Zápis - 01.09.2021

Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 1. září 2021

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí. Vendula Pospíšilová, p. Michal Surkov

Omluveni:

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 7 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Pěnička byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. MUDr. Fejgl byl zvolen ověřovatelem zápisu

v 17,02 přichází pí. Mádlová -- 8 členů

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu Mgr. Kulicha a pí. Pospíšilové, zda mají připomínky k minulému zápisu -- nemají, ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

Schválení programu

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu

- zastupitelé nemají připomínky

- Mgr. David dává hlasovat o programu v tomto pořadí:

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

  2. Prodej majetku

  3. Rozpočtové změny

  4. Různé

  5. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

v 17,06 přichází Mgr. Bürgerová -- 9 členů

2. Prodej majetku

* Prodej částí pozemku ppč. 44/6 -- trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 221 m2 označených dle geometrického plánu č. 1422-59/2021jako ppč. 44/7 o výměře 36 m2 a stpč. 856 o výměře 10 m2.

Zájemce: manželé M.

Zveřejněno bylo od 20. 7. 2021 do 4. 8. 2021

Jelikož byl prodej schválen již jednou v roce 2014, je třeba revokovat toto usnesení:

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 10/2014 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem částí pozemku stpč. 19/4 - zastavěná plocha a nádvoří -- zbořeniště k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 563 m2 označené dle geometrického plánu č. 1139-96/2013 jako stpč. 19/5 o výměře 10 m2 a ppč. 1421 o výměře 36 m2 manželům M. za cenu 4. 784,- Kč.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 -Usnesení č. 55 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej částí pozemku ppč. 44/6 -- trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 221 m2 označených dle geometrického plánu č. 1422-59/2021jako ppč. 44/7 o výměře 36 m2 a stpč. 856 o výměře 10 m2 manželům M. za cenu 13.800,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 -Usnesení č. 56 bylo schváleno

* Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-4000941/VB2, JN-Janov nad Nisou-ST.P.Č.114, SVOD+SS100 na pozemku ppč. 822/2 k. ú. Hraničná nad Nisou.

Z důvodu změny provedení el. přípojky (z protlaku na překop) se mění i cena za uzavření SoBS z 1.000,- Kč na 3.100,- Kč.

Proto je nutné revokovat usnesení minulé ( 19/2021) a přijmout nové.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 19/2021 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IZ-12-4000941/VB2 JN-Janov nad Nisou st.p.č. 114, SVOD+SS100 na pozemku ppč. 822/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 -Usnesení č. 57 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IZ-12-4000941/VB2 JN-Janov nad Nisou st.p.č. 114, SVOD+SS100 na pozemku ppč. 822/2 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 3.100 Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 -Usnesení č. 58 bylo schváleno

* Žádost o poskytnutí příspěvku na vybudování kanalizační přípojky k objektu čp. ... Hraničná nad Nisou.

- žadatel: pan H.

- délka kanalizační přípojky činí 56 m.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na vybudování kanalizační přípojky k objektu čp. ... Hraničná nad Nisou ve výši 16.800,- Kč panu H.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 -Usnesení č. 59 bylo schváleno

- Dále Mgr. David informuje zastupitele, že přišla informace od ÚZSVM -- o připravovaném prodeji pozemku ppč. 649/2- ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1472 m^2.^ Zcizení bude řešeno prostřednictvím elektronické aukce.

- zastupitelé se dohodli, že o tento pozemek se obec ucházet nebude

3. Rozpočtové změny

- Mgr. David seznámil zastupitele s následujícími rozpočtovými změnami:

Rozpočtová opatření:

OdPa Pol
P 3113 2122 43.869,- ZŠ odpisy
P 3113 2229 77.304,25 ZŠ mandatorní položky
P 4111 242.180,48 daně 98037
P 1039 2111 360.000,- dřevo
V 3113 6121 - 500.000,- oprava ZŠ
V 3113 5171 500.000,-
V 5512 5139 30.000,- hasiči
V 6171 5194 5.000,- dar babybox
V 5269 5229 200.000,- dar JM
V 2321 6121 250.000,- měření na odtoku
V 6171 6121 238.353,73

Příjem celkem: 723.353,73

Výdej celkem: 723.353,73

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření č. 3/2021

OdPa Pol
P 3113 2122 43.869,-
P 3113 2229 77.304,25
P 4111 242.180,48
P 1039 2111 360.000,-
V 3113 6121 - 500.000,-
V 3113 5171 500.000,-
V 5512 5139 30.000,-
V 6171 5194 5.000,-
V 5269 5229 200.000,-
V 2321 6121 250.000,-
V 6171 6121 238.353,73

Příjem celkem: 723.353,73

Výdej celkem: 723.353,73

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 -Usnesení č. 60 bylo schváleno

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že již na minulém ZO schválili usnesení č. 54/2021 ve znění ( ZO schvaluje poskytnutí finančního daru v souvislosti s živelní pohromou, která zasáhla území Jihomoravského kraje dne 24. 6. 2024, ve výši 200.000,- Kč. Konkrétní obdarovaný bude vytypován a finanční dar konkrétnímu obdarovanému bude schválen na příštím jednání ZO.) Komunikoval jsem se zástupcem Sdružení místních samospráv (SMSpro Jižní Moravu a bylo nám doporučeno využít jimi zřízené transparentní účty pro jednotlivé obce. Peníze z transparentních účtů budou převedeny na příslušné obce a ZO dané obce bude rozhodovat kam konkrétní prostředky nasměrovat. Byly doporučeny 4 nejvíce postižené obce Hrušky, Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves a případně účet bez názvu, kde prostředky budou využity dle potřebnosti a na základě rozhodnutí SMS na základě místní znalosti. V darovací smlouvě která je přiložena je uvedených všech pět účtů. Navrhuji vybrat si jeden konkrétní a prostřednictvím darovací smlouvy se Sdružením místních samospráv darovat. Mně se líbí možnost poslat peníze na nepojmenovaný účet, kde s místní znalostí bude rozděleno na potřebné věci, ale nechávám na zvážení a proto je ve smlouvě všech pět účtů.

- zastupitelé souhlasí s Mgr. Davidem

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou

1) rozhoduje o poskytnutí finančního daru ve výši 200.000,- Kč Sdružení místních samospráv z.s.

2) schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Janov nad Nisou a Sdružením místních samospráv z.s. o poskytnutí finančního daru ve prospěch účtu č. 6013196329/0800.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 -Usnesení č. 61 bylo schváleno

4. Různé

- Mgr. David seznámil zastupitele se stavem prací na jednotlivých stavbách, které se v obci provádějí.

5. Závěr

V 17,45 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 7. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: p. Pavel Pěnička, p. MUDr. Radek Fejgl

Zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h