Usnesení - 25.03.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 25. března 2015

Usnesení č. 19/2015

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 85/2014 v tomto znění: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou odkládá hlasování o prodeji části pozemku ppč. 483/1 o výměře 1064 m2 – ostatní plocha, hřbitov- urnový háj k. ú. Janov nad Nisou označeného dle GP č. 1067-285/2011 jako část b) o výměře 67 m2, části pozemku ppč. 1318/1 o výměře 73 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Janov nad Nisou označeného dle GP č. 1067-285/2011 jako část c) o výměře 20 m2 a části pozemku ppč. 1341/1 o výměře 1480 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Janov nad Nisou označeného dle GP č. 1067-285/2011 jako část a) o výměře 80 m2 do doby zaměření opěrné zdi a zahájení řízení o dodatečné povolení černé stavby.

Usnesení č. 20/2015

ZO Janov nad Nisou bere na vědomí informaci ze zápisu č. 1/KV/2015 ze dne 9. 3. 2015.

Usnesení č. 21/2015

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku  ppč. 1341/1- ostatní plocha – ostatní komunikace k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1481 m2 označené dle geometrického plánu č. 1177-285/2011 jako část b) o výměře 6 m2, části pozemku ppč. 1341/1- ostatní plocha – ostatní komunikace k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1481 m2 označené dle geometrického plánu č. 1177-285/2011 jako část d) o výměře 42 m2, části pozemku ppč. 1318/1 -  ostatní plocha – ostatní komunikace k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 74 m2 označené dle geometrického plánu č. 1177-285/2011 jako část c) o výměře 22 m2, části pozemku ppč. 483/2 k. ú. - ostatní plocha, hřbitov – urnový háj k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3665 m2 označené dle geometrického plánu č. 1177-285/2011 jako část a) o výměře 3 m2 a navrhuje minimální kupní cenu u části a), c), d) 300,- Kč/m2 a u části b) cenu 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 22/2015

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 34/1 k. ú. Hraničná nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 23/2015

ZO Janov nad Nisou trvá na dodržení Kupní smlouvy se  Smlouvou o zřízení  předkupního práva s majiteli nemovitosti.

Usnesení č. 24/2015

ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h