Usnesení - 04.09.2019

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 4. září 2019

Usnesení č. 68/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje nové znění „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou a ruší „Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou schválené dne 8. listopadu 2017.

Usnesení č. 69/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje tří pozemků ppč. 898/12 – ostatní plocha, sportoviště a rekr. plocha o výměře 315 m2 v k. ú. Janov nad Nisou, ppč. 898/13 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 237 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a ppč. 898/5 - zahrada o výměře 108 m2 v k.ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 70/2019

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce Mgr. Davida vyjednáváním o zcizení pozemku 891/6 – ostatní plocha o rozloze 70 m2 s majitelkou pozemku.

Usnesení č. 71/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 1087/7 – trvalý travní porost o výměře 2 399 m2 v k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 72/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 957/2 – trvalý travní porost o výměře 26 m2 v k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 73/2019

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 110/2018 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4005641/VB25 JN, Janov n. N., VN7850-TS JN_800, 891,840 na pozemcích ppč. 1400/1, 1353/1 a 620/21 k. ú. Janov nad Nisou pro pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm nadzemního vedení VN a 1.000,- Kč za 1 ks podpěrného bodu + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 74/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4005641/VB25 JN, Janov n. N., VN7850-TS JN_800, 891,840 na pozemcích ppč. 1353/1, 1400/1, 620/21, 620/16 k. ú. Janov nad Nisou pro pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm nadzemního vedení VN a 1.000,- Kč za 1 ks podpěrného bodu + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 75/2019

ZO Janov nad Nisou neschvaluje v souladu se zněním §44 za použití §46 odst.3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený P.M. a M.M.

Usnesení č. 76/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření č. 6/2019

 OdPaPol 
P   4122 71.280,-
P   4122 21.000,-
V 5311 5163 2.000,-
V 5311 5171 15.000,-
V 5311 5178 - 17.000,-
V 5512 5137 71.280,-
V 6171 5132 1.000,-
V 2321 6121 207.000,-
V 6171 6121 - 187.000,-
V 3631 6121 86.000,-
V 6171 6121 - 86.000,-

Příjem celkem: 92.280,-

Výdej celkem: 92.280,-

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

zapsala: R. Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h