Usnesení - 27.03.2019

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 27. března 2019

Usnesení č. 20/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 1164/3 - trvalý travní porost o výměře 587 m2 v k. ú. Janov na Nisou paní M. H., za cenu 146 750,- Kč.

Usnesení č. 21/2019

ZO schvaluje následující rozpočtová opatření č. 2/2019

 OdPa Pol       ÚZ
P 4216   933.061,89 107517969
P 4216    46.653,10 107117968
P 4121    30.000
V 6171 6121 643.214,99
V 2212 5169 320.000,00
V 3419 5229 16.500
V 5512 5137 30.000

Příjem celkem: 1 009.714,99

Výdej celkem: 1 009.714,99

Usnesení č. 22/2019

ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2019 níže uvedeným žadatelům na projekt ve výši:

b) schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli:

žadatelsídlem/ bydlištěmIČ/datum nar.projektvýše podpory
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov n. N. 448 60253541 Loučenský advent 10.000,-
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4, Jablonec n. N. 79481 Sklářská slavnost na Kristiánově 8.333,-
R.F.     Letecký den 4.167,-
M.S.     Lampionový průvod a pálení čarodějnic 9.500,-
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj přátelství 30.11.2019 8.000,-
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Sportovní ples 2019 15.667,-
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Janov OPEN 2019 8.6.2019 8.000,-
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Jarní volejbalový turnaj žen – 13.4. 6.500,-
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Podzimní volejbalový turnaj žen – 16.11.2019 6.500,-
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 22608737 Janovských 11 a 19 km, běh a turistický pochod 12.333,-
Cestovní kancelář – Sport s.r.o. Mattioliho 3271/4, Praha 10 24746410 Vítání školního roku 17.333,-
A.K.     Stezka odvahy v Janově n.N. 2019 5.000,-
A.K.     Rozsvícení vánočního stromku v Janově n.N. 2019 3.000,-

Usnesení č. 23/2019

ZO Janov nad Nisou rozhoduje :

a) o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou

b) schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli:

ŽadatelAdresaPočet členůVýše podpory
Školní sportovní klub v Janově n.N. Janov nad Nisou 374, 468 11 81 20.000,-
TJ Sokol Janov nad Nisou Janov nad Nisou 504, 468 11 124 30.000,-
Český svaz žen ZO Janov n.N. Loučná 91, 468 11 Janov nad Nisou 30 7.000,-
SKI Janov-Bedřichov, z.s. Loučná 90, 468 11 Janov n.N 54 15.000,-

Usnesení č. 24/2019

ZO Janov nad Nisou neschvaluje v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený P. W. a E. W. dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 25/2019

ZO Janov nad Nisou:

1) schvaluje v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený m. M. a M. K. dle důvodové zprávy. Možnost rozšíření stabilizované plochy pro bydlení na jeden rodinný dům na pozemcích p.č. 433/4 a st.p.č. 123 v k.ú. Hraničná nad Nisou bude prověřena 1. změnou Územního plánu Janov nad Nisou.

2) neschvaluje potřebu vymezení nových zastavitelných ploch na pozemcích p.č. 433/1, 437/1 a 434/5 v k.ú. Hraničná nad Nisou.

Usnesení č. 26/2019

ZO Janov nad Nisou neschvaluje v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený O. M. dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 27/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený p. P. K. dle důvodové zprávy. Možnost rozšíření stabilizované plochy pro bydlení na části pozemku p.č. 365/4 v k.ú. Hraničná nad Nisou bude prověřena 1. změnou Územního plánu Janov nad Nisou.

Usnesení č. 28/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený pí. Z. K. dle důvodové zprávy. Možnost zahrnutí části pozemku p.č. 1091/3 v k.ú. Janov nad Nisou mezi stabilizované plochy pro bydlení v kategorii BR bude prověřena 1. změnou Územního plánu Janov nad Nisou.

Usnesení č. 29/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě s Centrem sociálních služeb o poskytování pečovatelské služby pro obyvatele Obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 30/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě s Centrem sociálních služeb o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele Obce Janov nad Nisou

Usnesení č. 31/2019

ZO Janov nad Nisou v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/200 Sb. v platném znění (zákon o obcích) deleguje na všechny valné hromady Severočeské vodárenské společnosti, a. s. konané v období duben 2019 až říjen 2022 pana Mgr. Daniela Davida, nar. 1971, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 461. Delegovaný je oprávněn v uvedeném období jménem obce vykonávat všechna akcionářská práva na všech valných hromadách výše uvedené společnosti.“ a o svém návrhu dává hlasovat

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

zapsala: Romana Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h