Usnesení - 14.12.2016

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 14. prosince 2016

Usnesení č. 95/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2017 a to na 25.1.; 22.2.; 29.3.; 26.4.; 31.5.; 28.6..

Usnesení č. 96/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje vypracování geometrického plánu na oddělení části pozemku ppč. 717/2 k. ú. Hraničná nad Nisou a  vypracování znaleckého posudku na studnu na pozemku ppč. 717/2 k. ú. Hraničná nad Nisou a schvaluje záměr prodeje studny na pozemku  ppč. 717/2 k. ú. Hraničná nad Nisou.

Usnesení č. 97/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku ppč. 627/4 – lesní pozemek o celkové výměře 27.682 m2 v  k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1243-249/2016 jako 627/5 o výměře 341 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2 + cenu za lesní porost, náklady na vyhotovení znaleckého posudku a náklady na vyhotovení geometrického plánu.

Usnesení č. 98/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1366/1 ostatní plocha,  ostatní komunikace o celkové výměře 2 811 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1236-060/2016 jako 1366/3 o  výměře 90 m2 panu MUDr. M. K., bytem ..... za cenu 25.300,- Kč.

Usnesení č. 99/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku ppč. 59 k. ú. Hraničná nad Nisou s Lesy ČR, s. p..

Usnesení č. 100/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 79/2016 ve znění: „ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 321/16 – lesní pozemek o celkové výměře  18 419 m2 označené dle GP č.  1227-172/2016 jako 321/17 o výměře 207 m2 Hlavnímu městu Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00  Praha za cenu 62.100,- Kč bez DPH.“.

Usnesení č. 101/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 321/16 – lesní pozemek o celkové výměře  18 419 m2 označené dle GP č.  1227-172/2016 jako 321/17 o výměře 207 m2 Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68  Praha 1, IČ 00063410 za cenu 62.100,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 102/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Akční plán na rok 2017, Akční plán je doplňujícím dokumentem 3. komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 – 2019 .

Usnesení č. 103/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 1/12 roku 2016 na krytí nejnutnějších výdajů do doby schválení rozpočtu na rok 2017.

Usnesení č. 104/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2016. ZO pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v lednu 2017.

Usnesení č. 105/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření:

OdPa Pol ÚZ
P 4111 - 5.791 dotace volby vratka 98193
V 6115 5169 5.791 dotace volby vratka 98193
P 4122 281.627,50 dotace na MK
V 6171 6121 281.627,50
P 3612 3112 873.300 prodej domu
V 6171 6121 873.300

Příjem celkem: 1.149.136,50
Výdej celkem: 1.149.136,50.

Usnesení č. 106/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o nočním klidu.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

Zapsala: Lenka Jelínková 

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h