Usnesení - 07.10.2015

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 7. října 2015

Usnesení č. 65/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1365/1 k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 66/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje  vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 56/29 k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 67/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 34/1- trvalý travní porost o celkové výměře 2 401 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 598-37/2015 jako 34/6 o výměře 120 m2 manželům J. J., bytem ….. a Ing. P. J., bytem ….. za cenu 12. 480,- Kč.

Usnesení č. 68/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej  pozemku ppč. 1262/1- trvalý travní porost o výměře 1 665 m2 v k. ú. Janov nad Nisou  manželům Ing. A. a Mgr. E. H., trvale bytem ….. za cenu 865.800,- Kč.

Usnesení č. 69/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvalujeprodej pozemku ppč. 56/31- trvalý travní porost o výměře 339 m2 v k. ú. Janov nad Nisou panu  J. K., bytem ….. za cenu 105.768,- Kč.

Usnesení č. 70/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4005606/PO 01 na pozemcích ppč. 1437/5 a 1744 k. ú. Loučná nad Nisou pro  ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín, IČ: 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 500,- Kč/bm vedení  uloženého podélně v komunikaci vozovky, 200,- Kč/bm vedení uloženého podélně v komunikaci mimo vozovku + 5.000,- Kč za překop asfaltové nebo dlážděné komunikace.

Usnesení č. 71/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4012327001  na ppč. 590/9 a 590/10 k. ú. Janov nad Nisou (dle GP č. 1183-3169/2015) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za celkovou finanční náhradu 3.400,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 72/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje změnu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, příspěvkové organizace včetně přílohy č.1 „Vymezení majetku ve vlastnictví obce Janov nad Nisou, který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití“.

Usnesení č. 73/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření:


OdPa
Pol     ÚZ
P
4213 17336,96 dotace na MŠ 54190877
P
4216 294728,37 dotace na MŠ 54515835
V 3113 6121 17336,96 dotace na MŠ 54190877
V 3113 6121 294728,37 dotace na MŠ 54515835
V 3113 6121 -34673,93 převod OÚ
V 3113 6121 34673,93 převod OÚ 54100000
P
4122 300000,00 dotace na opr. mostu 2014
V 2321 5171 300000,00 oprava kanalizace
P
4213 16723,78 dotace MŠ 54190877
P
4216 284304,35 dotace MŠ 54515835
V 3113 6121 16723,78 dotace MŠ 54190877
V 3113 6121 284304,35 dotace MŠ 54515835
V 3113 6121 - 33447,58 převod OÚ
V 3113 6121 33447,58 převod OÚ 54100000
P
4222 540000,00 dotace Tatra
V 5512 6123 540000,00 dotace Tatra  

Příjem celkem: + 1453093,46
Výdej celkem: + 1453093,46

Usnesení č. 74/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou  rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2015 níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši:

Projekt Žadatel Výše podpory
11 a 19 km, běh a turistický pochod Janovských 11 a 19 km,z. s. 22608737 16.000,- Kč
Mariánská sklářská pouť Muzeum skla a bižuterie 00079481 5.000,- Kč
Lyžařská výstava – II. ročník Česká lyžařská společnost, o. s. 01722077 9.700,- Kč
Turnaj přátelství TJ Sokol Janov n. N. 44223692 1.800,- Kč
Silvestrovský turnaj TJ Sokol Janov n. N. 44223692 2.400,- Kč
Narozeninový koncert 10 years ago... Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ 16389379 3.700,- Kč
Loučenský advent Spolek přátel obce Janov n. N. 60253541 9.400,- Kč

Usnesení č. 75/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zapojením ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p. o. do aktivit projektu MAP Jablonecko.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

zapsala: Lenka Jelínková 

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h