Zápis - 09.11.2022

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou konaného dne 9. listopadu 2022

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Petra Davidová, Ing. Radek Jelínek, Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, Renata Mádlová, Lucie Petzová, Pavel Pěnička, Vendula Pospíšilová,

1. Zahájení.

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 9 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí Pospíšilová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí Petzová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení ze zasedání dne 7. září 2022:

Usnesení č. 74/2021 -- trvá

Usnesení č. 75/2021 - trvá
Usnesení č. 76/2021 - trvá
Usnesení č. 77/2021 - splněno
Usnesení č. 78/2021 - trvá
Usnesení č. 79/2021 - trvá
Usnesení č. 80/2021 - trvá
Usnesení č. 81/2021 -- splněno
Usnesení č. 82/2021 - splněno
Usnesení č. 83/2021 - revokace
Usnesení č. 84/2021- trvá
Usnesení č. 85/2021 - splněno
Usnesení č. 86/2021 - splněno
Usnesení č. 87/2021- splněno
Usnesení č. 88/2021 - splněno
Usnesení č. 89/2021 - splněno
Usnesení č. 90/2021 - splněno

Kontrola usnesení z ustavujícího zasedání:

Usnesení č. 91/2021 -- v platnosti

Usnesení č. 92/2021 - v platnosti
Usnesení č. 93/2021 - v platnosti
Usnesení č. 94/2021 - v platnosti
Usnesení č. 95/2021 - v platnosti
Usnesení č. 96/2021 - v platnosti
Usnesení č. 97/2021 - v platnosti
Usnesení č. 98/2021 - v platnosti
Usnesení č. 99/2021- v platnosti
Usnesení č. 100/2021 - v platnosti
Usnesení č. 101/2021 - v platnosti
Usnesení č. 103/2021 - v platnosti
Usnesení č. 104/2021- v platnosti
Usnesení č. 104/2021 - v platnosti

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu Ing. Jelínka a Mgr. Kulicha, zda mají, nebo obdrželi připomínky k minulému zápisu -- nemají, ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu

- zastupitelé nemají připomínky

- Mgr. David dává hlasovat o programu v tomto pořadí:

1. Zahájení (prezentace, volba ověřovatelů, volby návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu zasedání ZO, schválení programu)

2. Schválení jednacího řádu

3. Termíny ZO -- prosinec 2022 a 1.pololetí 2023: 14. 12. 2022

2023 -- 25. 1., 15. 2., 29. 3., 26. 4., 31. 5., 28. 6.

4. Schválení členů kontrolního a finančního výboru, komise obce

5. Volba určeného zastupitele

6. Inventarizace majetku obce za rok 2022

7. Schválení obřadního místa

8. Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Schválení jednacího řádu.

S ohledem na ustanovení § 96 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, navrhuje Mgr. David projednání a schválení návrhu Jednacího řádu Zastupitelstva obce Janov nad Nisou. Navrhované znění obdrželi zastupitelé v příloze důvodové zprávy.

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že do původního jednacího řádu byl vložen §14 Účast členů zastupitelstva formou videokonference a v něm bylo vyškrtnuto „či v případě jiného závažného důvodu". Tento paragraf byl do jednacího řádu vložen z důvodu, že by se opakovala situace předešlých let.

- zastupitelé se zněním Jednacího řádu takto souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou:

a) schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Janov nad Nisou

b) pověřuje starostu obce jeho zveřejněním na oficiálních www.janov-n-n.cz obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 105 bylo schváleno

3. Termíny ZO -- prosinec 2022 a 1.pololetí 2023 - (14. 12./2022; 25. 1., 15. 2., 29. 3., 26. 4., 31. 5., 28. 6./2023).

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh termínů konání zasedání zastupitelstva na prosinec 2022 a na 1. pololetí roku 2023 a to: (14. 12./2022; 25. 1., 15. 2., 29. 3., 26. 4., 31. 5., 28. 6./2023) - zastupitelé s návrhem souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na prosinec 2022 a na 1. pololetí roku 2023 a to na 14. 12./2022; 25. 1., 15. 2., 29. 3., 26. 4., 31. 5., 28. 6./2023 a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 106 bylo schváleno

4. Schválení členů kontrolního a finančního výboru, komise obce.

- pí. Vendula Pospíšilová -- předsedkyně Kontrolního výboru předložila zastupitelům důvodovou zprávu, ve které uvádí, že s ohledem na ustanovení § 117, § 118, § 119 zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění, navrhuje projednání a schválení členů kontrolního výboru a to pana Jaroslava Beneše a paní Veroniku Zelenka.

- zastupitelé s návrhem pí. Pospíšilové souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje 3-členný kontrolní výbor a volí členy: Jaroslava Beneše a Veroniku Zelenka.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 107 bylo schváleno

- p. Pěnička -- předseda Finančního výboru předložil zastupitelům důvodovou zprávu ve které uvádí, že s odkazem na ustanovení § 117, § 118, § 119 zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění, navrhuje projednání a schválení členů Finančního výboru a to Ing. Pavla Šarkovského, MUDr. Radka Fejgla, Ing. Radka Jelínka, Ing. Jana Čmejrka, p. Pavla Kittela a Ing. Petra Krátkého.

- zastupitelé s návrhem p. Pěničky souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje 7-členný finanční výbor a volí členy: Ing. Pavla Šarkovského, MUDr. Radka Fejgla, Ing. Radka Jelínka, Ing. Jana Čmejrka, Pavla Kittela, Ing. Petra Krátkého

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 108 bylo schváleno

- dále Mgr. David seznámil zastupitele se složením komisí:

Komise rozvoje a výstavby:

Předseda: Ing. Arch. Veronika Zahulová

Členové: Milena Kejzlarová

Petr Sodomka

Mgr. Marie Bürgerová

Martin Kohl

Komise péče o krajinu:

Předseda: Mgr. Adam Kulich

Členové: Vendula Pospíšilová

Mgr. Petra Davidová

Michal Surkov

Radek Nagy

Komise kulturní a sportovní:

Předseda: Ing. Petra Macháčková

Členové: Mgr. Ivo Šorm

Mgr. Lenka Jelínková

Petr Novák

Mgr. Svatopluk Čech

Miroslav Polák

Sbor pro občanské záležitosti:

Předseda: Lenka Vondrová

Členové: Marie Palenčárová

Mgr. Kateřina Václavíková

Michal Surkov

Olga Houžvičková

Ludmila Matěchová

5. Volba určeného zastupitele

- Mgr. David dále sděluje přítomným zastupitelům, že dne 1. listopadu 2022 byla doručena žádost z Magistrátu města Jablonec nad Nisou s žádostí o určení jednoho člena zastupitelstva obce, který bude pověřen vyřizováním agendy týkající se územního plánování obce Janov nad Nisou a bude spolupracovat s oddělením územního plánování při Magistrátu města Jablonec nad Nisou. Určený zastupitel bude v kontaktu s oddělením územního plánování při Magistrátu města Jablonec nad Nisou ve věcech pořizování Územních studií a podnětů na pořízení změn ÚP Janov nad Nisou.

- Mgr. David žádá zastupitele, aby podali návrhy

- zastupitelé navrhují pana starostu Mgr. Daniela Davida -- p. starosta souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou určuje pro kontakt s oddělením územního plánování při Magistrátu města Jablonec nad Nisou ve věci projednávání územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou pana Mgr. Daniela Davida.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 109 bylo schváleno

6. Inventarizace majetku obce za rok 2022

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh příkazu k provedení inventarizace za rok 2022 a seznamuje zastupitele s postupem, jak by měla být provedena

- Mgr. David konstatuje, že ZO Janov nad Nisou bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace za rok 2022 -- přílohu č. 1 směrnice Inventarizace

7. Schválení obřadního místa.

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že po každých komunálních volbách je třeba stanovit obřadní místo, den a dobu, kdy je možné na těchto místech oddávat. (po dohodě jde samozřejmě zvolit i jiný termín).

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou stanovuje jako obřadní místo pro oddávání zasedací místnost Obecního úřadu Janov nad Nisou, Janov nad Nisou č. p. 520 a prostor v kostele sv. Josefa v Loučné. Jako obřadní den stanovuje pátek a sobotu (mimo státní svátky) v době od 10.00 do 14.00 hodin.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 110 bylo schváleno

8. Závěr.

- na závěr Mgr. David žádá předsedy komisí, aby dodaly kontakty (telefon a maily) na všechny členy komisí

- dále sděluje, že na začátku ledna se bude konat jednání Finančního výboru, kde bude sestavován rozpočet obce. Proto prosí všechny zastupitele, aby dodali své návrhy a připomínky do rozpočtu a zároveň zve všechny zastupitele, aby se zúčastnili tohoto jednání.

- Mgr. Kulich zve všechny přítomné na rozsvěcení stromečku dne 26. 11. 2022 od 17,00 hodin.

- Mgr. David poté pozval přítomné i na advent v kostelíku v Loučné.

- na závěr ještě Mgr. David sděluje zastupitelům, že probíhala kontrola Katastrálního úřadu v obci a na jejím základě bylo doporučeno majitelům objektu Hraničná 191 vyřešit majetkové vztahy s obcí (část jejich stavby stojí na pozemku obce). Pro urychlení procesu, žádá zastupitele, zda souhlasí, aby si majitelé již nechali vypracovat geometrický plán.

- zastupitelé souhlasí

V 17.30 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 8. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Lucie Petzová, Vendula Pospíšilová

Zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h