OZV 1/2016 - doba nočního klidu

OBEC JANOV NAD NISOU

ZASTUPITELSTVO OBCE JANOV NAD NISOU

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou se na svém zasedání dne 14. prosince 2016 usnesením č. 106/2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší.

Čl. 2

Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.1)

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší

 1. Stanovují se výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu stanovena dobou kratší:
  1. v noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku je doba nočního klidu vymezena dobou od 01:00 hodin do 06:00 hodin,
  2. v době konání akce „Pálení čarodějnic“, která se každoročně koná v měsíci dubnu je doba nočního klidu vymezena v noci ze dne konání akce na den následující dobou od 00.00 hodin do 06.00 hodin.
  3. v době konání akce „Janovský jarmark“, která se každoročně koná v měsíci červnu je doba nočního klidu vymezena:
   i. v noci z pátku na sobotu dobou od 00:00 do 06:00 hodin,
   ii. v noci ze soboty na neděli dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin,
  4. v době konání akce „Loučení s prázdninami“, která se každoročně koná v měsíci srpnu je doba nočního klidu vymezena v noci ze dne konání akce na den následující dobou od 00:00 hodin do 06:00 hodin.
 2. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 písm. b), písm. c) a písm. d) tohoto článku bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 10 dnů před datem konání.

Čl. 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o úpravě doby nočního klidu, ze dne 26. června 2013.

Čl. 5

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Renata Mádlová
místostarostka obce

Mgr. Daniel David
starosta obce


1) Dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“.

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h