Zápis - 24.04.2013

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 24. dubna  2013

Přítomni:Mgr. Daniel  David, Ing. Olga Hatašová, Ing. Radek Jelínek,  Mgr. Adam Kulich, Martin Líbal, Renata Mádlová,  Ing. Jan Zelenka

Omluven:  Petr Kordač, Michal Surkov

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 6 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Líbala – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Líbal byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

- Mgr. David  navrhuje Mgr. Kulicha – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

  hlasování: PRO 6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Kulich  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje  ing. Zelenku – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-  ing. Zelenka  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje ing. Jelínka – přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Jelínek  byl  zvolen  členem návrhové komise

v 17,10 přichází ing. Hatašová – 7 členů

*Kontrola usnesení z minulého zasedání

Usnesení č. 13/2013 - splněno 

Usnesení č. 14/2013 – trvá 

Usnesení č. 15/2013 – v platnosti 

Usnesení č. 16/2013 – v platnosti 

Usnesení č. 17/2013 – v platnosti

Usnesení č. 18/2013 – v platnosti

Usnesení č. 19/2013 – v platnosti

Usnesení č. 20/2013 – v platnosti

Usnesení č. 21/2013 – splněno

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

- p. P. Kordač –  nedodal  připomínky

- p. ing. O. Hatašová – nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Jizerských horách

3) Prodej majetku

4) Zpráva pořizovatele o postupu pořizování ÚP obce Janov n. N.

5) Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova

6) Různé a interpelace

7) Závěr

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Jizerských horách.

- Mgr. David předává slovo panu Bažantovi, který přednesl zastupitelům zprávu o výsledcích za první rok fungování Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Jizerských horách a následně odpovídal na dotazy zastupitelů a občanů. Zároveň předložil stanovy sdružení.

- Mgr. David dvá návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se vstupem obce Janov nad Nisou do Sdružení  pro rozvoj cestovního ruchu v Jizerských horách.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Prodej majetku

* Návrh směny + odkoupení pozemků

pí. K. převede obci:

- část pozemku ppč. 5/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1839 m2 – trvalý travní porost označené dle GP č. 1102-708/2012 jako 5/18 o výměře 148 m2

- část pozemku ppč. 5/2 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 179 m2 – ostatní plocha označené dle GP č. 1102-708/2012 jako 5/19 o výměře 151 m2

Obec převede pí. K.:

část pozemku ppč. 12/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 747 m2 – ostatní plocha označené dle GP č. 1102-708/2012 jako 12/13 o výměře 33 m2

Vyjádření komise: komise směnu + odkup doporučuje a navrhuje cenu:

- ppč. 5/1 ( 5/18 ) …..100,- Kč/m2

- ppč. 5/2 ( 5/19) …...500,- Kč/m2

- ppč. 12/1 (12/13).....500,- Kč/m2

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru  směny + odkoupení části pozemku ppč. 5/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1839 m2 – trvalý travní porost označeného dle GP č. 1102-708/2012 jako 5/18 o výměře 148 m2 a části pozemku ppč. 5/2 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 179 m2 – ostatní plocha označeného dle GP č. 1102-708/2012 jako 5/19 o výměře 151 m2  v majetku pí. M. K.  Mladá Boleslav  za část pozemku ppč. 12/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 747 m2 – ostatní plocha označené dle GP č. 1102-708/2012 jako 12/13 o výměře 33 m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520 a navrhuje minimální kupní ceny u ppč. 5/1 (5/18) 100,- Kč/m2, u ppč. 5/2 (5/19) 500,- Kč/m2 a u ppč. 12/1 (12/13) 500,- Kč/m2.

  hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na právo chůze a jízdy na části  pozemku ppč. 1749 k. ú. Loučná nad Nisou vyznačené na GP č. 263-12/2013 pro majitele objektu čp. 42 na stpč. 351, ppč. 1493/1 a 1497/1 k. ú. Loučná nad Nisou

Žadatelé: manželé  P. , Loučná

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy za jednorázový poplatek 5. 700,- Kč + DPH.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na právo chůze a jízdy na části  pozemku ppč. 1749 k. ú. Loučná nad Nisou vyznačené na GP č. 263-12/2013 pro majitele objektu čp. 42 na stpč. 351, ppč. 1493/1 a 1497/1 k. ú. Loučná nad Nisou za jednorázový poplatek 5. 700,- Kč + DPH.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

  Návrh prodeje části pozemku ppč. 795/7 k. ú. Janov nad Nisou – lesní pozemek o celkové výměře 23 330 m2 označené dle GP č. 1080-37/2012 jako ppč. 795/5 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 170 m2.

Žadatel: M. K. , Praha

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje  cenu 200,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši  3. 400,- Kč do 27. 5. 2013

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku ppč. 795/7 k. ú. Janov nad Nisou – lesní pozemek o celkové výměře 23 330 m2 označené dle GP č. 1080-37/2012 jako ppč. 795/5 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 170 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0  - návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh na uzavření směnné smlouvy s -  Cestovní kancelář – Sport s. r. o., Mattioliho 3271/4, Praha 10

 Cestovní kancelář – Sport s. r. o., Mattioliho 3271/4, Praha 10 převede obci:

- pozemek ppč. 204/2 – ostatní plocha  k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1 621 m2

- pozemek ppč. 204/3 – ostatní plocha  k. ú. Janov nad Nisou o výměře 365 m2

Obec převede na  Cestovní kancelář – Sport s. r. o., Mattioliho 3271/4, Praha 10:

- část pozemku ppč. 296/3 – ostatní plocha o celkové výměře 6 550 m2 označené dle GP č. 1109-622/2013 jako 296/22 o výměře 1766  m2

- část pozemku ppč. 296/3 – ostatní plocha o celkové výměře 6 550 m2 označené dle GP č. 1109-622/2013 jako 296/23 o výměře 220 m2

Vyjádření komise: komise směnu doporučuje

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemku ppč. 204/2 – ostatní plocha  k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1 621 m2 a pozemku ppč. 204/3 – ostatní plocha  k. ú. Janov nad Nisou o výměře 365 m2 v majetku  Cestovní kancelář – Sport s. r. o., Mattioliho 3271/4, Praha 10 za část pozemku ppč. 296/3 – ostatní plocha o celkové výměře 6 550 m2 označené dle GP č. 1109-622/2013 jako 296/22 o výměře 1766 m2 a část pozemku ppč. 296/3 – ostatní plocha o celkové výměře 6 550 m2 označené dle GP č. 1109-622/2013 jako 296/23 o výměře 220 m2.

hlasování: PRO  5 PROTI  0 ZDRŽEL  1

( pí. Mádlová nepřítomná)

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Žádost o převod pozemků 1382/2 a 1382/3 k. ú. Janov nad Nisou do vlastnictví - Stavby Koláček, s. r. o., jako kompenzaci za pozemek stpč. 145/5 k. ú. Janov nad Nisou, který obci Janov n. N. daroval.

Vyjádření komise: komise doporučuje prodej pozemku ppč. 1382/3 – ostatní plocha k. ú. Janov nad Nisou o výměře 173 m2 za cenu 1.000,- Kč ( jako kompenzaci za stpč. 145/5 k. ú. Janov n. N. - který obci daroval. Dále doporučuje prodat pozemek ppč. 1382/2 – ostatní plocha k. ú. Janov nad Nisou o výměře 190 m2 ( 53 m2 za 500,- Kč/m2 a 137 m2 za 100,- Kč/m2).

Prodej tohoto pozemku bude závislý na připomínkách majitelů sousední nemovitosti.

-  žádné připomínky k prodeji pozemků nedošly.

- zastupitelé navrhují odložit jednání o prodeji těchto pozemků než se vyřeší přístup hasičárně.

v 19,10 odchází ing. Jelínek – 6 členů

*. Prodej lesních cest Lesům ČR, s. p.

- Mgr. David opět předkládá zastupitelům žádost s. p. Lesy ČR na odkoupení pozemků na kterých se nacházejí stavby komunikací v majetku lesů nebo jsou využívány výhradně k lesnímu hospodaření v přilehlých prostorech. Jedná se zčásti o celé pozemky a zčásti o části pozemků.

Stav těchto komunikací brání jejich využívání, ale Lesy ČR nemohou opravovat komunikace, které jsou ve vlastnictví jiné osoby.

- zastupitelé souhlasí s prodejem těchto cest

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrických plánů na rozdělení pozemků ppč. 830, 826/1, 843, 837/1, 814/4, 816 k. ú. Hraničná nad Nisou a ppč. 1404/1 k. ú. Janov nad Nisou a pověřují starostu obce jednáním s Lesy ČR s. p. o prodeji  případně o směně za lesní pozemky.

hlasování: PRO  6  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

4. Zpráva pořizovatele o postupu pořizování ÚP obce Janov n. N.

- Mgr. David seznámil zastupitele se zprávou, ve které je uvedena rekapitulace dosavadního průběhu projednávání, současný stav rozpracovanosti územního plánu a návrh dalšího postupu při pořizování územního plánu.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou projednalo předložený materiál a v souladu se zněním § 56 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí zprávu pořizovatele Územního plánu Janov n. N. o dalším  postupu pořizování Územního plánu Janov n. N.

hlasování: PRO  6 PROTI  0   ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

5. Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že v termínu od 29. 3. 2013 do 30. 4. 2013 bude možno podat žádost o dotaci z Dotačního fondu: Programu č. 2 – Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, Podprogram 2.1 – Program obnovy venkova.

Součástí žádosti je i povinná příloha – výpis usnesení zastupitelstva o schválení podání žádosti na daný projekt v dané výši a doklad o vyčlenění prostředků na vlastní podíl žadatele v rozpočtu obce.

Nyní se připravuje  žádost pod názvem „ Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou – dotace na úroky 2013“ do DT 8 – dotace na úroky. Vzhledem k tomu, že není jisté zda obec uspěje, v rozpočtu je počítáno s celou předpokládanou částkou na úroky z úvěru. Proto by neměl být problém takovéto usnesení přijmout. Jelikož nejsme schopni předem odhadnout přesnou výši úroků za celý rok, budeme kalkulovat s odhadovanou částkou 556.000,- Kč.

-  Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje podání žádosti pod názvem „Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou – dotace na úroky 2013“ do Dotačního fondu: Programu č. 2 – Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, Podprogram 2.1 – Program obnovy venkova ve výši 556.000,- Kč. Vlastní podíl je v rozpočtu vyčleněn na výdajové položce 6310 5141 úroky vlastní.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

6. Různé a interpelace

- p. Líbal se dotazuje, zda by nebylo dobré oplechovat spodní strany střech autobusových zastávek, jelikož současná krytina je neustále otrhaná od dětí – p. starosta zjistí, zda by toto oplechování neuhradila pojišťovna místo toho, aby opakovaně hradila opravy otrhané krytiny

- p. Líbal upozorňuje na špatný stav dřevěných prvků na "Berkově louce" – p. starosta sděluje, že bude provedena oprava

- p. Hladký se dotazuje, jak  by  podnikatelé měli likvidovat odpad – p. starosta odpovídá, že by měli mít uzavřenou smlouvu s SKS nebo my měli být schopni doložit dokladem způsob likvidace odpadů

- někteří zastupitelé i občané si stěžují, že jim na skládce odmítli vzít zdarma odpad, i když na to měli nárok – starosta jim sděluje, že v takovém případě  ho mají okamžitě kontaktovat a toto může být  řešeno ihned.

7. Závěr

Ve 20,10 hodin ukončuje starosta obce Mgr. Daniel David 4. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renáta Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Martin Líbal, Mgr. Adam Kulich

zapsala: M. Kejzlarová 

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h