Zápis - 27.01.2021

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 27. ledna 2021

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí. Vendula Pospíšilová, p. Michal Surkov

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.02 hodin za přítomnosti 9 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Surkov byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí. Pospíšilová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Usnesení č. 87/2020 – v platnosti

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

  2. Schválení rozpočtu na rok 2021

  3. Prodej majetku

  4. Podnět na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou

  5. Jmenování nových členů SR a DR Janovské o.p.s.

  6. Dotační fond – podpora organizace sportovních, kulturních a volnočasových aktivit na území obce v roce 2021

  7. Dotační fond – podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou v roce 2021

  8. Různé a interpelace

  9. Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Schválení rozpočtu na rok 2021

Takto schválený rozpočet představuje:

příjmy celkem: 22 627 972 Kč

výdaje celkem: 42 682 413,57 Kč

financování + 20 054 441,57 Kč

v tom: zapojení prostředků minulých let (pol. 8115) + 21 054 449,57Kč

splátky dlouhodobých závazků (pol. 8124) - 1 000 008,00 Kč

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 1 bylo schváleno

Rozpočtová změna č.6/2020

Rozpočtové opatření:

 OdPaPol  
P   1111 360.820,- daně
P   1113 56.600,- daně
P   1211 889.600,- daně
P   1334 1.635,- za odnětí půdy
P   1335 -565,- za odnětí půdy
P   1341 4.850,- poplatek za psy
P   1511 129.900,- daně
P   4121 13.028,- za policii
P 3612 2132 58.200,- nájem bytový
P 3613 2132 14.000,- nájem nebytový
P 3639 3111 1.225.000,- prodej pozemků
P 3722 2112 5.000,- odpad pytle
P 5311 2212 1.225.000,- policie pokuty
P 6171 2119 37.500,- splátka závory
P 6171 2321 1.700,- dar
P 6171 2322 37.000,- pojistné náhrady
V 2292 5323 5.040,- doprava LB
V 3631 5169 3.000,- veřejné osvětlení
V 3722 5169 7.000,- odpad
V 3745 5169 100.000,- úprava obce
V 5311 5011 59.100,- mzdy
V 5311 5031 10.000,- sociální pojištění
V 5311 5032 4.500,- zdravotní pojištění
V 5311 5139 31.000,- materiál
V 6112 5023 51.000,- mzdy ZO
V 6112 5032 4.710,- zdravotní pojištění
V 6171 5021 5.000,- odměny
V 6171 5161 1.400,- poštovné
V 6171 5181 38.312,- provozní záloha
V 6171 5194 4.400,- dar za psy
V 6171 6121 2.520.936,- majetek

Příjem: 2.845.398,-

Výdej: 2.845.398,-

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 100.000,- Kč na akci „Oprava opěrných zdí a schodů v areálu pomníku padlým z 1. světové války“, Římskokatolické farnosti Janov nad Nisou.

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce mezi Obcí Janov nad Nisou a Římskokatolickou farností Janov nad Nisou

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 -Usnesení č. 2 bylo schváleno

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 200.000,- Kč na akci „Oprava opěrných zdí a schodů v areálu pomníku padlým z 1. světové války“, Římskokatolické farnosti Janov nad Nisou.

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce mezi Obcí Janov nad Nisou a Římskokatolickou farností Janov nad Nisou

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 -Usnesení č. 3 bylo schváleno

3. Prodej majetku

* Návrh prodeje části pozemku ppč. 849/8 – ostatní plocha o výměře 1052 m2 k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: J.U.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje nechat vypracovat GP

hlasování: PRO 0 PROTI 8 ZDRŽEL SE 1

-Usnesení nebylo schváleno (Pospíšilová)

4. Podněty na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou

Důvodová zpráva

Oddělení územního a strategického plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět zkonzultoval se zástupci obce, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Žadatel o změnu:

Návrh podal R.J.

Předmět podnětu:

Část pozemku p.č. 518/10 v k.ú. Janov nad Nisou dle grafické přílohy

Důvod změny:

Změna části pozemku p.č. 518/10 v k.ú. Janov nad Nisou z důvodu stavby objektu individuální rekreace

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 518/10 v k.ú. Janov nad Nisou je Plochou smíšenou nezastavěného území NS bez možnosti zastavění.

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou:

Změna funkčního využití z kategorie Plochy smíšené nezastavěného území NS na Plochy obytné - bydlení v rodinných domech BV dle grafického znázornění.

Vyjádření pořizovatele:

Vydání nového Územního plánu Janov nad Nisou bylo Zastupitelstvem obce Janov nad Nisou schváleno dne 19.9.2018.

Žadatel požaduje změnu části pozemku p.č. 518/10 v k.ú. Janov nad Nisou na Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech BV. Výměra uvažované části činí cca 2000 m2. V platném Územním plánu Janov nad Nisou je předmětný pozemek Plochou smíšenou nezastavěného území NS bez možnosti zastavění.

Pozemek p.č. 518/10 v k.ú. Janov nad Nisou se nachází ve strmě svažitém terénu severovýchodně od centrální části obce Janov nad Nisou, ve III. zóně odstupňované ochrany přírody a krajiny CHKO JH na rozhraní se IV. zónou. Pozemek p.č. 518/10 v k.ú. Janov nad Nisou přiléhá k silnici III. třídy. V katastru nemovitostí je předmětný pozemek evidován jako trvalý travní porost. Navazuje na zastavěné území obce.

Pořizovatel konstatuje, že podatel uplatnil požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení již v procesu pořizování nového ÚP Janov nad Nisou, a to formou připomínky ke společnému jednání a námitky k veřejnému projednání. Navrhovaná změna byl předmětem dohodovacích jednání s dotčenými orgány. S vymezením zastavitelné plochy pro bydlení na předmětném pozemku opakovaně nesouhlasila AOPK ČR, Správa CHKO Jizerské hory a KÚLK, orgán ochrany ZPF. Důvodem byly zejména nepříznivé terénní podmínky pro umístění stavby pro bydlení a odstavování vozidel, které by vyžadovaly výrazné úpravy, opěrné zídky a zářezy do terénu. Dále zachování přírodního charakteru přírodně cenných ploch smíšených porostů, které se zde přirozeně vyvinuly z důvodu nedostatečného obhospodařování pozemků a ochrana krajinného rázu. Podrobněji se odůvodnění pořizovatel věnoval v textové části územního plánu, jehož výňatek je uveden v příloze důvodové zprávy. V ÚP Janov nad Nisou nebyla na pozemku p.č. 518/10 v k.ú. Janov nad Nisou zastavitelná plocha pro bydlení vymezena.

Je nutné uvést, že na části pozemku byla část stromového patra smíšeného porostu od doby vydání ÚP Janov nad Nisou odstraněna.

Žadatel podal v červnu r. 2020 žádost o změnu ÚP Janov nad Nisou, která se opětovně týká vymezení podstatné části pozemku p.č. 518/10 v k.ú. Janov nad Nisou mezi zastavitelné plochy pro bydlení v kategorii BV a požádal o projednání změny zkráceným postupem pořizování. Pořizovatel žádost vyhodnotil a v červenci r. 2020 vyzval podatele, že pro rozhodnutí Zastupitelstva obce Janov nad Nisou o pořízení změny územního zkráceným postupem je třeba návrh na změnu doplnit o návrh obsahu změny, stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny a stanovisko krajského úřadu. Podatel žádost do stanoveného termínu 30.9.2020 doplnil. Stanoviska jsou součástí přílohy důvodové zprávy.

Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, kterým je AOPK ČR, Správa CHKO JH, sice ve svém stanovisku č.j. SR/1688/LI/2020-2 ze dne 14.9.2020, vylučuje významný vliv navrhované změny na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast ve smyslu § 45 i zákona, ale zároveň nesouhlasí s navrhovaným obsahem změny ÚP Janov nad Nisou na pozemku p.č. 518/10 v k.ú. Janov nad Nisou. V toto nesouhlasné části stanoviska argumentuje obdobně jako při projednání nového územního plánu.

Dále je třeba upozornit, že pro vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v územním plánu je třeba prokázat dle § 55 odst. 4 stavebního zákona potřebu jejich vymezení. Lze předpokládat, že vzhledem k poměrně nedávnému vydání nového územního plánu nebude dosavadní naplněnost vymezených zastavitelných ploch v územním plánu přesvědčivá. Vyhodnocení zastavěnosti bude součástí Zprávy o uplatňování ÚP Janov nad Nisou, kterou pořizovatel obvykle zpracuje po 4 letech po vydání územního plánu.

Závěr: Z výše uvedených důvodů pořizovatel považuje v současné době zahájení změny územního plánu zkráceným postupem za neopodstatněné, proto nedoporučuje návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou zkráceným postupem pořizování schválit. V současné době lze vzhledem k nedávno vydanému územnímu plánu předpokládat dostatečné množství nevyužitých ploch určených pro rozvoj bydlení na území obce. Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci bude vyhodnocena v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci prokáže, bude možné vymezení plochy pro bydlení v kategorii BV na části předmětného pozemku p.č. 518/10 v k.ú. Janov nad Nisou znovu prověřit změnou Územního plánu Janov nad Nisou.

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou

neschvaluje

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou zkráceným postupem pořizování, předložený R.J., dle důvodové zprávy. Možnost vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na části pozemku p.č. 518/10 v k.ú. Janov nad Nisou bude prověřena změnou Územního plánu Janov nad Nisou až v případě, že vyhodnocení v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci. |

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 4 bylo schváleno

5. Jmenování nových členů SR a DR Janovské o.p.s.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 5 bylo schváleno

6. Dotační fond – podpora organizace sportovních, kulturních a volnočasových aktivit na území obce v roce 2021

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 6 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 7 bylo schváleno

7. Dotační fond – podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou v roce 2021

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 8 bylo schváleno

8. Různé a interpelace

9. Závěr

V 17,30 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 1. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: Michal Surkov, paní Vendula Pospíšilová

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h