometrického plánu č. 580-13131/2013 jako 262/7 k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 4 m2.

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy a navrhuje jednorázový poplatek 9.000,- Kč + DPH.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na právo přístupu na pozemek ppč. 262/2 k. ú. Hraničná nad Nisou za účelem provozování, oprav a údržby studny pro majitele studny a části pozemku ppč. 262/2 k. ú. Hraničná nad Nisou označeného dle nového geometrického plánu č. 580-13131/2013 jako 262/7 k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 4 m2 za jednorázový poplatek 9.000,- Kč + DPH.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

4. Rozpočtové změny, rozpočtové provizorium

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že z důvodu schvalování rozpočtu na rok 2014 až na lednovém jednání ZO, je třeba schválit rozpočtové provizorium na rok 2014  na krytí nejnutnějších výdajů do doby než bude schválený rozpočet. Dále je třeba pověřit starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2013. Zastupitelstvu obce pak budou dány na vědomí na příštím zasedání ZO v lednu 2014. Rovněž předkládá některé rozpočtové změny, které je třeba ještě letos odsouhlasit.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 1/12 roku 2013 na krytí nejnutnějších výdajů do doby schválení rozpočtu na rok 2014.

hlasování: PRO 7  PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2013. ZO pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v lednu 2014.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtové opatření:

OdPa

Pol

     

P

4111

22.500,-

98071

dotace na volby

V 6114

5139

688,-

98071

materiál volby

V 6114

5029

13.370,-

98071

odměny volby

V 6114

5169

6.790,-

98071

služby volby

V 6114

5175

924,-

98071

občerstvení volby

V 6114

5161

728,-

98071

poštovné volby

P

4122

99.500,-

 

dotace – hasiči

V 5512

5171

99.500,-

 

oprava auta – hasiči

P

4216

321.444,-

14943

dotace – kamerový systém

V 6171

6121

321.444,-

14943

kamerový systém

P

4116

28.464,-

29017

dotace hospodaření v lesích

V 6171

6121

28.464,-

29017

hospodaření v lesích

P

1112

-  180.000,-

 

daň z příjmu FO

P

1113

180.000,-

 

daň z příjmu FO

P

1121

200.000,-

 

daň z příjmu PO

P

4121

100.000,-

 

neinv. transfery

P 2310

2133

140.000,-

 

příjmy z pronájmu

P 3639

3111

400.000,-

 

příjmy z prodeje pozemků

V 2321

5171

-  175.000,-

 

ČOV oprava

V 3613

5171

20.000,-

 

oprava nebytového majetku

V 3639

5164

50.000,-

 

nájemné

V 5311

5139

10.000,-

 

policie - materiál

V 5311

5162

-  10.000,-

 

policie – služby telekomunikací

V 5311

5169

10.000,-

 

policie – služby

V 5311

5171

5.000,-

 

policie – opravy

V 6171

5151

40.000,-

 

voda

V 6171

5153

-  20.000,-

 

plyn

V 6171

5154

20.000,-

 

elektřina

V 6171

6121

848.000,-

 

ČOV Loučná + rezerva

V 6171

6122

42.000,-

 

nákup přístroje

Příjem celkem: 1.311.908

Výdej celkem: 1.311.908

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

5. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje zastupitele i občany o provozní době úřadu o vánočních svátcích

- ing. Jelínek sděluje že 16. 12. 2013 a v 2. týdnu roku 2014 bude jednat  Finanční výbor o rozpočtu na rok 2014. Z tohoto důvodu žádá zastupitele i občany, aby zasílali  připomínky a náměty pro sestavení rozpočtu obce pro rok 2014.

- dále ing. Jelínek zve všechny přítomné na ples volejbalového oddílu, který se koná 25. 1. 2014

- p. Vitvar upozorňuje na velký provoz na silnici od Kapličky kolem Tesanky ke Královce

- Mgr. David sděluje, že bude nutné jednat s obcí Bedřichov a dále s provozovateli chat a penzionů v této lokalitě o úpravě provozu

6. Závěr

- na závěr starosta Mgr. David popřál všem přítomným hezké a klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdaru do nového roku.

V 18,30 hodin starosta obce Mgr. David ukončuje jednání 10. zasedání ZO Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta obce

pí. Renata Mádlová
místostarostka

ověřovatelé: p. Michal Surkov, p. Martin Líbal

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h