Usnesení - 05.09.2018

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 5. září 2018

Usnesení č. 63/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje termín řádného zasedání ZO Janov nad Nisou a to 19.9.2018.

Usnesení č. 64/2018

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 35/2018 v tomto znění:

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 1476/10 – ostatní plocha o celkové výměře 1488 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

  1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

  2. Služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Zastupitelstvo obce zároveň souhlasí s vyloučením toho zájemce, který již od obce do svého vlastnictví (spoluvlastnictví) nějaký pozemek určený pro stavbu rodinného domu získal. To platí i pro obálkovou metodu.

Usnesení č. 65/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku ppč. 1476/10 – ostatní plocha o celkové výměře 1488 m2 označené dle geometrického plánu č. 312-163/2018 jako 1476/10 o výměře 1414 m2 a části pozemku ppč. 1476/8 – ostatní plocha o celkové výměře 191 m2 označené dle geometrického plánu č. 312-163/2018 jako 1476/8 o výměře 118 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

  1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

  2. Služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Zastupitelstvo obce zároveň souhlasí s vyloučením toho zájemce, který již od obce do svého vlastnictví (spoluvlastnictví) nějaký pozemek určený pro stavbu rodinného domu získal. To platí i pro obálkovou metodu.

Usnesení č. 66/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku ppč. 1476/10 – ostatní plocha o celkové výměře 1488 m2 označené dle geometrického plánu č. 312-163/2018 jako 1476/14 o výměře 46 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH.

Usnesení č. 67/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku ppč. 1476/10 – ostatní plocha o celkové výměře 1488 m2 označené dle geometrického plánu č. 312-163/2018 jako 1476/13 o výměře 28 m2 a části pozemku ppč. 1476/8 – ostatní plocha o celkové výměře 191 m2 označené dle geometrického plánu č. 312-163/2018 jako 1476/15 o výměře 73 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH.

Usnesení č. 68/2018

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 51/2018 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku p.č. 666/2 k.ú.- tvalý travní porost - Janov nad Nisou.

Usnesení č. 69/2018

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 58/2018 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 666/2 – trvalý travní porost o výměře 234 m2 v k. ú. Janov nad Nisou obálkovou metodou za minimální kupní cenu 300,- Kč/m2. Termín dodání obálek je do 30. 7. 2018.

Usnesení č. 70/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 347/1 – ostatní plocha o celkové výměře 12 067 m2 v k. ú. Janov nad Nisou, označené dle geometrického plánu č. 1296-4/2018 jako 347/8 o výměře 259 m2 Libereckému kraji, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec, IČ: 70891508 za cenu 15.540,- Kč.

Usnesení č. 71/2018

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 50/2018 v tomto znění: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zřízením zástavního práva k pozemku p.č. 1437/13 – trvalý travní porost v k.ú. Loučná nad Nisou ve prospěch České spořitelny, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45 24 47 82, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn B 1171, pro účely poskytnutí hypotéky na úhradu kupní ceny za převod vlastnických práv k zastavenému pozemku kupujícímu: T.L.

Usnesení č. 72/2018

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zřízením zástavního práva k pozemku p.č. 1437/13 – trvalý travní porost v k.ú. Loučná nad Nisou ve prospěch Raiffeisenbank a. s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn B 2051, pro účely poskytnutí hypotéky na úhradu kupní ceny za převod vlastnických práv k zastavenému pozemku kupujícímu: T.L.

Usnesení č. 73/2018

ZO Janov nad Nisou pověřuje Mgr. Davida přípravou smluvního vztahu o bezúplatném převodu komunikace III/29034 - Malý Semerink.

Usnesení č. 74/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje dotaci z rozpočtu obce ve výši 286.710,- Kč na vybudování vrtané studny její kompletace a vybudování akumulačního zásobníku vody pro objekt Janovské sokolovny.

Usnesení č. 75/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření č.3/2018

 OdPaPol  
V 3612 5137 70.000 DHM
V 3612 5169 20.000 služby
V 5311 5163 3.000 pojištění
V 6409 5179 5.000 příspěvky
V 3314 5021 10.000 odměna knihovna
V 3113 5331 199.226 konvektomat ZŠ
V 6409 6321 286.710 dotace studna TJ Sokol
P 3639 3111 593.936 prodej pozemků

Příjem celkem: 593.936,- Kč

Výdej celkem: 593.936,- Kč

Usnesení č. 76/2018

ZO Janov nad Nisou neschvaluje návrh na zapracování změny v návrhu nového ÚP Janov nad Nisou , předložený p. H.K. dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 77/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 80.000 Kč paní M.J., zákonné zástupkyni těžce postižené P.S. k úhradě nákladů na pořízení nového automobilu. Dar bude poskytnut z nadačního příspěvku poskytnutého společností Nadace ČEZ v souladu se schváleným projektem s názvem „Pořízení vozidla pro těžce postiženou“ v grantovém řízení „Podpora regionů 2018“ k účelu: finanční dar na pořízení automobilu.

Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru bude uzavřena v souladu s podmínkami nadace dle smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h