Usnesení - 25.02.2015

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 25. února 2015

Usnesení č. 11/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce jednáním s Lesy ČR s. p. o možnostech převodu pozemků  ppč. 793/2, 793/1, 795/6, 783/1, 795/2 a 795/3 k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 12/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na oddělení pozemků ppč. 407/1 a 407/7 k. ú. Hraničná a pověřuje starostu obce jednáním o odkoupení, či směně, či darování částí těchto pozemků.

Usnesení č. 13/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 1329/6 a 1397/1 k. ú. Janov nad Nisou (dle GP č. 1164-230/2014) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za jednorázový poplatek 43.200,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 14/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu Mgr. Daniela Davida o projednání odkoupení nebo převedení pozemku č. 471/1 od České republiky, zastoupené AOPK, se sídlem Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4 do vlastnictví a majetku obce Janova nad Nisou.

Usnesení č. 15/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje náklady na vodné v roce 2014 ve výši 27,815 Kč/m3 bez DPH a náklady na stočné v roce 2014 ve výši 32,907 Kč/m3 bez DPH.

Usnesení č. 16/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou  schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2015 ve výši - vodné 32,31 Kč/m3 s DPH (28,09 Kč bez DPH) a stočné 38,22 Kč/m3 s DPH (33,24 Kč bez DPH).“

Usnesení č. 17/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje v rámci podpory volnočasových aktivit:

a) neinvestiční finanční podporu na činnost:

b) neinvestiční finanční podporu na akce

c) zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít smlouvy ke schváleným akcím.

Usnesení č. 18/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h