07.09.2018 - Informace k návrhu územního plánu

Otázka

Žadatel na základě informačního zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádá obec Janov nad Nisou, aby mu poskytla podklady k novému územnímu plánu, který má být projednán dne 19.9.2018 na zastupitelstvu, a to v rozsahu:

1. Zadání územního plánu schválené zastupitelstvem obce Janov nad Nisou (§47 odst. 5 SZ).
2. Pokyny obce Janov nad Nisou pro zpracování návrhu územního plánu (§6 odst. 5 písm. b SZ)
3. Pokyny obce Janov nad Nisou pro zpracování návrhu územního plánu po veřejném projednání (§51 dost. 3 SZ)
4. Návrh územního plánu, který bude zastupitelstvo obce Janov nad Nisou dne 19.9.2018 schvalovat, jak bylo avizováno na zastupitelstvu dne 5.9.2018.
5. Další informace, které byly či budou poskytnuty zastupitelům pro jednání zastupitelstva dne 19.9.2018 k schválení nového územního plánu obce.

Reichenberg z.s.

Odpověď

1. Zadání územního plánu schválené zastupitelstvem obce Janov nad Nisou (§47 odst. 5 SZ)

Upravený návrh zadání schválený ZO Janov nad Nisou usn. č. 57/2010 dne 8.9.2010 (§ 47 odst. 5 SZ) v příloze č. 1

2. Pokyny obce Janov nad Nisou pro zpracování návrhu územního plánu (§6 odst. 5 písm. B SZ)

Nebyly zpracovány pokyny pro zpracování návrhu územního plánu po projednání konceptu dle SZ. Koncept ÚP Janov nad Nisou byl zpracován, ale nebyl projednán. V r. 2013 proběhla novela SZ, která koncept územního plánu vypustila a koncept územního plánu byl transformován na návrh územního plánu v souladu s novelou SZ v aktuálním znění. Návrh územního plánu byl zpracován dle upraveného návrhu zadání schváleného ZO Janov nad Nisou. Vzhledem k tomu, že nebyl projednán koncept územního plánu, nebyly zpracovány ani pokyny pro zpracování návrhu územního plánu. Byly zpracovány Instrukce k dopracování návrhu ÚP Janov nad Nisou k veřejnému projednání. Viz příloha č. 2. Ve fázi společného jednání o návrhu také nebyl zpracován návrh pokynů pro zpracování nového územního plánu dle § 51 odst. 3 (viz níže bod. 3).

3. Pokyny obce Janov nad Nisou pro zpracování návrhu územního plánu po veřejném projednání (§51 odst. 3 SZ)

Dle §51 SZ pokyny pro zpracování návrhu územního plánu zpracovává pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, nikoli obec. Lze dále konstatovat, že §51 se týká fáze návrhu územního plánu, tedy společného jednání o návrhu, nikoliv řízení o územním plánu, tedy veřejného projednání návrhu územního plánu. Pokyny dle §51 odst. 3 SZ nebyly zpracovány, protože v případě pořizování návrhu Územního plánu Janov nad Nisou pořizovatel po vyhodnocení výsledků společného jednání došel k závěru, že není třeba pořídit zcela nový návrh územního plánu, ale proto zajistil pouze upravení návrhu územního plánu dle §51 odst. 1 SZ. „Instrukce k úpravě návrhu před opakovaným veřejným projednáním“ jsou v příloze č.3a a „Dodatek k instrukcím k dopracování návrhu ÚP Janov nad Nisou k opakovanému veřejnému projednání“ je v příloze č. 3b (tj. instrukce pro dopracování návrhu po veřejném projednání). Navíc v příloze č. 3c naleznete „Instrukce k dopracování ÚP Janov nad Nisou po opakovaném veřejném projednání“.

4. Návrh územního plánu, který bude zastupitelstvo obce Janov nad Nisou dne 19.9.2018 schvalovat, jak bylo avizováno na zastupitelstvu dne 5.9.2018.

Návrh, který obdrželi zastupitelé obce před jednáním Zastupitelstva obce, je shodný se schváleným ÚP Janov nad Nisou, který je zveřejněn na webu obce viz. odkaz http://www.janov-n-n.cz/cz/obecni-urad/uzemni-plan.html v sekci Nový územní plán Janov nad Nisou.

5. Další informace, které byly či budou poskytnuty zastupitelům pro jednání zastupitelstva dne 19.9.2018 k schválení nového územního plánu obce.

Jedná se o program ZO příloha č. 4a, dále materiál k bodu č. 2 jednání ZO jsou v příloze č.4b a materiál k bodu č. 3 jednání ZO jsou v příloze č.4c

Mgr, Daniel David
starosta obce Janov nad Nisou

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h