Usnesení - 12.12.2018

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 12. prosince 2018

Usnesení č. 113/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2019 a to na 30. 1.; 27. 2.; 27. 3.; 24. 4.; 29. 5.; 26. 6..

Usnesení č. 114/2018

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 891/3 – trvalý travní porost o celkové výměře 376 m2 v k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 115/2018

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 116/8 – lesní pozemek o celkové výměře 41 138 m2 v k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 116/2018

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2018. ZO pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v lednu 2019.

Usnesení č. 117/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření :

   OdPa Pol      ÚZ
  P   4116  2.284 29015 
  V 1039 5169  2.284 29015
  P   4116 30.420 29014 
  V 1039 5169 30.420 29014
  P   1334  6.000    
  P   1335  3.000    
  P   1343 12.000    
  P   1356  7.000    
  P 3113 2122 14.045    
  P 3113 2229 10.131    
  P 3639 2119 14.641    
  P 3722 2111 30.000    
  P 3725 2324 26.000    
  P 6171 2212 86.100    
  P 6171 2322 71.000    
  P 6171 3113 32.490    
  V 3612 5171 40.000    
  V 3631 5169 40.000    
  V 3722 5169 56.000    
  V 3745 5139 14.407    
  V 5311 5139 -3.000    
  V 5311 5162  3.000    
  V 6171 5011 40.000    
  V 6171 5031  1.000    
  V 6171 5032  1.000    
  V 6171 5151 12.000    
  V 6171 5153 75.000    
  V 6171 5154 33.000    

Příjem celkem: 345.111

Výdej celkem: 345.111

Usnesení č. 118/2018

ZO schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 dle předložené důvodové zprávy.

Usnesení č. 119/2018

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje nový cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu včetně 2x ročně ambulantního odvozu nebezpečných složek komunálního odpadu a elektrozařízení pro území obce Janov nad Nisou, platný od 1. 1. 2019.

Usnesení č. 120/2018

ZO Janov nad Nisou bere na vědomí, že bude pořízena územní studie US.26 k Územnímu plánu Janov nad Nisou, jejíž zpracování zajistí pan F. H., který hodlá realizovat změnu v daném území. Zároveň ZO Janov nad Nisou bere na vědomí zadání územní studie ÚS.26 k ÚP Janov nad Nisou.

Usnesení č. 121/2018

ZO Janov nad Nisou souhlasí s finanční spoluúčastí Obce Janov nad Nisou na zpracování územní studie US26 ve výši 37.500,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 122/2018

ZO Janov nad Nisou určuje pro kontakt s oddělením územního plánování při Magistrátu města Jablonec nad Nisou ve věci projednávání územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou pana Mgr. Daniela Davida.

Usnesení č. 123/2018

ZO Janov nad Nisou stanovuje jako obřadní místo pro oddávání zasedací místnost Obecního úřadu Janov nad Nisou, Janov nad Nisou č. p. 520 a prostor v kostele sv. Josefa v Loučné. Jako obřadní den stanovuje pátek, sobotu a neděli v době od 10.00 do 14.00 hodin.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h