Usnesení - 25.05.2016

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 25. května 2016

Usnesení č. 36/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje Závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2015 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad a zároveň bere na vědomí, že nebyly zjištěny žádné závažné chyby.

Usnesení č. 37/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje Účetní závěrku k 31. 12. 2015.

Usnesení č. 38/2016

ZO Janov nad Nisou

- bere na vědomíinformaci o snaze Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále jen DPMLJ) žádat o podporu v rámci specifického cíle 1.2 ROP v aktivitě „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ a „Telematika pro veřejnou dopravu“ (ve specifikaci v důvodové zprávě);

- schvalujev kontextu s tímto projektem DPMLJ úmysl financování dopravní obslužnosti zajišťované DPMLJ jako vnitřním provozovatelem s účinností od 1. 1. 2020 na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, a to na dobu deseti let, minimálně za podmínek a v rozsahu dopravní obslužnosti zajišťované smluvně tímto podnikem pro svazek obcí Dopravní sdružení obcí Jablonecka pro rok 2016;

- ukládá starostovi obce Janov nad Nisou, deklarovat tento úmysl  ve svazku obcí Dopravní sdružení obcí Jablonecka pro rok 2016 a hlasovat v orgánech sdružení v kontextu s tímto úmyslem.

Usnesení č. 39/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje opravu a rozpočtové opatření na opravu mostu u čp. 391.

 OdPaPol  
V 2212 5171 + 440.000,- oprava mostu u čp. 391
V 6171 6121  - 440.000,-  

Usnesení č. 40/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 1419/7 k. ú. Loučná nad Nisou – trvalý travní porost o výměře 985 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2  včetně zřízeného věcného břemene (1. - nezřídit stavbu pro rekreaci nebo ubytovací zařízení, 2. - pozemek, jeho součást, včetně stavby neužívat pro účely poskytování ubytovacích služeb) a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.


Usnesení č. 41/2016

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 34/1 k. ú. Hraničná nad Nisou.

Usnesení č. 42/2016

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce nechat vypracovat odborný odhad nákladů na rekonstrukci opěrné zdi na hranici pozemků ppč. 34/1 a stpč. 15/3 k. ú. Hraničná nad Nisou.

Usnesení č. 43/2016

ZO Janov nad Nisourozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 16.873,- Kč pro Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s., se sídlem Zahradní 415/10, 460 01  Liberec XI.

Usnesení č. 44/2016

ZO Janov nad Nisou  rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 10.000,- Kč pro Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor., se sídlem Vaňurova 465/20, 460 01  Liberec 3.

Usnesení č. 45/2016

ZO Janov nad Nisou souhlasí s nákupem nákladního auta kategorie N1 s třístranným sklápěčem a pohonem 4x4.

Usnesení č. 46/2016

ZO Janov nad Nisou souhlasí se záměrem převodu pozemku od KSS LK po celkové rekonstrukci opěrné zdi.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h