Usnesení - 06.09.2017

Usnesní ze 7. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 6. září 2017

Usnesení č. 64/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1016/16 trvalý travní porost o celkové výměře 1 049 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1234-055/2016 jako 1016/25 o výměře 62 m2 manželům K. a J. N., Praha za cenu 19. 540,- Kč.

Usnesení č. 65/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 1437/13 – trvalý travní porost o celkové výměře 1368 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 66/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku stpč. 344 - zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště, k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 70 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 67/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej studny na pozemku ppč. 717/2 k. ú. Hraničná nad Nisou včetně vodovodní přípojky vedoucí po pozemcích ppč. 717/2, 706/1,804/3, 804/1, 706/4 a 805/1 k. ú. Hraničná nad Nisou panu P. H., Ústí nad Labem za cenu 32.490,- Kč. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení vodovodního potrubí po pozemcích ppč. 706/1, 717/2, 804/1, 804/3, a 805/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro majitele budovy Hraničná nad Nisou čp. 104 na stpč. 166 k. ú. Hraničná nad Nisou za cenu 7. 300,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 68/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření „Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Usnesení č. 69/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 57/2017 v tomto znění: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-4002789/VB/4 – podzemní vedení VN a podpěrný betonový sloup (dále jen „Zařízení distribuční soustavy“) na ppč. 1297/10, 1353/8, 1365/1, 1371/1 a 1375 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za cenu 190. 600,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 70/2017

ZO Janov nad Nisou Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-4002789/VB/4 – podzemní vedení VN a podpěrný betonový sloup (dále jen „Zařízení distribuční soustavy“) na ppč. 1297/10, 1353/8, 1365/1, 1371/3 a 1375 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za cenu 190. 600,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 71/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření č. 3/2017:

 OdPaPol  
V 5311 6121 -200.000,-  
V 2212 5171 +200.000,- oprava komunikace u Sokolovny

Příjem celkem: 0

Výdej celkem: 0

Usnesení č. 72/2017

ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 7.875,- Kč na akci „Zajištění poskytování sociální služby raná péče v roce 2017“ pro Centrum LIRA, z. ú., se sídlem Matoušova 406/20, 460 07 Liberec

b) pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce mezi Obcí Janov nad Nisou a Centrem LIRA, z. ú.

Usnesení č. 73/2017

ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 90.000,- Kč na akci „Jizerská magistrála 2017/2018“, Jizerské o.p.s.

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce mezi Obcí Janov nad Nisou a Jizerskou o.p.s. na projekt „Jizerská magistrála 2017/2018“ a pověřuje místostarostku podpisem smlouvy.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h