Usnesení - 28.02.2018

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 28. února 2018

Usnesení č. 18/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku ppč. 56/29 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 245 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1298-30/2018 jako 56/45 o výměře 118 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 19/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 229/1 – trvalý travní porost o výměře 759 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 20/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 1437/13 trvalý travní porost v k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 1 368 m2 panu T. L., Zásada za cenu 684.000,- Kč + DPH v zákonné výši, včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

  1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

  2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 21/2018

ZO schvaluje náklady na vodné v roce 2017 ve výši 27,464 Kč/m3 bez DPH a náklady na stočné v roce 2017 ve výši 27,020 Kč/m3 bez DPH.

Usnesení č. 22/2018

ZO schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2018 ve výši - vodné 33,79 Kč/m3 s DPH (29,39 Kč bez DPH) a stočné 33,25 Kč/m3 s DPH (28,91 Kč bez DPH).

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h