Usnesení - 30.05.2018

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 30. května 2018

Usnesení č. 45/2018

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1483/1 – trvalý travní porost o celkové výměře 397 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou.

Usnesení č. 46/2018

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 577/1 – ostatní plocha o celkové výměře 5 408 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou a zároveň pověřuje starostu obce jednáním s manžely N. o odkoupení či směně části pozemku ppč. 1627 – trvalý travní porost o celkové výměře 672 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou.

Usnesení č. 47/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku ppč. 347/1 – ostatní plocha o celkové výměře 12 067 m2 v k. ú. Janov nad Nisou, označené dle geometrického plánu č. 1296-4/2018 jako 347/8 o výměře 259 m2 - ZO – pověřuje Mgr. Davida jednáním s Krajskou správou silnic ohledně výše kupní cen ceny.

Usnesení č. 48/2018

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1476/10 – ostatní plocha o celkové výměře 1.488 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou.

Usnesení č. 49/2018

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1476/8 – ostatní plocha o celkové výměře 191 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou.

Usnesení č. 50/2018

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zřízením zástavního práva k pozemku p.č. 1437/13 – trvalý travní porost v k.ú. Loučná nad Nisou ve prospěch České spořitelny, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45 24 47 82, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn B 1171, pro účely poskytnutí hypotéky na úhradu kupní ceny za převod vlastnických práv k zastavenému pozemku kupujícímu: T.M Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 51/2018

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku p.č. 666/2 k.ú.- tvalý travní porost - Janov nad Nisou .

Usnesení č. 52/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje Závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2017 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 – bez výhrad a zároveň bere na vědomí, že nebyly zjištěny žádné závažné chyby.

Usnesení č. 53/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje Účetní závěrku k 31.12.2017.

Usnesení č. 54/2018

ZO Janov nad Nisou stanovuje počet členů Zastupitelstva obce Janov nad Nisou pro příští volební období 2018 – 2022 na 9 členů.

Usnesení č. 55/2018

ZO Janov nad Nisou souhlasí s realizací projektu „Kompostéry pro občany Mikroregionu Jizerské hory“ na katastru obce Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h