Usnesení - 08.11.2017

Usnesneí z 9. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 8. listopadu 2017

Usnesení č. 82/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje nové znění „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou a ruší „Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou schválené dne 9. listopadu 2016.

Usnesení č. 83/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 214/1 – trvalý travní porost v k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 2 026 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

  1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

  2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Zastupitelstvo obce zároveň souhlasí s vyloučením toho zájemce, který již od obce do svého vlastnictví (spoluvlastnictví) nějaký pozemek určený pro stavbu rodinného domu získal. To platí i pro obálkovou metodu.

Usnesení č. 84/2017

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 65/2017 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 1437/13 – trvalý travní porost o celkové výměře 1368 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 85/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 1437/13 – trvalý travní porost o celkové výměře 1368 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

  1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

  2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Zastupitelstvo obce zároveň souhlasí s vyloučením toho zájemce, který již od obce do svého vlastnictví (spoluvlastnictví) nějaký pozemek určený pro stavbu rodinného domu získal. To platí i pro obálkovou metodu.

Usnesení č. 86/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 869/1 – orná půda v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 328 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 87/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 520/2 – ostatní plocha v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 97 m2 a ppč. 521/2 – zahrada v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 226 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 88/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 321/13 – trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 69 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 89/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 1329/5 – ostatní plocha, v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 380 m2 označené dle geometrického plánu č. 1030-115/2010 jako 1329/5 o výměře 202 m2 a 1329/12 o výměře 178 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2.

Usnesení č. 90/2017

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 431/4 - trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 148 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 91/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření č. 4/2017

OdPa Pol
P 4122 + 20167 dotace jarmark
P 1111 + 82000 daně
P 1211 + 50542 daně
P 3639 2131 + 27000 pronájem pozemků
P 1345 + 11333 ubyt. popl.
V 6320 5163 + 30000 pojištění
V 5512 5171 + 15000 opravy hasiči
V 5512 5139 - 15000 materiál hasiči
V 4351 5321 + 100000 sociální služby
V 6171 5172 + 40000 programové vybavení
P 4111 + 22000 volby 98071 ÚZ
V 6114 5021 + 14750 98071
V 6114 5139 + 565 98071
V 6114 5175 + 1152 98071
V 6114 5169 + 5533 98071
V 6171 5511 - 6500 oprava §
V 6409 5511 - 500 oprava §
V 6409 5179 + 500 oprava §
V 3613 6121 + 150000 rekonstrukce střechy, nový krov- KD, místo opravy krovu
V 6171 6121 - 150000
P 6171 2119 - 27542

Příjem celkem: 185.500

Výdej celkem: 185.500

Usnesení č. 92/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje přílohu č.1 („Vymezení majetku ve vlastnictví obce Janov nad Nisou, který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití“) Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, příspěvkové organizace.

Usnesení č. 93/2017

ZO schvaluje finanční dar členům finančního výboru: p. Čmejrek 1 500,- Kč, p. Kordač 1 000,- Kč, p. Krátký 1 500,- Kč, p. Kvasnička 1 500,- Kč, p. Pěnička 1 500,- Kč, p. Šarkovský 1 500,- Kč.

Usnesení č. 94/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům KV Janova nad Nisou paní Ing. Olze Hatašové ve výši 1.500,- Kč a panu Mgr. Adamu Kulichovi ve výši 1.500,- Kč.

Usnesení č. 95/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům Komise rozvoje a výstavby ve výši: pí. Kejzlarová 2.000,- Kč, Mgr. Bürgerová 2.000,- Kč, p. Jaroslav Jansa 2.000,- Kč.

Usnesení č. 96/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům SPOZ ve výši: Marie Palenčárová 1.500,- Kč, Lenka Vondrová 1.500,- Kč, Olga Houžvičková 1.000,- Kč, Marie Prášková 2.000,- Kč, Michal Surkov 500,- Kč, Ludmila Matěchová 1.000,- Kč.

Usnesení č. 97/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům Komise pro kulturu a sport ve výši: Lenka Jelínková 1.000,- Kč, Veronika Střižíková 1.000,- Kč, Petr Novák 1.000,-Kč, Svatopluk Čech 1.000,- Kč.

Usnesení č. 98/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar za přípravu a organizaci Janovského jarmarku ve výši: Michal Surkov 5.000,- Kč, Jan Tkáč 4.000,- Kč, Marie Surkovová 1.500,- Kč.

Usnesení č. 99/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů finanční dar pro starostu obce ve výši 2 měsíčních platů za přínosné aktivity pro obec, práce na dotačních, propagačních a rozvojových aktivitách obce a za aktivní vystupování při realizaci projektů a jejich řízení a usměrňování vlastní iniciativou.

Usnesení č. 100/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou

a) schvaluje příspěvek Obce Janov nad Nisou na pořízení lyžařských permanentek pro děti s trvalým pobytem v Janově nad Nisou, na vleky provozované společností SKI Bižu, s.r.o., na lyžařskou sezónu 2017-2018: pro děti do 6 let - 500,- Kč, pro děti od 6 do 18 let – 1 000,- Kč,

b) pověřuje starostu obce Janov nad Nisou, zajištěním vyplácení příspěvku pokladnou Obce Janov nad Nisou po předložení dokladu o zakoupení permanentky.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h