Usnesení - 19.09.2018

Usnesení ze 8. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 19. září 2018

Usnesení č. 78/2018

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou, věcně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a v souladu s § 171- 173 zákona č. 500/2004Sb. správní řád, rozhoduje o námitkách uplatněných v procesu pořizování Územního plánu Janov nad Nisou následovně:

a) Vyhovuje se námitkám pod označením: 1,5,9,14,15,18,
s odůvodněním dle přílohy.

b) Nevyhovuje se námitkám pod označením: 2,4,7,8,10,11,12,13,16,17,19,20,22,30, s odůvodněním dle přílohy.

c) Částečně se vyhovuje námitkám pod označením: 3,6,21,23, s odůvodněním dle přílohy.

d) Částečně se nevyhovuje, částečně nepřihlíží k námitce pod označením: 26,
s odůvodněním a zdůvodněním, proč se v určité části k námitce nepřihlíží dle přílohy.

e) Nepřihlíží se k námitkám pod označením: 24,25,27,28,29,31,32,33,34,35.
Zdůvodnění, proč se k námitkám nepřihlíží popsáno v příloze.

Odůvodnění rozhodnutí o námitkách je nedílnou součástí tohoto usnesení. Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění bude součástí Územního plánu Janov nad Nisou coby opatření obecné povahy, a to jeho odůvodnění.

Usnesení č. 79/2018

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou, věcně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a § 188 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 – 173 zákona č. 500/2004Sb., správní řád

v y d á v á jako opatření obecné povahy Územní plán Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David Renata Mádlová

starosta obce místostarostka obce

zapsala: R. Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h