Zápis - 26.01.2022

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 1. 2022

Přítomni: Mgr. Daniel David, p. Pavel Kittel, pí. Renata Mádlová, pí. Vendula Pospíšilová, p. Mgr. Marie Bürgerová, Mgr. Adam Kulich

Omluveni: p. P. Pěnička, Michal Surkov, MUDr. Radek Fejgl

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 6 členů.

* Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí. Pospíšilová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen ověřovatelem zápisu

* Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí. Mádlová byla zvolena členem návrhové komise

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

* Kontrola usnesení z minulého zasedání:

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

* Schválení programu

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

2) Schválení rozpočtu na rok 2022

3) Prodej majetku

4) Dotační fond – podpora organizace sportovních, kulturních a volnočasových aktivit na území obce Janov nad Nisou v roce 2022

5) Dotační fond – podpora činnosti NNO v Janov nad Nisou v roce 2022

6) Různé

7) Závěr

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Schválení rozpočtu na rok 2022

Takto schválený rozpočet představuje:

příjmy celkem: 26 280 173‬ Kč‬‬

výdaje celkem: 47 547 909,14 Kč

financování + 21 267 744,14 Kč

v tom: zapojení prostředků minulých let (pol. 8115) + 22 267 752,14

splátky dlouhodobých závazků (pol. 8124) - 1 000 008,00 Kč

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 1 bylo schváleno

Mgr. David si domluví s farností schůzku, kde návrh projednají.

Rozpočtová změna č. 6/2021

Rozpočtová opatření:

OdPa Pol
P 1111 590.000,- daně
P 1112 200.000,- daně
P 1113 190.000,- daně
P 1121 2.105.000,- daně
P 1211 3.020.000,- daně
P 1337 17.160 ,- odpad
P 1341 5.150,- poplatek za psy
P 1511 103.000,- daně
P 4121 67.787,- za policii
P 4213 85.976,- dotace 130589518
P 4213 48.362,- dotace 130189517
P 4216 1.510.266,- dotace 17508
P 1039 2111 384.000,- dřevo
P 3632 2111 -560 hroby
P 3722 2112 3.328,- pytle
P 3725 2324 11.000,- Ekokom
P 6171 2321 1.700,- dar
V 2321 6121 70.000,- ČOV
V 3421 6121 - 134.338,- pumptrack
V 3421 6121 85.976,- pumptrack 130589518
V 3421 6121 48.362,- pumptrack 130189517
V 3314 5021 1.000,- knihovna
V 3631 5169 61.500,- VO
V 3631 6121 - 20.000,- VO
V 3722 5139 111.366,- pytle
V 3722 5169 69.000,- odpad
V 5311 5169 6.000,- policie
V 5512 5137 - 8.200,- hasiči
V 5512 5139 8.200,- hasiči
V 6112 5023 66.900,- mzdy ZO
V 6112 5032 6.100,- VZP
V 6171 5021 31.000,- odměny
V 6171 5139 9.000,- materiál
V 6171 5151 3.000,- vodné
V 6171 5161 1.000,- poštovné
V 6171 5171 2.000,- opravy
V 6171 5181 5.642,- provozní záloha
V 6171 5321 5.000,- přestupky
V 6310 5163 3.000,- poplatky
V 6171 6121 7.911.781,-

Příjem: 8.343.289,-

Výdej: 8.343.289,-

3. Prodej majetku

Žádost o prodej pozemku ppč. 1470/1- trvalý travní porost o výměře 2 568 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou

Zájemce: L. R. a P. R.

Dle ÚP zastavitelný pozemek

Vyjádření komise: Členky komise se byly podívat na pozemek a doporučují ho nechat celý – pro jeden RD. Komise prodej doporučuje, navrhuje nechat vypracovat znalecký posudek. Pozemek bude prodáván s podmínkou z usnesení č. 12/2016.

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 2 bylo schváleno

*Žádost o prodej pozemků:

Zájemce: M. D.

Dle ÚP zastavitelné pozemky

Vyjádření komise: Komise prodej nedoporučuje

*Žádost o prodej pozemků:

Zájemce: Geosan Development a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín

Dle ÚP zastavitelné pozemky- plochy pro bydlení, bydlení v bytových domech

Vyjádření komise: komise ponechává rozhodnutí na zastupitelstvu

Než budou pozemky nabídnuty k prodeji z Územního plánu Janov nad Nisou vyplývá povinnost nechat vypracovat na tuto lokalitu územní studii.

* Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na uložení kanalizačního potrubí v pozemku ppč. 347/4 k. ú. Janov nad Nisou

Žadatel: M. J.

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy a navrhuje cenu 1.500,- Kč.

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 3 bylo schváleno

* Prodej pozemku ppč. 1337/2 – ostatní plocha o výměře 135 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: P. S.

Vyjádření komise: Komise prodej doporučuje

(znalecký posudek byl již vypracován, když o pozemek žádal jiný zájemce, který od prodeje nakonec odstoupil)

(cena dle znaleckého posudku činí 81.000,- Kč)

Zveřejnění prodeje: od 20. 12. 2021 do 4. 1. 2022

Odloženo na další zastupitelstvo obce Janov nad Nisou

* Žádost pana P. Š. o změnu kupujícího na kupní smlouvě.

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 217/19 – ostatní plocha o výměře 66 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou a pozemku ppč. 900 ostatní plocha o výměře 22 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou panu P. Š. za cenu 44.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 4 bylo schváleno

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 217/19 – ostatní plocha o výměře 66 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou a pozemku ppč. 900 ostatní plocha o výměře 22 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou manželům P. Š. a I. Š. za cenu 44.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 5 bylo schváleno

* Z důvodu změny označení prodávaných pozemků panu T. L. je třeba revokovat usnesení č. 72/2018 a přijmout nové.

hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 2

( Mgr. Bürgerová, P. Kittel)

- usnesení nebylo schváleno

4. Dotační fond – podpora organizace sportovních, kulturních a volnočasových aktivit na území obce v roce 2021

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 6 bylo schváleno

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 7 bylo schváleno

5. Dotační fond – podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou v roce 2022

vyhlášení programu k předkládání žádostí o příspěvek včetně povinných příloh k předkládání žádosti na rok 2022 „Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2022" s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 85.000,-Kč.

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 8 bylo schváleno

6. Různé

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 9 bylo schváleno

7. Závěr

V 18.hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 1. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Vendula Pospíšilová, Pavel Kittel

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h