Usnesení - 24.04.2019

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 24. dubna 2019

Usnesení č. 32/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje účetní závěrku (dle vyhlášky č. 220/2013 Sb.) příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2018. K řádnému schválení účetní závěrky byly předloženy zastupitelstvu obce dokumenty: Rozvaha ,Výkaz zisku a ztráty a dokument Příloha.

Usnesení č. 33/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2018 ve výši + 42 997,48 Kč a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši + 12 285,48 Kč do rezervního fondu školy a zároveň nařizuje příspěvkové organizaci převedení částky 30 712,- Kč (ve výši snížených výdajů za mandatorní položky) zřizovateli školy.

Usnesení č. 34/2019

ZO Janov nad Nisou nařizuje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou převedení částky + 10 449,- Kč (odpisy) z fondu reprodukce majetku zřizovateli školy.

Usnesení č. 35/2019

ZO schvaluje následující rozpočtová opatření č. 3/2019

OdPa Pol ÚZ
P 1122 846.830,00 DPPO
V 6399 5365 846.830,00 DPPO
V 6409 5179 7.000,00 příspěvky
V 6171 5192 -7.000,00
V 6171 5194 50.000,00 dar
V 3113 6351 219.789,24 Poskytnutí investičního příspěvku na úhradu serveru pro ZŠ a MŠ Janov nad Nisou pořizovaného náhradou za starý nefunkční server
V 6171 6121 -269.789,24

Příjem celkem: 846.830,00

Výdej celkem: 846.830,00

Usnesení č. 36/2019

ZO Janov nad Nisou

Usnesení č. 37/2019

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 105/2018 v tomto znění:

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1476/10 – ostatní plocha v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 1488 m2 označené dle geometrického plánu č. 312-163/2018 jako 1476/10 o výměře 1414 m2 a části pozemku ppč. 1476/8 – ostatní plocha v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 191 m2 označené dle geometrického plánu č. 312-163/2018 jako 1476/8 o výměře 118 m2 manželům J. a O. M. za cenu 766. 000,- Kč + DPH v zákonné výši + 2.041,- Kč za vyhotovení GP, včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

  1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

  2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 38/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku ppč. 1437/13 – trvalý travní porost o celkové výměře 1 368 m2 označené dle GP č. 323-46/2019 jako část b) o výměře 1 189 m2, část pozemku ppč. 1438/3 – trvalý travní porost o celkové výměře 186 m2 označené dle GP č. 323-46/2019 jako část c) o výměře 20 m2 a část pozemku ppč. 1750/1 – ostatní plocha o celkové výměře 2 014 m2 označené dle GP č. 323-46/2019 jako část g) o výměře 140 m2 – celkově sloučených do pozemku označeného jako ppč. 1437/13 o výměře 1349 m2.

Usnesení č. 39/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje částí pozemku ppč. 891/3 – trvalý travní porost o celkové výměře 376 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označených dle geometrického plánu č. 1343-119/a/2019 jako 891/7 o výměře 325 m2 a 891/8 o výměře 12 m2.

Usnesení č. 40/2019

ZO Janov nad Nisou:

a) schvaluje finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy, o. p. s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec – IV Perštýn ve výši 6.765,- Kč

b) schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o. p. s.

c)pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s.

Usnesení č. 41/2019

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou:

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

Zapsala M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h