OZV 3/2021 - o místním poplatku za odkládání odpadu

OBEC Janov nad Nisou
Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou

Obecně závazná vyhláška obce Janov nad Nisou č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou se na svém zasedání dne 30.6.3021 usnesením č. 53/2021 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Janov nad Nisou touto vyhláškou zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dále jen „poplatek“).

 2. Správcem poplatku je obecní úřad Janov nad Nisou (dále jen „správce poplatku").[1]

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

 1. Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.[2]

 2. Poplatníkem poplatku je[3]

  a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo

  b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

 3. Plátcem poplatku je[4]

  a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo

  b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.

 4. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka[5].

 5. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.[6]

Čl. 3

Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.[7]

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 1. Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku. Pozbytí postavení plátce ohlásí plátce poplatku správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

 2. V ohlášení plátce poplatku uvede[8]

  a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

  b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,

  c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí a počet poplatníků majících v ní bydliště.

 3. Plátce poplatku, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[9]

 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[10]

 5. Není-li plátce, plní ohlašovací povinnost poplatník.[11]

Čl. 5

Základ poplatku[12]

 1. Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka.

 2. Objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na kalendářní měsíc připadající na poplatníka je

  a) podíl objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc a počtu fyzických osob, které v této nemovité věci mají bydliště na konci kalendářního měsíce, nebo

  b) kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba.

 3. Minimální základ dílčího poplatku činí 60 I.

Čl. 6

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 0,65 Kč za litr.

ČI. 7

Výpočet poplatku[13]

 1. Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce, na jejichž konci

  a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo

  b) neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, že poplatníkem je vlastník této nemovité věci.

 2. Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu dílčího poplatku zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby pro tento základ.

Čl. 8

Splatnost poplatku

 1. Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku:

  a) za období od 1. ledna do 30. června nejpozději do 15. července téhož kalendářního roku,

  b) za období od 1. července do 31. prosince nejpozději do 15. ledna bezprostředně následujícího kalendářního roku.

 2. Není-li plátce poplatku, zaplatí poplatek ve lhůtě podle odstavce 1 poplatník.12

Čl. 9

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[14]

 2. Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.[15]

 3. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[16]

Čl. 10

Společná ustanovení

 1. Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.[17]

 2. Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.[18]

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2022.

Renata Mádlová, místostarosta

Mgr. Daniel David, starosta


[1] § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích

[2] § 10j zákona o místních poplatcích

[3] § 10i zákona o místních poplatcích

[4] § 10n odst. 1 zákona o místních poplatcích

[5] § 10n odst. 2 zákona o místních poplatcích

[6] § 10p zákona o místních poplatcích

[7] § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích

[8] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[9] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[10] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[11] Absencí plátce je míněna situace, kdy je osoba poplatníka a plátce totožná (např. vlastník nemovité věci, v níž nemá nikdo bydliště) a jedná tudíž pouze v postavení poplatníka.

[12] § 10k ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích

[13] § 10m ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích

[14] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[15] § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[16] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h