Usnesení - 26.02.2014

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 26. února 2014

Usnesení č. 10/2014

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem částí pozemku stpč. 19/4  - zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 563 m2 označené dle geometrického  plánu  č. 1139-96/2013  jako  stpč.  19/5  o výměře 10 m2 a ppč. 1421 o výměře 36 m2 manželům  M. bytem  Praha  za  cenu  4. 784,- Kč

Usnesení č. 11/2014

ZO Janov nad Nisou souhlasí  se zveřejněním záměru prodeje:

- části pozemku ppč. 264/3 – trvalý travní porost  k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 80 m2  označené dle GP č. 577-682/2013 a 1131-682/2013 jako 264/10 – ostatní plocha o výměře 43 m2

- části pozemku ppč. 264/5 – ostatní plocha k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 110 m2 označené dle GP č. 577-682/2013 a 1131-682/2013 jako 264/13 – ostatní plocha o výměře 38 m2

- části pozemku ppč. 64/3 – trvalý travní porost k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 508 m2 označené dle GP č. 577-682/2013 a 1131-682/2013 jako 64/5 – ostatní plocha o výměře 5 m2

- části pozemku ppč. 1323 – ostatní plocha k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 2 162 m2 označené dle  GP č. 577-682/2013 a 1131-682/2013 jako 1323/2 – ostatní plocha o výměře 520 m2

- pozemku ppč. 63/1 – trvalý travní porost  k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 66 m2

- pozemku ppč. 750/3 – trvalý travní porost k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 120 m2

a navrhuje minimální kupní cenu 40,- Kč/m2.

Usnesení č. 12/2014

ZO Janov nad Nisou souhlasí s odhadovanou částkou ve výši 74. 500,- Kč za darovaný pozemek ppč. 1297/1 o výměře 149 m2 – ostatní plocha, který darovali manželé H. Obci Janov nad Nisou.

Usnesení č. 13/2014

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemků stpč. 19/4 a ppč. 44/1 v k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 14/2014

ZO Janov nad Nisou odvolává členy správní rady Janovské o. p. s. pana Romana Vitvara, Jana Tkáče a Daniela Davida a členy dozorčí rady pana Petra Mlejnka, Pavla Šarkovského a Jana Telenského k 25. lednu 2014.

Usnesení č. 15/2014

ZO Janov nad Nisou jmenuje členy správní rady Janovské o. p. s. pana Romana Vitvara, Jana Tkáče a Daniela Davida a členy dozorčí rady Janovské o. p. s. pana Petra Mlejnka, Radka Jelínka a Milana Krištofa k 26. lednu 2014.

Usnesení č. 16/2014

ZO Janov nad Nisou schvaluje náklady na vodné v roce 2013 ve výši 38,70 Kč/m3 s DPH (  33,65 Kč/ m3 bez DPH) a náklady na stočné v roce 2013 ve výši  43,58 Kč/m3 s DPH ( 37,89  Kč /m3 bez DPH).

Usnesení č. 17/2014

ZO Janov nad Nisou schvaluje cenu vodného  a stočného pro rok 2014 ve výši - vodné 39,09  Kč/m3 včetně DPH a stočné 44,02- Kč/m3  včetně DPH.

Usnesení č. 18/2014

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování  příspěvku na neinvestiční výdaje provozu školského zařízení s obcí Bedřichov.

Usnesení č. 19/2014

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce jednáním s Equa bank o zhodnocení depozita ve výši  6 mil. Kč.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h