Zápis - 27.04.2022

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 27. 4. 2022

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí. Vendula Pospíšilová, p. Michal Surkov

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 9 členů.

* Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Surkov byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Bürgerová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

* Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

* Kontrola usnesení z minulého zasedání:

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

* Schválení programu

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

2) Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou p.o. za rok 2021

3) Prodej majetku

4) Rozpočtové změny č. 2/2022

5) Stanovení počtu členů ZO Janov nad Nisou pro příští volební období

6) Různé

7) Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou p.o. za rok 2021

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 33 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 34. bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 35 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 36 bylo schváleno

3. *Prodej majetku

* Návrh prodeje pozemku ppč. 854/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 154 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou

Zájemce: M. S.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje, nechat vypracovat znalecký posudek

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 37 bylo schváleno

* Návrh prodeje části pozemku ppč. 832/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 372 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou

Zájemci: M. K. a M. K.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje, nechat vypracovat geometrický plán

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 38 bylo schváleno

* Žádost o směnu pozemků:

Zájemce: S. L. a I. L.

za

- část pozemku ppč. 124/4 – ostatní plocha o celkové výměře 3 291 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označený geometrickým plánem č. 697-1/2022 jako část a) o výměře 38 m2 v majetku S.L. a I.L.

- část pozemku ppč. 152/4 – trvalý travní porost o celkové výměře 3 697 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označený geometrickým plánem č. 697-1/2022 jako část c) o výměře 39 m2 v majetku S.L. a I.L.

za

- část pozemku ppč. 852/2 – ostatní plocha o celkové výměře 2 215 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označený jako 852/3 o výměře 73 m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou, IČ: 00262358.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 39 bylo schváleno

* Mgr. David dále sdělil přítomným, že obdržel odpověď na žádost o převedení areálu Janovské sokolovny a v souladu se bodem 2.3., písm. l) Stanov schvaluje TJ Sokol bezúplatný převod (darování) dále vymezeného majetku ve vlastnictví TJ Sokol Janov nad Nisou z.s. na Obec Janov nad Nisou IČ: 00262358, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou.

* Mgr. David dále sdělil přítomným, že obdržel žádost TJ Sokol o zrušení Zákazu zatížení a zcizení nemovitostí v majetku TJ Sokol ve prospěch Obce Janov nad Nisou

Důvodová zpráva:

Důvodem zrušení zákazu zatížení a zcizení Nemovitostí je žádost TJ Sokol a plánovaný bezúplatný převod některých z Nemovitostí nebo jejich částí z majetku TJ Sokol na obec Janov nad Nisou.

a) Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhoduje o zrušení zákazu zatížení a zcizení následujících nemovitých věcí ve vlastnictví TJ Sokol Janov nad Nisou:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(Mgr. Bürgerová)

- usnesení č. 40 bylo schváleno

Důvodová zpráva:

Na základě jednání mezi TJ Sokol Janov nad Nisou, z.s. a Obcí Janov nad Nisou došlo ze strany TJ Sokol Janov nad Nisou k souhlasu s bezúplatným převodem (darováním) níže označených nemovitých věcí, a to z důvodu, že jsou tyto využívány pro sportovní aktivity v obci s tím, že obec bude mít možnost komplexně řešit sportovní aktivity v obci; Zároveň obec již na předmětných nemovitých věcech prováděla v minulosti investice, kdy nabytím předmětných nemovitých věcí do majetku obce bude zajištěno, že obec tyto provádí do svého majetku.

V rámci darování si TJ Sokol Janov nad Nisou, z.s. vymínil právo na odstoupení od smlouvy případě, že by obec bez jeho souhlasu změnila způsob užívání předmětu daru.

a) Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje uzavření darovací smlouvy, na základě které obec bezúplatně nabyde do svého vlastnictví (přijme dar) od TJ Sokol Janov nad Nisou, z.s., IČO: 44223692, následující nemovité věci:

b) ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce Janov nad Nisou podpisem darovací smlouvy včetně souvisejících dokumentů (návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí)

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(Mgr. Bürgerová)

- usnesení č. 41 bylo schváleno

4. Rozpočtové změny č.2/2022

Rozpočtová opatření:

 OdPaPol  
V 3326 5223 790.000,- pomník
V 6171 5171 2.300.000,- tramvajová zastávka
V 3613 6121 - 1.600.000,- ordinace
V 6171 6121 - 1.490.000,-  
P 3639 3111 500.000,-  
V 2212 6121 500.000,-  

Příjem celkem: 500.000,-

Výdej celkem: 500.000,-

 OdPaPol 
V 3326 5223 790.000,-
V 6171 5171 2.300.000,-
V 3613 6121 - 1.600.000,-
V 6171 6121 - 1.490.000,-
P 3639 3111 500.000,-
V 2212 6121 500.000,-

Příjem celkem: 500.000,-

Výdej celkem: 500.000,-

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 42 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 43 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 44 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(Mgr. David)

- usnesení č. 45 bylo schváleno

5. Stanovení počtu členů ZO Janov nad Nisou pro příští volební období 2022 - 2026

Mgr. Daniel David sdělil, že se blíží termín komunálních voleb a povinností současného zastupitelstva je dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů stanovit počet členů Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na příští volební období a to nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí.

Navrhuji ponechat stávající počet členů ZO, tzn. 9 členů a proto si dovoluji navrhnout usnesení.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 46 bylo schváleno

6. Různé

7. Závěr

V 17.45 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 4. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr. Marie Bürgerová, Michal Surkov

zapsala: Romana Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h