Zápis - 26.02.2020

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. února 2020

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí.Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí Vendula Pospíšilová, p. Michal Surkov,

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,00 hodin za přítomnosti 8 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Bürgerová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- MUDr. Fejgl byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

V 17,03 přichází pí. Mádlová – 9 členů

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

  2. Prodej majetku obce Janov nad Nisou

  3. Stanovení cen vodného a stočného pro rok 2020 ( Hrabětice, Hraničná č.p. 180 )

  4. Příspěvek na byt zvláštního určení

  5. Různé a interpelace

  6. Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

* Návrh prodeje části pozemku ppč. 1476/2 – ostatní plocha, pohřebiště o celkové výměře 1021 m2 k. ú. Loučná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 336-103/2019 jako část a) o výměře 8 m2

Zájemce: P.Š.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje cenu 300,- Kč/m2

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 13 bylo schváleno

* Žádost fy SferiaNET.CZ, s.r.o, Riegrova 4338/12, 466 01 Jablonec nad Nisou o souhlas s umístěním zařízení veřejné sítě elektronických komunikací na objektech čp. 520 (OÚ) a čp. 374 (ZŠ).

Vyjádření komise: komise nedoporučuje umístění tohoto zařízení.

* Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4008817/VB/2 na pozemku ppč. 163/1 k. ú. Hraničná nad Nisou na umístění zařízení distribuční soustavy (podzemní vedení NN) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín.

hlasování PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 14 bylo schváleno

* Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4015895/VB/1 na pozemcích ppč. 1365/1 a 1353/8 k. ú. Janov nad Nisou na umístění zařízení distribuční soustavy (podzemní vedení VN) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín.

hlasování PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 15 bylo schváleno

* Územní studie U18 Janov n. N.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 16 bylo schváleno

3. Stanovení cen vodného a stočného pro rok 2020 ( Hrabětice, Hraničná č.p. 180 )

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 17 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 18 bylo schváleno

4. Příspěvek na byt zvláštního určení

Žádost o příspěvek na byt zvláštního určení ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou

žadatel: J. H.

žádost na OÚ Janov nad Nisou podaná: 21.8.2019 (č.j. JANOV 718/2019)

smlouva z magistrátu Jablonce n. N. : doručena na OÚ Janov nad Nisou dne 7. 2. 2020

Trvalý pobyt pana J. H.: v obci Janov n. N.: od narození

Dle usnesení č. 29/2017 ze dne 29. 3. 2017 - příspěvek obce na bydlení v domě zvláštního určení pro občany Janov nad Nisou je 1.000,- Kč za každý odžitý rok v obci.

J. H. má nárok na celou částku tj. 50.000,- Kč.

J. H. nemá vůči obci žádné nezaplacené pohledávky.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 19 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 20 bylo schváleno

5. Různé a interpelace

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 21 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 22 bylo schváleno

6. Závěr

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl

Zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h