Zápis - 30.03.2022

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2022

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí. Vendula Pospíšilová, p. Michal Surkov

Omluveni:

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 8 členů.

* Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- MUDr. Feigl byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 8PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí. Pospíšilová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

* Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

* Kontrola usnesení z minulého zasedání:

17.03 hod. přihází p. Surkov -- 9 členů

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu Mgr. Bürgerové a p. Pěničky zda mají nebo obdrželi připomínky k minulému zápisu - nemají, ani ostatní zastupitelé připomínky nemají.

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu

- zastupitelé nemají připomínky

- Mgr. David dává hlasovat o programu v tomto pořadí:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

2) Návrh úprav Berkovy louky

3) Prodej majetku

4) Rozpočtové změny č. 1/2022

5) Přidělování dotací v rámci dotačních fondů na rok 2022

6) Kaplička

7) Dodatky ke smlouvě s CSS Jablonec p.o.

8) Různé

9) Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Návrh úpravy Berkovy louky

- Mgr. David představil zastupitelům a přítomným občanům plán zlepšit sportovní a kulturní vyžití v obci a to na místech : Berkova louka viz. níže, „staré hřiště" - to by sloužilo jako venkovní tělocvična / posilovna, umístěny by byly jednoduché cvičební prvky a venkovní areál u Janovské sokolovny - ten by sloužil jako multifunkční sportoviště i s možností pořádání závodů.

Mgr. David předal slovo panu Vanerovi, který připravil studii zmíněných místech.

Celá úprava Berkovy louky by probíhala ve třech etapách:

Po představení studie proběhla diskuze s občany a zastupiteli, kteří se vyjadřovali ke studii a předkládali připomínky i vlastní nápady.

3. Prodej majetku

* Prodej pozemků:

- ppč. 36/8- ostatní plocha o výměře 140 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

- ppč. 44/6- trvalý travní porost o výměře 175 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemci: J.V.

Z.P.

Zveřejnění prodeje: od 20. 12. 2021 do 4. 1. 2022

Cena dle znaleckého posudku činí: 220.000,- Kč.

Cena za vypracování znaleckého posudku: 1.500,- Kč

Na prodej těchto pozemků byla vyhlášena obálková metoda s minimální kupní cenou 222.000,- Kč

Byly dodány dvě nabídky: Z.P. nabídl částku 261.079,- Kč a J.V. nabídl cenu 555.000,- Kč.

Návrh usnesení:

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku - ppč. 36/8- ostatní plocha o výměře 140 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a ppč. 44/6- trvalý travní porost o výměře 175 m2 v k. ú. Janov nad Nisou J.V. za cenu 555.000,- Kč.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 22 bylo schváleno

* Žádost o směnu pozemků:

Zájemce: S.L. a I.L.

- část pozemku ppč. 124/4 -- ostatní plocha o celkové výměře 3 291 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označený geometrickým plánem č. 697-1/2022 jako část a) o výměře 38 m2 v majetku SJM S.L. a I.L.

- část pozemku ppč. 152/4 -- trvalý travní porost o celkové výměře 3 697 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označený geometrickým plánem č. 697-1/2022 jako část c) o výměře 39 m2 v majetku SJM S.L. a I.L.

za

- část pozemku ppč. 852/2 -- ostatní plocha o celkové výměře 2 215 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označený jako 852/3 o výměře 73 m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou, IČ: 00262358.

Návrh usnesení:

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním směny pozemků takto:

- část pozemku ppč. 124/4 -- ostatní plocha o celkové výměře 3 291 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označený geometrickým plánem č. 697-1/2022 jako část a) o výměře 38 m2 v majetku SJM S.L. a I.L.

- část pozemku ppč. 152/4 -- trvalý travní porost o celkové výměře 3 697 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označený geometrickým plánem č. 697-1/2022 jako část c) o výměře 39 m2 v majetku SJM S.L. a I.L.

za

- část pozemku ppč. 852/2 -- ostatní plocha o celkové výměře 2 215 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označený jako 852/3 o výměře 73 m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou, IČ: 00262358.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 23 bylo schváleno

4. Rozpočtové změny č. 1/2022

- Mgr. David seznámil zastupitele s následujícími rozpočtovými změnami:

Předkládá : Eva Hobzová

Rozpočtová opatření:

OdPa Pol
P 1122 576.080,- DPPO
P 1337 - 1.000.000,- odpad
P 1345 1.000.000,- odpad
V 3113 6121 - 600.000 ,-
V 3113 5171 600.000,-;
V 6399 5365 576.080,- DPPO
V 6320 5362 4.320,- silniční daň
V 5213 5139 4.620,- antigen
V 6402 5364 4.756,- vratka za volby
V 6171 6121 - 2.013.696,-
V 2212 6121 2.000.000,- komunikace

Příjem celkem: 576.080,-

Výdej celkem: 576.080,-

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření č. 1/2022

OdPa Pol
P 1122 576.080,-
P 1337 - 1.000.000,-
P 1345 1.000.000,-
V 3113 6121 - 600.000 ,-
V 3113 5171 600.000,-;
V 6399 5365 576.080,-
V 6320 5362 4.320,-
V 5213 5139 4.620,-
V 6402 5364 4.756,-
V 6171 6121 - 2.013.696,-
V 2212 6121 2.000.000,-

Příjem celkem: 576.080,-

Výdej celkem: 576.080,-

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 24 bylo schváleno

5. Přidělování dotací v rámci dotačních fondů na rok 2022

- Mgr. David informoval přítomné zastupitele o jednání Komise pro kulturu a sport, která na svém jednání posoudila všechny žádosti o poskytnutí účelové neivestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2022, jehož výsledkem je předložená tabulka s rozdělenými finančními prostředky:

žadatel Sídlem/ bydlištěm IČ/datum nar. projekt výše podpory
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov n. N. 448 60253541 Advent 14.733,- Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4, Jablonec n. N. 79481 Mariánská pouť 8.333,- Kč
A.K. Rozsvěcení vánočního stromu 3.000,- Kč
A.K. Svatováclavská stezka odvahy 6.500,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Memoriál Jaroslava Sasky 8.708,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj Open 12.417,- Kč
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 22608737 Janovských 11 a 19 km, běh a turistický pochod 14.000,- Kč
M.S. Čarodějnice 5.500,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2022 níže uvedeným žadatelům na projekt ve výši:

žadatel Sídlem/ bydlištěm IČ/datum nar. projekt výše podpory
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov n. N. 448 60253541 Advent 14.733,- Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4, Jablonec n. N. 79481 Mariánská pouť 8.333,- Kč
A.K. Rozsvěcení vánočního stromu 3.000,- Kč
A.K. Svatováclavská stezka odvahy 6.500,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Memoriál Jaroslava Sasky 8.708,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj Open 12.417,- Kč
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 22608737 Janovských 11 a 19 km, běh a turistický pochod 14.000,- Kč
M.S. Čarodějnice 5.500,- Kč

a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadatelem

- Mgr. Kulich konstatuje, že je zde ve střetu zájmů

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

( Mgr. A. Kulich)

-Usnesení č. 25 bylo schváleno

- Mgr. David informoval přítomné zastupitele o jednání Komise pro kulturu a sport. Komise na svém jednání dále posoudila všechny žádosti o poskytnutí účelové neivestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2022, jehož výsledkem je předložená tabulka s rozdělenými finančními prosředky:

Žadatel Adresa Počet členů Výše podpory
Školní sportovní klub v Janově n.N. Janov nad Nisou 374, 468 11 96 20.000 Kč
TJ Sokol Janov nad Nisou Janov nad Nisou 504, 468 11 111 32.500 Kč
SKI Janov-Bedřichov Loučná 90, 468 11 Janov n.N 52 17.500 Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Podpora činnosti NNO 2022 v Janově nad Nisou níže uvedeným žadatelům ve výši:

Žadatel Adresa Počet členů Výše podpory
Školní sportovní klub v Janově n.N. Janov nad Nisou 374, 468 11 96 20.000 Kč
TJ Sokol Janov nad Nisou Janov nad Nisou 504, 468 11 111 32.500 Kč
SKI Janov-Bedřichov Loučná 90, 468 11 Janov n.N 52 17.500 Kč

a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 26 bylo schváleno

- Mgr. David předložil zastupitelům žádost od Hospice sv. Zdislavy, o.p.s se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec -- Perštýn na finanční příspěvek ve výši 6.845- Kč.

Návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou :

a) schvaluje finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec -- IV Perštýn ve výši 6.845,- Kč

b) schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s.

c) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem s. Zdislavy, o.p.s.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 27 bylo schváleno

- Mgr. Daniel David informuje zastupitele o žádosti Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody o příspěvek 5.000,- Kč z rozpočtu obce Janov nad Nisou na projekt Zvýšení retence vody v Národní rezervaci Rašeliniště Jizery.

Návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Janov nad Nisou ve výši 5.000,- Kč pro Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody, se sídlem Vaňurova 465/20 Liberec 3 na projekt: Zvýšení retence vody v Národní rezervaci Rašeliniště Jizery.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 28 bylo schváleno

- Mgr. Daniel David informuje zastupitele o žádosti Linky bezpečí, z.s., o příspěvek 7.500,- Kč z rozpočtu obce Janov nad Nisou.

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo rozhoduje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 7.500,- Kč pro Linku bezpečí z.s.

hlasování: PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE 9

- Usnesení nebylo schváleno

- Mgr. David předkládá zastupitelům žádost Fokus Liberec o.p.s., IČ: 467 49 411, Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec 15 o individuální dotaci na sociální službu „Domov se zvláštním režimem" na období od 1. 1. 2022-- 31. 12. 2022 ve výši 120.000,- Kč.

Návrh usnesení: ZO obce Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Janov nad Nisou ve výši 20.000,- Kč pro Fokus Liberec o.p.s., se sídlem Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec 15 na sociální službu domov se zvláštním určením.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 29 bylo schváleno

6. Kaplička

- Mgr. David informoval zastupitele, že v materiálech na zasedání dostali žádost od J.R. na uzavření smlouvy o provozování občerstvení „ Kaplička" Hrabětice 453, v obci Janov nad Nisou.

Po diskuzi se zastupitelé dohodli na sepsání nové smlouvy s J.R. na provozování občerstvení „Kaplička" na Hraběticích. Smlouva bude sepsána na dobu neurčitou s půlroční výpovědní lhůtou.

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu „Kapličky" předem danému zájemci J.R., z důvodu přechodu nájemní smlouvy po zesnulém manželovi a nutnosti změny živnostenského oprávnění.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 30 bylo schváleno

7. Dodatky ke smlouvě s CSS Jablonec nad Nisou p.o.

- Mgr. David informuje zastupitele, že z důvodu nové kalkulace nákladů na hodinu práce pečovatelky, je třeba uzavřít nové dodatky č. 5 ke smlouvám s Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou.

Návrh usnesení:

ZO Janov nad Nisou schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě s Centrem sociálních služeb o poskytování pečovatelské služby pro obyvatele obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 -Usnesení č. 31 bylo schváleno

Návrh usnesení:

ZO Janov nad Nisou schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě s Centrem sociálních služeb o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 32 bylo schváleno

8. Různé

*V diskuzi představil za Komisi péče o krajinu Mgr. Kulich, plány na renovaci lipové aleje na Trniště, která je částečně i v lese a informoval přítomné, že je v plánu obnova stromů na místním hřbitově.

*Dále představil cenovou nabídku na rekonstrukci bývalé tramvajové zastávky a zdůraznil její historickou výjimečnost. Cenová nabídka je na částku 1.832.000,- Kč bez DPH. V diskuzi se přítomní vyjadřovali pro i proti zachování zastávky, výstavbu její repliky. Po vyslechnutí názorů, nechal Mgr. David hlasovat o zachování a rekonstrukci tramvajové zastávky.

Návrh ZO obce Janov nad Nisou schvaluje záměr rekonstrukce tramvajové zastávky v částce 1.832.000,- bez DPH.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(Mgr. D. David)

Usnesení se schválením vybrané firmy bude na příštím zasedání ZO Janov nad Nisou.

*Dále probíhala diskuze o celkové podobě prostranství u bývalého kina. Znovu se otevřelo téma o zbourání či ponechání domu č.p. 517, o jeho prodeji či pozdějším využití i o vysoké ceně při případné rekonstrukci. Všichni se shodli, že stav domu je odstrašující i díky tomu, že je místě příjezdu do obce.

9. Závěr

V 19.40 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 3. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David Renata Mádlová

starosta obce místostarostka obce

ověřovatelé: MUDr. Radek Fejgl, Vendula Pospíšilová

zapsala: Romana Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h