Nařízení 1/2015 - zákaz podomního prodeje

Obec Janov nad Nisou

Nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou se na svém zasedání dne 25. února 2015 usnesením č. 18/2015 usneslo vydat na základě § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 a § 102 odst. 4  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Předmět nařízení

Předmětem a účelem tohoto nařízení je zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území obce Janov nad Nisou mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) a prodej bez prodejního zařízení bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k němu.

Čl. 2

Základní pojmy

Podomní prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení a prodej zboží, nabízení a poskytování služeb mimo určené provozovny v objektech určených k bydlení, ubytování a rekreaci bez předchozí objednávky.

Pochůzkový prodej se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení a prodej zboží, nabízení a poskytování služeb mimo určené provozovny na veřejném prostranství s použitím přenosného nebo neseného zařízení, anebo přímo z ruky. Není rozhodující, zda poskytovatel se přemisťuje nebo postává na místě.

Čl. 3

Je zakázáno

Podomní a pochůzkový prodej na území obce Janov nad Nisou je zakázán.

Čl. 4

Kontrola a sankce

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádějí strážníci obce Janov nad Nisou. Porušení se postihuje podle zvláštních předpisů2).

Čl. 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlova
místostarostka obce

1)Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  ve znění pozdějších předpisů

2)Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve  znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h